Výpis systémových zpráv

Zpracování projektové dokumentace cyklostezky v Roztokách

Datum uveřejnění 25.01.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.01.2018
Označení verze Aktuální  (05.12.2018 11:02:59)
Systémové číslo P18V00000566
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování projektové dokumentace cyklostezky v Roztokách
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace cyklostezky vedené po koruně protipovodňové hráze na levém břehu Vltavy a zahrnující úpravy stávajících komunikací zajišťujících její dopravní napojení na stávající cyklotrasy dle Celkové koncepce pěší a cyklistické dopravy a rekreace na území v okolí Letiště Praha. Zakázka zahrnuje kromě zhotovení jednotlivých stupňů PD též kompletní inženýring a autorský dozor při výstavbě v rozsahu (pro soutěžní účely) 90 hodin. Projektová dokumentace bude řešit napojení cyklostezky na stanoviště přívozu v Roztokách, prostor Středočeského muzea v Roztokách a vlakové nádraží v Roztokách. Dokumentace je požadována jako dvoustupňová, samostatně bude zpracována dokumentace pro územní řízení, následně bude zpracována dokumentace pro stavební řízení v podrobnosti DPS, vč. stavebního položkového rozpočtu s výkazem výměr a rozpočtu slepého tak, aby dokumentace pro stavební řízení mohla být využita i pro následný výběr zhotovitele stavby a následnou realizaci stavby. Projektová dokumentace bude předána v každém stupni vždy v listinné podobě v 6 paré a dále v elektronické podobě ve formátu PDF a formátu otevřeném (např. DWG). Položkové rozpočty jsou požadovány ve formátu aplikace Excel s funkčními kalkulačními vzorci. Součástí zakázky jsou i inženýrské činnosti související se zajištěním kompletních podkladů pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu až do nabytí jejich právní moci. Vzhledem k tomu, že má být záměr realizován také na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví zadavatele, je součástí zakázky i součinnost při projednání záměru s vlastníky pozemků. Zadavatel požaduje v rámci realizace zakázky úvodní jednání k upřesnění zadání ze strany zadavatele, vlastníka pozemků a poradce zadavatele v dotační problematice (dále jen Poradce), případně mohou být zohledněny požadavky dalších subjektů a obyvatel města, pokud budou známy. V každém stupni bude nejdříve jedno paré dokumentace a její elektronická verze předložena zadavateli ke schválení (1.etapa). Současně budou předloženy veškeré dokumenty pro podání žádosti o územní rozhodnutí, případně stavební povolení. Na základě písemného schválení dokumentace zadavatelem budou vydána zbývající paré dokumentace a budou zahájeny kroky vedoucí k získání územního rozhodnutí, resp. Stavebního povolení (2.etapa). Za ukončení prací v jednotlivých stupních zpracování PD je považováno doručení právoplatného rozhodnutí stavebního úřadu zadavateli. Podkladem pro zpracování PD je Územní studie Přívoz, která je nedílnou součástí této dokumentace (příloha č.3) a popis jednotlivých součástí cyklostezky, uvedený v dalším textu tohoto článku. V případě, že v průběhu projektových prací bude zjištěno řešení vhodnější oproti schválené územní studii, je odchylka možná na základě schválení ze strany zástupce zadavatele formou zápisu z kontrolního dne. Při zpracování dokumentace ve stupni DÚR bude zadavateli předložena variantní studie řešení skladeb komunikací a mostních objektů vč. posouzení ekonomické náročnosti realizace jednotlivých variant (v případě mostní konstrukce zadavatel požaduje min. 2 varianty řešení). Na základě rozhodnutí zadavatele bude dále rozpracována do končené podoby projektová dokumentace ve stupni DÚR a DSP pro vybranou variantu. Vítězný uchazeč bude mít k dispozici kompletní zaměření polohopisu (zajišťuje zadavatel). Ostatní podklady opatřuje uchazeč sám, a to včetně nezbytných průzkumů a rozborů (např. geologických poměrů v lokalitě).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 600 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Dohled nad stavebními pracemi
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
  • Technické projekty pro dopravní instalace
Datum ukončení příjmu nabídek 13.02.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Zpracování projektové dokumentace cyklostezky v Roztokách
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru