Výpis systémových zpráv

Zajištění rekvalifikačního kurzu Svářečský kurz základní 2 - 2015

Datum uveřejnění 05.03.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.03.2015
Označení verze Aktuální  (20.03.2015 14:11:13)
Systémové číslo P15V00001160
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zajištění rekvalifikačního kurzu Svářečský kurz základní 2 - 2015
Druh Služby
Popis Předmětem plnění zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozsah předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uveden v návrhu Smlouvy (příloha č. 1).
Zadávací dokumentaci - tj. návrh Smlouvy, krycí list a formulář nabídkové ceny poskytuje zadavatel veřejně ke stažení na internetových stránkách na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/okresni-hospodarska-komora-klatovy a dále na webu wwww.esfcr.cz a na www.ohkklatovy.cz

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou.
Pokud uchazeč svou nabídkovou cenou překročí předpokládanou hodnotu, bude jeho nabídka vyloučena z další účasti v zadávacím řízení.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění: od 17. března 2015
Termín ukončení plnění: 30. května 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
okres Klatovy

Hodnotící kritéria:
Základním kritériem hodnocení je nejnižší celková nabídková cena bez DPH za rekvalifikační kurz v souladu s přílohou č. 2 - Nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Uchazeč povinně předloží:
- výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán (prostá kopie ne starší 90 dní)
- doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze
živnostenského rejstříku)
- čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové
nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo
na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele.

Dále povinně předloží následující kopie dokumentů prokazující splnění kvalifikace:
- výpis z Rejstříku škol a školských zařízení vydaný MŠMT s uvedením oboru vzdělávání pro poptávaný rekvalifikační kurz nebo platný doklad o akreditaci kurzu Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR nebo registrační list svářečské školy a pověření pro vedoucího svářečské školy

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk.

Požadavek na jednu nabídku
Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit jím podepsaný návrh Smlouvy. Návrh Smlouvy tvoří přílohu této výzvy.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v návrhu Smlouvy ( příloha č. 1) a v příloze č. 2 - Nabídková cena.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu za jednoho účastníka a zároveň celkovou nabídkovou cenu v souladu s přílohou č. 2 - Nabídková cena.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním zakázky. Předpokládaná hodnota v rozsahu maximálního předpokládaného plnění je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Pokud uchazeč svou nabídkovou cenou překročí předpokládanou hodnotu, bude jeho nabídka vyloučena z další účasti v zadávacím řízení.
Zakázka bude realizována tak, že jednotlivá plnění od dodavatele budou objednávána na základě aktuální potřeby formou ad hoc objednávek a úhrada bude provedena ve výši jednotkové ceny a počtu osob.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Subdodavatelé:
Uchazeč nesmí plnit subdodavatelsky vlastní realizaci rekvalifikačního kurzu, tj. vlastní výuku.
Subdodavatelsky si uchazeč může zajistit vyučovací pomůcky a prostory vhodné k výuce, autorizovanou osobu, která je oprávněna zajistit závěrečnou zkoušku.
Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Uchazeč ve své nabídce použije následující pořadí dokumentů:
1. Obsah nabídky
2. Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 3, podepsaný
osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
3. Podepsaný návrh Smlouvy
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy (příloha č. 1). Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče - učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy.
Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu
nabídky uchazeče. Pokud Smlouva nebude odpovídat
ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
4. Nabídka bude obsahovat výše uvedené doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.
Zadavatel požaduje, aby v nabídce uchazeče byly uvedeny kontaktní údaje uchazeče.
Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím elektronických kontaktů uvedených v nabídkách dodavatelů.
Výsledek zadávacího řízení uveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele uvedeném výše.
Další informace pro uchazeče:
Nabídky lze podávat osobně v kanceláři zadavatele v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin. Mimo tyto hodiny není osobní podání nabídek v kanceláři zadavatele možné.
V ostatních případech je povinen doručit nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýra.
Kontaktní osoba pro příjem nabídek:
Ing. Martina Peterová, Ing. Alena Kolářová,
Mgr. Věra Mundlová.
Nabídky se podávají v písemné formě a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvem a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče.
Obálka musí být označena názvem zakázky, tzn. " NEOTEVÍRAT - Zajištění rekvalifikačního kurzu 12. vlna". Dále bude na obálce čitelně uveden název a adresa podávajícího uchazeče.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ č. revize 11, č. vydání 2.0 na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 120 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
Datum ukončení příjmu nabídek 16.03.2015 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Okresní hospodářská komora Klatovy
IČO 49194097
Adresa
Nám. Míru 154
33901 Klatovy
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 366052

Nahoru