Výpis systémových zpráv

Zajištění havarijních míst čelní hradby a paláce na hradě Šumná u Klášterce nad Ohří

Datum uveřejnění 17.01.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.01.2020
Označení verze Aktuální  (27.04.2020 11:06:27)
Systémové číslo P20V00000322
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zajištění havarijních míst čelní hradby a paláce na hradě Šumná u Klášterce nad Ohří
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je konzervace současného stavu zříceniny hradu Šumná u Klášterce nad Ohří. Zřícenina hradu Šumná leží na kopci 541 m nad mořem. Jedná se nemovitou kulturní památku. Všechny zásahy budou mít jen nezbytně nutný rozsah. Projektem řešená část hradu je 6m dlouhý úsek čelní hradby, který je ukončen vystupující věžicí , která má rozvolněnou horní část a je nutné provést stabilizaci zdiva. Oprava se zaměří pouze na doplnění lícového zdiva v patě zdi a konzervaci vystupující věžice. Po zpevnění koruny bude věžice společně s navazujícím úsekem hradby nazděna maximálně o 0,4m nad současnou zachovanou úroveň zdiva. Způsob provázání věžice s čelní hrabou bude upřesněn projektantem po očištění koruny zachovaného zdiva! Řešený úsek čelní hradby založený na skalním výchozu dosahuje výšky cca 5,5m, ve spodní části hradby chybí lícové zdivo do hloubky cca 0,6m. Po postavení lešení bude nutné provést podrobný průzkum zdiva.
Společně s čelní hradbou bude na dvou místech západního paláce provedeno doplnění chybějícího lícového zdiva v místě narušených pat obvodových zdí. Jedná se o dvě místa, kde je obvodové zdivo založena na skalních výchozech. Před dozdíváním chybějícího zdiva bude nutné očistit, případně
odsekáním upravit navětralé části skalního podkladu! Při doplňování odpadlých líců budou do otvorů po lešení vloženy kuláče nebo hranoly odpovídajícího rozměru a po dozdění budou ponechány v otvorech. Oprava spárování bude prováděna pouze v místech , která předem určí projektant společně s památkovým dozorem. Konečný rozsah spárování bude upřesněn na místě, provedení a technologie bude předem schválena na vzorku památkovým dozorem a projektantem!
Oprava a konzervace zdiva musí být prováděna kvalifikovanými pracovníky. Zásahy do terénu budou prováděny se souhlasem a ve spolupráci s archeologickým pracovištěm.
Na staveniště se není možné dopravit běžnými dopravními prostředky - úzká lesní cesta, za mokra kluzká – nutno zohlednit v nabídce. Na staveništi není zdroj vody ani inženýrské sítě, voda musí být dopravována v mobilních plastových nádobách, elektrickou energii si zajistí zhotovitel elektrocentrálou. Na staveništi je minimální prostor pro deponii materiálů a nelze oplotit. Podrobně je rozsah stavebních prací uveden v PD a výkazu výměr.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností :
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby.
* zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby, likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
NEZBYTNOU PODMÍNKOU PRO OCENĚNÍ CELÉ AKCE JE PROHLÍDKA NA MÍSTĚ PLNĚNÍ (není organizována, jedná se o veřejně přístupné místo).
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 746 287,70 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 29.01.2020 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Zajištění havarijních míst čelní hradby a paláce na hradě Šumná u Klášterce nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru