Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavba relaxační části - dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební řízení

Datum uveřejnění 19.09.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.09.2018
Označení verze Aktuální  (07.03.2019 11:16:55)
Systémové číslo P18V00007724
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavba relaxační části - dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební řízení
Druh Služby
Popis Předmětem plnění zakázky je zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále společně jen „PD“) pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba relaxačního centra v Dobrušce“, jejímž předmětem budou stavební úpravy a přístavba krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce. Součástí projektované stavby bude provedení nerezových van určených bazénů.
Bude zpracována kompletní dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a kompletní projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to včetně jejich dokladových částí v potřebném rozsahu. Vyjádření, rozhodnutí, stanoviska, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury do dokladových částí jednotlivých stupňů PD zajistí zadavatel.
PD bude jednoznačně vymezovat příslušnou stavbu a bude zpracována v podrobnosti umožňující následné vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace, zejména dokumentace pro provádění stavby, případně i jiným projektantem.
Každý stupeň PD bude předán 5x ve fyzické (tištěné) podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD nebo flashdisku.
V DSP bude stavba rozdělena minimálně do čtyř etap, přičemž počet, rozsah a pořadí etap bude stanoveno tak, aby zadavateli garantovalo stavebně a technologicky nejvhodnější, nejhospodárnější a co nejméně provoz bazénu a koupaliště omezující postup realizace celého projektu a zároveň zohledňovalo finanční možnosti zadavatele. Přesný počet etap a jejich rozsah bude zadavatelem a vybraným dodavatelem dohodnut v průběhu zpracování DSP. Opatření navržená v jednotlivých etapách (vyjma nezbytných příprav pro opatření realizovaná v etapě následující) musí být způsobilá samostatné realizace a samostatného užívání faktického i právního nezávislého na opatřeních navržených v dalších navazujících etapách. Při stanovení etap stavby bude v míře, v níž to umožní shora uvedené požadavky na etapizaci Stavby, respektována tato zadavatelem preferovaná etapizace Stavby:
• etapa: Přístavba regeneračního bazénu. Přístavba bude tvořit samostatný technologický celek (regenerační bazén, vířivka v nerezovém provedení, tobogán a technologie) + zázemí zaměstnanců. Součástí rekonstrukce bude rekonstrukce technologického centra krytého bazénu s přípravou na rekonstrukci technologického centra venkovního koupaliště.
• etapa: Rekonstrukce a přístavba sauny v suterénu včetně dvou tělocvičen v 1. PP. Současně s rekonstrukcí sauny v 1. PP proběhne rekonstrukce a přístavba dětského vodního světa (brouzdaliště nerez) 1. NP včetně technologie.
• etapa: Rekonstrukce stávající bazénové haly včetně bazénové vany (do nerezového provedení), rekonstrukce šaten, realizace wellness centra a přístavba vestibulu k restauraci.
• etapa: Rekonstrukce venkovního koupaliště (do nerezového provedení) včetně technologického centra koupaliště.
Etapizace Stavby navržená ve Studii se neuplatní.

PD bude vycházet ze:
• studie nazvané „Studie rekonstrukce koupaliště v Dobrušce“ vypracované
v r. 2017 projekční kanceláří ŠUMAVAPLAN spol. s r.o. (dále jen „Studie“), která tvoří přílohu této zadávací dokumentace;
• ze zaměření stávajícího stavu plaveckého areálu v Dobrušce vypracovaného v r. 2018 projekční kanceláří ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. – vybraný dodavatel obdrží po podpisu smlouvy;
• z mapového podkladu (výškopisu a polohopisu) bazénu a jeho okolí, který zpracovala v roce 2017 společnost Geospol, s.r.o. – vybraný dodavatel obdrží po podpisu smlouvy;
• z projektové dokumentace přístavba a stavební úpravy restaurace, Mírová 998, Dobruška zpracované Ing. arch. Klárou Bittnerovou v roce 2018 – vybraný dodavatel obdrží (pouze v potřebném rozsahu) po podpisu smlouvy.

Je přitom pravděpodobné, že podoba stavby, zejména její vnitřní uspořádání a hlavní venkovní bazénová vana a její napojení na potřebné technologie, může být částečně odlišná od řešení uvedených ve Studii.
Postup projekčních prací a jejich dílčí výsledky budou průběžně konzultovány a předkládány k odsouhlasení zadavateli.
Součástí předmětu zakázky je i poskytnutí licence – práva užití PD mj. i k vypracování všech navazujících stupňů projektové dokumentace, zejména dokumentace pro provádění stavby, i jiným projektantem.
Blíže je předmět zakázky popsán v textu návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 010 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Technicko-inženýrské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 09.10.2018 09:45:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Stavební úpravy krytého bazénu a koupaliště v Dobrušce a přístavba relaxační části - dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební řízení
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Dobruška
IČO 00274879
Adresa
nám. F. L. Věka 11
51801 Dobruška
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053614

Nahoru