Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

VYUŽITÍ KONCEPTU SMART CITY PRO ROZVOJ MĚSTA...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 24.01.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.01.2019
Označení verze Aktuální  (25.03.2019 11:20:45)
Systémové číslo P19V00000571
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VYUŽITÍ KONCEPTU SMART CITY PRO ROZVOJ MĚSTA VSETÍN
Druh Služby
Popis 1. Předmětem zakázky jsou služby, týkající se zlepšení stávajícího systému plánování a rozvoje města, a to prostřednictvím optimalizace procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování tohoto procesu.
2. Předmět smlouvy je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu v programovém období 2014-2020. Je součástí projektu s názvem „Smart Vsetín – chytrou cestou k rozvoji“, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010004 v rámci Operačního programu Zaměstnanost a musí být zpracován v souladu s tímto programem.
3. Předmět VZ se skládá z těchto dílčích služeb:
• (KA 1) Tvorba strategického dokumentu „Smart Vsetín“
• (KA 2) Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Vsetín, zastupitelů a dalších v oblasti využití konceptu Smart City
4. Klíčová aktivita 1: Tvorba strategického dokumentu "Smart Vsetín" bude realizována externím dodavatelem s dostatečnými odbornými předpoklady a teoreticko-praktickými znalostmi konceptu Smart City, ovšem se silným prvkem komunitního projednávání obsahu vznikajícího dokumentu. Bude se jednat o využití kombinace dvou tradičních přístupů ke strategickému plánování regionálního rozvoje (expertní a komunitní). Tato aktivita bude probíhat v období 12 měsíců po podpisu smlouvy (resp. po doručení výzvy k plnění smlouvy).
Dokument bude analyzovat podmínky a definovat přístup Města Vsetín k rozvoji svého území s využitím konceptu Smart City. Bude vytvořen v souladu s Metodikou Konceptu inteligentních měst a zpracován v rámci modelu široké spolupráce a komunikace.
Očekává se zapojení všech aktérů rozvoje města (zástupci neziskového sektoru, podnikatelé, veřejná správa, občané atd.). Spolupráce a komunikace bude probíhat v rámci sestavené řídící struktury (řídící výbor) a pracovní struktury (pracovní skupiny, veřejné debaty apod.), jejíž fungování bude zajišťovat odborný garant projektu (jedná se o koordinátora celého projektu a zaměstnance MěÚ Vsetín), a která bude vytvořena na začátku klíčové aktivity. Těchto jednání se bude účastnit zástupce externího zpracovatele dokumentu, který bude usměrňovat průběh jednání a zajistí implementaci výstupů a připomínek těchto skupin do strategického dokumentu. Řídící a pracovní struktura bude využita po celou dobu projektu pro přinášení nápadů a připomínkování zpracování dokumentu.
Předpokládá se zřízení minimálně 6 pracovních skupin (různorodé a rovnoměrné zastoupení všech skupin aktérů místního rozvoje a odborníků) a realizace alespoň dvou jednání každé pracovní skupiny, které budou kopírovat hlavní témata konceptu Smart City zahrnutá do projektu v minimálním rozsahu:
• Chytrá ekonomika (SMART Economy);
• Chytrá doprava (SMART Mobility);
• Chytré životní prostředí (SMART Environment);
• Chytří lidé (SMART People);
• Chytré bydlení (SMART Living);
• Chytrá správa (SMART Governance).
Dodavatel obdrží zápisy z pracovních skupin. Etapy (části) zakázky, včetně termínů předání jednotlivých částí zakázky jsou definovány v návrhu smlouvy.
Řídící výbor (politická, úřednická reprezentace, zástupci zainteresovaných skupin) bude koordinovat veškeré činnosti směřující ke zpracování strategického dokumentu vč. dohledu nad činností pracovních skupin a jejich výstupy. Předpokládá se realizace tří jednání řídícího výboru s účastí dodavatele.
Zapojení širší veřejnosti do zpracování strategického dokumentu bude zajištěno využitím vhodné kombinace komunikačních a partnerských metod (např. veřejné debaty, ankety, komunikace pomocí sociálních sítí). Očekává se minimálně jedno veřejné projednání v návrhové části strategického dokumentu s účastí zástupce dodavatele.
