Výpis systémových zpráv

Zvodnělý poldr Bojanovice

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 27.07.2015  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 22.07.2015
Označení verze Aktuální  (27.07.2015 08:39:57)
Systémové číslo P15V00004687
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zvodnělý poldr Bojanovice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele pro realizaci podru s velkým retenčním prostorem a trvalou vodní plochou s výrazným litorálem a mokřadem.
S O 1 - S T A V E B N Í P R Á C E
HRÁZ
Hráz je navržena jako homogenní zemní, materiál pro hráz bude vykopán ze zátopy. Šířka
hráze v koruně je navržena 6 m.
VYPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ - POŽERÁK
Jedná se o otevřený požerák (otevřená šachta U profil ). Objekt bude proveden z vodostavebního betonu Do stěny požeráku jsou dále osazeny tři U profily - drážky pro dřevěné dluže, kterými bude prováděna regulace hladiny v nádržích. Vtok do požeráku bude opevněn kamennou dlažbou. Přístup k požeráku z koruny hráze umožní kamenné schody.
Vypouštěcí potrubí od požeráku je navrženo z betonových trub DN 500 mm, při provozu se počítá s omezením kapacity tohoto potrubí - „zaškrcením vtokového objektu“ tak aby z poldru odtékalo maximálně 0,5 m3/sec – viz. požadavek studie Vyústění z požeráku bude do šachty bezpečnostního přepadu.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
Je navržen jako betonová šachta čtvercového půdorysu. Vnitřní rozměr 2 x 2 m. Tato šachta má přepadovou hranu umístěnou na kótě 251,00 m.n.m. Odtok ze šachty je umožněn betonovým potrubím DN 1200 MM. Opevnění vývaru je navrženo kamenným záhozem prolitým betonovou směsí , uložení na geotextilii.
ÚPRAVA ZÁTOPY SAMOTNÉ VODNÍ PLOCHY
Okraje vodní plochy - břehové partie, budou odtěženy ve sklonu okolo 1 : 7 – 10 a to až do navženého dna nádrže. Tímto způsobem bude vytvořeno kvalitní litorální pásmo. Při provádění je nutné dbát na fakt , že se nejedná o vytvoření pravidelného svahu, ale naopak proměnlivých svahů, jejich vzhled i charakter by se měl blížit přirozenému a přírodě blízkému vzhledu. Rovněž není vhodné provádět příliš dokonalé svahování ,
rýhovitý , nerovný povrch je pro rozvoj pestrých mokřadních společenstev velmi
vhodný.
S O 2 - O Z E L E N Ě N Í
V projektu je navrženo ozelenění částí okolí zátopy nádrže a blízkého okolí. Toto ozelenění je navrženo následujícím způsobem: Po dokončení zemních prací a nezbytných konstrukcí, bude upraveno okolí stavby , dojde k osetí hráze a okolí nádrže. Celý řešený prostor pak bude doplněn o stromovou a keřovou zeleň.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 – Stavební práce
SO 02 - Ozelenění
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 448 213,68 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 07.08.2015 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Zlobice
IČO 00287954
Adresa
Zlobice 77
76831 Zlobice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru