Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Informace o zpracování osobních údajů

Výpis systémových zpráv

Webová aplikace provozovaná na doméně https://www.vhodne-uverejneni.cz (dále jen „PVU“) je elektronickým nástrojem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"). Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

 

Správce osobních údajů
QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno
IČO: 26262525
kontaktní e-mail: gdpr@qcm.cz

Účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a doba jejich uchovávání

V systému PVU jsou osobní údaje zpracovávány za účelem

 • založení (registrace) a administrace uživatelských účtů,
 • přípravy a realizace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění v rozsahu nezbytném pro naplnění legislativních požadavků,
 • zasílání systémových e-mailových notifikací-upozornění,
 • zasílání marketingových e-mailových zpráv,
 • ochrany před zneužitím přístupu.

Zpracovávány jsou následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození u podnikající fyzické osoby bez IČO
 • kontaktní/adresní údaje - e-mailová adresa, adresa podnikající fyzické osoby, telefon, fax,
 • další potenciálně osobní údaje - IP adresa internetových požadavků.

Nejsou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR čl. 9.

Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu nařízení GDPR čl. 22.

Osobní údaje jsou v systému PVU uchovávány

 • 10 let od chvíle, kdy se subjekt údajů naposledy aktivně zúčastnil realizace zadávacích řízení či z nich vyplývajících plnění (splnění právní povinnosti dle ZZVZ),
 • 5 let od chvíle, kdy subjekt údajů provedl elektronickou objednávku některé ze služeb nabízených v samoobsluze PVU,
 • po dobu platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. do jeho odvolání) v případech, kdy nejsou splněny předchozí podmínky právní povinnosti zpracování osobních údajů.

Zdroje osobních údajů

Primárním zdrojem osobních údajů je subjekt údajů v rámci registrace, popř. aktivace uživatelského účtu a správy svého uživatelského profilu a při použití elektronického podpisu.

Dalšími zdroji osobních údajů mohou být:

 • tzv. před-registrace, kdy platně přihlášený uživatel s odpovídajícím oprávněním vloží do systému kontaktní údaje a zejm. e-mailovou adresu, na kterou je odeslán e-mail s pokyny pro dokončení registrace, resp. aktivaci uživatelského účtu,
 • vstupy zadavatelů v rámci přípravy a realizace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění dle ZZVZ a interních směrnic jejich zadavatele.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také dalšími zpracovateli, vždy však pouze se souhlasem a na pokyn Správce. Jedná se o:

 • provozovatele národního Registru smluv,
 • provozovatele e-mailingové služby pro rozesílání marketingových sdělení,
 • provozovatele agregačního portálu veřejných zakázek.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Osobní údaje nejsou systémem PVU předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Práva subjektu údajů (registrovaných uživatelů)

Právo na opravu je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel si po přihlášení může upravit či doplnit osobní údaje v rámci svého uživatelského profilu. V případě nedokončené před-registrace je možné se obrátit e-mailem na Správce (kontakt viz začátek tohoto dokumentu).

Právo na výmaz ("právo být zapomenut") je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel může po přihlášení v rámci svého uživatelského profilu využít funkcionalitu pro smazání účtu. V případě, že existuje další právní důvod pro zpracování (viz výše), budou osobní údaje vymazány až po stanovené době. V opačném případě budou osobní údaje uživatele vymazány ihned. Stejným způsobem je realizováno právo na odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné odvolat (resp. aktivovat) opakovaně v rámci editace uživatelského profilu.

Právo na omezení zpracování je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel si po přihlášení může odstranit vybrané osobní údaje v rámci svého uživatelského profilu. V případě nedokončené před-registrace je možné se obrátit e-mailem na Správce (kontakt viz začátek tohoto dokumentu).

Právo na přenositelnost údajů je primárně zajištěno v rámci administrace uživatelských účtů - každý uživatel po přihlášení si může v rámci svého uživatelského profilu zobrazit evidované osobní údaje. Jejich poskytnutí ve strukturované podobě (CSV) lze vyžádat e-mailem u Správce (kontakt viz začátek tohoto dokumentu).

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, dle čl. 21 GDPR, na adresu Správce (kontakt viz začátek tohoto dokumentu).

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům je zajištěna tímto dokumentem a výše uvedenými postupy a funkcionalitami.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Informace jsou uvedeny v samostatném článku.