5. Požadavky na obsah dokumentu: struktura strategického dokumentu „Smart Vsetín“ bude splňovat veškeré požadavky obecně kladené teorií i praxí na tento typ dokumentů s tím, že v případě vhodnosti bude využito také nových přístupů ke zpracování strategických dokumentů v kontextu přístupu Smart City (s možným využitím příkladů dobré praxe v této tematické oblasti zejména ze zahraničí). Rámcově tak strategický dokument „Smart Vsetín“ bude obsahovat tyto části:
a) analytická část,
b) SWOT analýza jako syntetické shrnutí hlavních závěrů analytické části (příp. je možné využití jiné vhodné shrnující metody),
c) návrhová část – vize, cíle a opatření vedoucí k jejich naplnění,
d) akční plán aktivit (obsahuje zásobník projektových záměrů v širším slova smyslu (seznam všech možných opatření/nápadů a jejich přínos při plnění cílů),
e) návrh systému implementace (zde se uvede metodika implementace strategického dokumentu, včetně grafického vyjádření pro komunikaci cílovým skupinám a marketingový plán komunikace a participace – bude uveden výčet nástrojů komunikace a participace pro zapojení všech významných cílových skupin ve Vsetíně a návrh rozpočtu na komunikační aktivity a opatření dle dostupných zdrojů města a dále včetně návrhu technické specifikace doporučených opatření (pořízení technologií, zařízení apod.) tak, aby tuto specifikaci mohl zadavatel použít při tvorbě zadávacích podmínek pro zadávací řízení na pořízení opatření.
6. Požadovaný minimální rozsah dokumentu činí 60 stran A4 (bez příloh).
7. Výsledný strategický dokument bude v případě požadavku zadavatele prezentován dodavatelem řídícím orgánům města (rada/zastupitelstvo města).
8. Výstupem klíčové aktivity KA 1 bude jeden strategický dokument „Smart Vsetín“ zpracovaný výše uvedeným způsobem.
9. Dokumentace bude vypracována a předána v 3 ks vyhotovení + 2 ks digitálně na CD, jednotlivá paré budou očíslována CPV kódem předmětu VZ.
10. Klíčová aktivita 2: Vzdělávání pracovníků, zastupitelů MěÚ Vsetín a dalších v oblasti Smart City
11. Jedná se o vzdělávání v oblasti Smart Cities v souvislosti se zaváděním tohoto konceptu do prostředí Města Vsetín a jeho teoretické přiblížení všem relevantním aktérům. Vzdělávání proběhne formou 5 workshopů o rozsahu 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Jednotlivé workshopy budou určeny pro min. 20 osob (s ohledem na větší interakci účastníků vzdělávání s lektorem). Aktivita bude probíhat průběžně v prvních 12 měsících realizace projektu souběžně s přípravou strategického dokumentu. Každý účastník workshopu obdrží také ke každému tématu potřebné studijní materiály. Vybraní účastníci budou motivováni k aktivnímu zapojení se do procesu vzdělávání v oblasti Smart City a jejich následné připomínky a nápady budou zohledněny v nově vznikajícím konceptu.
Bude se jednat o následující tematické workshopy:
a) Smart City – základní východiska, část I. (podrobné vysvětlení konceptu, iniciace zájmu o řešenou problematiku mezi stakeholdery, praktické ukázky řešení),
b) Smart City – základní východiska, část II. (podrobné vysvětlení konceptu, iniciace zájmu o řešenou problematiku mezi stakeholdery, praktické ukázky řešení),
c) Smart City – inspirace od úspěšných (zejm. uvedení příkladů dobré praxe, mezi lektory těchoto workshopů budou zastoupeni reprezentanti municipalit se zkušeností s využitím konceptu Smart City),
d) Smart City – možnosti financování implementační fáze (detailní představení možných prostředků pro financování chytrých řešení, a to se zaměřením na externí zdroje – zejména ESI fondy),
e) Smart City – jak komunikovat (využití sociálních sítí a dalších moderních komunikačních nástrojů pro zvyšování povědomí o konceptu Smart City v kontextu plánování a realizování rozvojových aktivit na municipální úrovni).
12. Na konci série vzdělávacích workshopů proběhne formální ověření znalostí účastníků. Testování bude mít písemnou podobu, a bude rovněž obsahovat praktické úkoly. Po úspěšném absolvování bude účastníkům udělen certifikát, osvědčující získání znalostí a dovedností v oblasti konceptu Smart City.
13. Výstupem aktivity 2 bude minimálně 20 proškolených osob, které získají kvalifikaci v oblasti Smart City po ukončení účasti na workshopech.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 545 454,54 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Datum ukončení příjmu nabídek 06.02.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva VYUŽITÍ KONCEPTU SMART CITY PRO ROZVOJ MĚSTA VSETÍN
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Vsetín
IČO 00304450
Adresa
Svárov 1080
75524 Vsetín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60056921

Nahoru