Výpis systémových zpráv

Zateplení budovy „C“ střediska Karviná

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 22.04.2013  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 22.04.2013
Označení verze Aktuální  (16.07.2013 09:13:21)
Systémové číslo P13V00002047
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zateplení budovy „C“ střediska Karviná
Druh Stavební práce
Popis 1.1. Předmětem zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve zlepšení tepelně-technických vlastností objektu budovy C střediska Karviná.
Areál Správy silnic MSK, středisko Karviná se nachází v zóně lehkého průmyslu na okraji katastrálního území obce Karviná v jeho zastavěné části. V areálu se nachází stávající zástavba funkčně i dispozičně na sebe navazujících objektů provozu investora.
Předmětný objekt „C“ se nachází na parcele č. 3449/13.
Jedná se zejména o následující rozsah:
Bourací práce
V celém rozsahu stavby, kromě již vyměněných oken ve schodišti, se vybourají stávající dřevěná dvojitá okna. Odstraní se stávající hromosvodná soustava. Z nižší části objektu se odstraní střecha a atikové zdivo. Bourání střechy musí být prováděno tak, aby nedošlo k zatečení srážkové vody do konstrukcí objektu. Odbouraná část střechy musí být zakryta. Z vyšší střechy se odstraní hydroizolační asfaltové pásy. Kolem objektu se provede výkop pro zateplení soklu a uložení zemnící soustavy pro hromosvody. Z fasády budou demontována zařízení, která se uschovají pro zpětnou montáž po provedení zateplení. Ve vyšší části objektu v 2.NP bude vybourán stávající podhled.
Zemní práce
Dojde k výkopu kolem celého objektu a to do úrovně cca 800 mm od U.T.
Střecha
Na vyšší části objektu se provede na upravený povrch stávající betonové mazaniny nová hydroizolační fólie. Na nižší části objektu se provede nová plochá dvouplášťová střecha. Nosnou konstrukci střechy bude tvořit dřevěný krov. Pozednice budou uloženy na nových vyzdívkách nad stropem 2.NP. Krokve budou prodlouženy, budou přesahovat půdorysný rozměr stavby. Odvodnění obou střech bude podokapními dešťovými žlaby. Zateplení nižší střechy bude položeno na stropní konstrukci. Zateplení střechy vyšší části objektu bude umístěno na nosném rastru sádrokartonového podhledu.
Úpravy povrchů vnějších
Dojde ke kompletnímu zateplení obvodových stěn, ostění a nadpraží oken a dveří řešeného objektu, kontaktním certifikovaným fasádním systémem, kde izolant tvoří polystyren a desky z minerálních vláken, tl. 140 mm.
Struktura omítky 1,0 mm. Barevnost dle výkresu pohledů.
Soklová část bude provedena nenasákavým polystyrenem v tl. 120 mm a opatřena keramickým obkladem.
Úpravy povrchů vnitřních
Dojde pouze k lokálním opravám opadlých omítek kolem vyměňovaných oken a dveří – špalety. V hygienických místnostech s keramickým obkladem stěn se opraví vybouraný obklad.
Výplně otvorů
Nová okna
Nová okna fasády budou plastová dvoukřídlová s izolačním dvojsklem. Celkový součinitel prostupu tepla U rámu bude U=1,3 W/(m2K), U zasklení U=1,1 W/(m2K).
Nové vstupní dveře
Nové vstupní dveře do budovy budou plastové prosklené. Provedení dvoukřídlové, včetně rámu do stávajícího otvoru. Koeficient celého výrobku U rámu bude U=1,3 W/(m2K), U zasklení U=1,1 W/(m2K).
Konstrukce klempířské
Provede se osazení nových žlabů a svodů dešťové kanalizace, oplechování atik a lemování střech, provedou se nové parapetní plechy. Veškeré oplechování bude z pozinkovaného poplastovaného ocelového plechu.
Podhledy
Ve vyšší části objektu v 2.NP bude proveden nový podhled ze sádrokartonových desek.

Elektroinstalace
Pro potřeby nově navržené protimrazové ochraně okapů a svodů budou zřízeny z rozvodnice RT dva samostatné okruhy provedené silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Cx2,5 pro napájení samoregulačních topných kabelů o výkonu 18W/m , které budou fixovány za pomoci montážního pásu a jeden okruh provedený silovým celoplastovým kabelem typové řady CYKY 7Cx1,5 pro napojení digitálního teplotně vlhkostního senzoru .
Celý nově navržený topný systém bude ovládán pomocí programovatelné jednotky pracující s digitálně vlhkostním senzorem .

OCHRANA PŘED BLESKEM - LPS

Ochrana před bleskem - LPS
Třída : III
Poloměr valící se koule : 45 m
Velikost oka mříže : 15x15 m
Typické hodnoty vzdálenosti mezi svody a mezi obvod. vodiči podle třídy LPS : 15 m
Součástí elektromontážních prací bude v řešené části objektu demontáž stávající ochrany před bleskem a následná montáž nové ochrany před bleskem v souladu se souborem ČSN EN 62305 vodičem AlMgSi 8 , jenž bude uchycen na typových podpěrách vedení.
Svody budou provedeny izolovanými vodiči CUI ( svod č. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) a vodiči AlMgSi s poplastováním ( svod č. 6 , 7 , 8 ).
Podpěry budou umístěny v takových vzdálenostech , aby vodič byl dostatečně napnut (bez znatelného průhybu) a aby byly zajištěny potřebné vzdálenosti vodičů od stěn a povrchu objektu.
Vzdálenost podpěr vodorovných a šikmých vedení nemá být větší než 1,0 m.
Vzdálenost podpěr svislých vedení nemá být větší než 1,0 m.
Spojů na vedení bude co možno nejméně. Doporučuji spoje omezit jen na připojování a odbočování vedlejších a spojovacích vedení.
Veškeré části objektu , které by byly případně dodatečně namontovány a pokud nebudou v ochranném prostoru , budou opatřeny pomocným oddáleným jímačem .
Uzemnění objektu bude provedeno strojeným okružním vedením , jenž bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4 mm , jenž bude uložen v hloubce 0,80 m nastojato.
Spoje v zemi budou prováděny svárem .
Před započetím zemních prací je zapotřebí provést vytýčení trasy , bez tohoto úkonu nelze začít provádět tyto práce .
Vedení a svody budou provedeny z celistvých vodičů s co nejmenším počtem spojů.
Uzemňovací systém musí být spojen s vyrovnáním potenciálu objektu.
Zemní odpor bude menší než 10 ohmů.
Zařízení vzduchotechniky
Z důvodu zateplení bude demontováno vzduchotechnické potrubí umístěné před hlavním vstupem do objektu na severovýchodní fasádě. Jedná se o odvětrání šatny a umývárny. Po provedení zateplení se vzduchotechnické potrubí osadí na původní místo na nové delší kotvy. Horní část potrubí se upraví a odsadí dále od fasády z důvodu provedení nové římsy střechy.
Zdravotechnika
Stávající svody dešťových žlabů se posunou vzhledem k rozšíření objektu zateplením. Dojde k demontáži svodů včetně gajgrů a patního kolene. Osadí se nové gajgry a svislá podzemní část z trub PVC – KG systém, patní koleno a napojí se na stávající vodorovnou část dešťové kanalizace. Vzhledem k nedostupnosti spodní části kanalizace bude nutno dimenze a napojení upřesnit po odkrytí kanalizace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba administrativních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 09.05.2013 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČO 00095711
Adresa
Úprkova 795/1
70223 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054036

Nahoru