Výpis systémových zpráv

Zajištění čelní hradby při čtverhranné baště na Hradě Šumná u Klášterce nad Ohří

Datum uveřejnění 21.02.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.02.2019
Označení verze Aktuální  (15.01.2020 10:21:06)
Systémové číslo P19V00001258
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zajištění čelní hradby při čtverhranné baště na Hradě Šumná u Klášterce nad Ohří
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je konzervace současného stavu zříceniny hradu Šumná u Klášterce nad Ohří. Zřícenina hradu Šumná leží na kopci 541 m nad mořem. Jedná se nemovitou kulturní památku. Všechny zásahy budou mít jen nezbytně nutný rozsah.Zdivo je rozvolněné a hrozí postupná destrukce zdiva hradu a zbytků hradeb.
Projekt je zaměřen na stabilizaci zachovaného jádra zdiva a dozdění vnějšího líce. V rámci opravy čelní hradby bude provedeno zpevnění zdiva. Dále budou zajištěny lomové plochy v místě původního navázání čelní hradby na zdivo bašt. Po zpevnění bude hradba nadezděna max. 0,7 m nad stávající terén. Při opravě bude v nezbytném rozsahu odkopán terén na vnitřní straně hradby, po opravě zdiva bude opět zasypán a vyspárován od hradby. Do dozdívek budou vloženy flexibilní drenážní trubky dle určení projektanta, které budou ukončeny uvnitř zdiva. Dále bude provedeno dozdění uvolněných kamenů, přespárování narušených pat obou bašt založených na skalním masivu. Po postavení lešení bude projektantem a památkovým dozorem proveden podrobný průzkum zdiva. Oprava a konzervace zdiva musí být prováděna kvalifikovanými pracovníky. Zásahy do terénu budou prováděny se souhlasem a ve spolupráci archeologickým pracovištěm. Doplňkové zdivo bude provedeno z původního kamene, vybraného ze suti na místě stavby. Na staveniště se není možné dopravit běžnými dopravními prostředky - úzká lesní cesta, za mokra kluzká – nutno zohlednit v nabídce. Na staveništi není zdroj vody ani inženýrské sítě, voda musí být dopravována v mobilních plastových nádobách, elektrickou energii si zajistí zhotovitel elektrocentrálou. Na staveništi je minimální prostor pro deponii materiálů a nelze oplotit.Podrobně je rozsah stavebních prací uveden v PD a výkazu výměr.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností :
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby.
* zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby k vydání kolaudačního souhlasu, likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
NEZBYTNOU PODMÍNKOU PRO OCENĚNÍ CELÉ AKCE JE PROHLÍDKA NA MÍSTĚ PLNĚNÍ (není organizována, jedná se o veřejně přístupné místo).
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 13° 10' 16.6544" N, 50° 23' 4.0607" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 04.03.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Zajištění čelní hradby při čtverhranné baště na Hradě Šumná u Klášterce nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru