Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Legislativa pro vhodné uveřejnění

Výpis systémových zpráv

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ) svou účinností od 1. 10. 2016 zachoval kladený důraz na roli profilu zadavatele.

1. Profilem zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám (§ 28 odst. 1 písm. j) ZoZVZ). Právní předpis, který provádí ZoZVZ v oblasti profilu zadavatele je Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (dále jen Vyhláška).

Profil zadavatele je potřeba použít mimo jiné pro uveřejnění těchto informací:

 • - zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 ZoZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZoZVZ – § 96 ZoZVZ
 • - vysvětlení zadávací dokumentace – § 98 ZoZVZ
 • - změny nebo doplnění zadávací dokumentace – § 99 ZoZVZ
 • - písemná zpráva – § 217 odst. 5 ZoZVZ
 • - výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení – § 53 odst. 1 ZoZVZ
 • - oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení – § 53 odst. 8 ZoZVZ
 • - smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků – § 219 ZoZVZ
 • - výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy – § 219 ZoZVZ
 • - (nepovinné) Oznámení o vyloučení účastníka ve zjednodušeném podlimitním řízení – § 53 odst. 5 ZoZVZ
 • - (nepovinné) Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení – § 53 odst. 5 ZoZVZ

Zadavatel použije pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele některý z těchto formátů:

a) pdf (Portable Document Format)

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) xml (Extensible Markup Language Document), odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu,

d) fo/zfo (602XML Filler dokument)

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)

f) odt (Open Document Text)

g) ods (Open Document Spreadsheet)

h) odp (Open Document Presentation)

i) txt (prostý text)

j) rtf (Rich Text Format)

k) doc/docx (MS Word Document)

l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

o) png (Portable Network Graphics)

p) tif/tiff (Tagged Image File Format)

q) gif (Graphics Interchange Format)

Zadavatel může pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele použít i oborově obvyklý formát jiný než výše uvedený s podporovaným a zdarma dostupným prohlížečem daného formátu.

Zadávací dokumentace podle § 96 odst. 1 ZoZVZ, její část nebo smlouva podle § 219 odst. 1 ZoZVZ, která obsahuje více dokumentů ve výše uvedených formátech (nebo jiných oborově obvyklých formátech s podporovaným a zdarma dostupným prohlížečem daného formátu), může být na profilu zadavatele uveřejněná jako jeden či více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. Zkomprimovaný soubor uveřejněný na profilu zadavatele nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor

Základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k Vyhlášce.

Tuto funkcionalitu primárně zajišťuje elektronický nástroj na základě dat, která do něj zadavatel při dodržení správného postupu zadává.

2. Elektronickým nástrojem je programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby příjem

 • - nabídek,
 • - předběžných nabídek,
 • - žádostí o účast,
 • - žádostí o zařazení do systému kvalifikace podle § 166 odst. 5 ZoZVZ,
 • - žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh, nebo
 • - aukčních hodnot v elektronické aukci,

v elektronické podobě, včetně jejich zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat a pořízení záznamů o provedených úkonech, jež jsou nedílnou součástí jejich programového vybavení (§ 28 odst. 1 písm. i) ZoZVZ). Profil zadavatele je elektronický nástroj ve smyslu ZoZVZ.

Elektronické nástroje musí být certifikovaný (§ 213 odst. 4 ZoZVZ). Nelze tedy místo profilu užívat běžné webové (internetové) stránky zadavatele!

Profil zadavatele, případně jeho změny, oznamuje veřejný zadavatel ve Věstníku VZ (VVZ) pomocí formuláře Oznámení profilu zadavatele. Dojde-li k zániku profilu nebo ke změně adresy profilu zadavatele, oznámí tuto skutečnost zadavatel formulářem Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele.

 • Zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Certifikace elektronického nástroje X-EN
 • Vyhláška č. 168/2016 Sb.
 • Metodika MMR k Vyhlášce č. 168/2016 Sb.
 • Nařízení vlády č. 172/2016 Sb.