Výpis systémových zpráv

Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Lípová v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 25.04.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.04.2019
Označení verze Aktuální  (05.09.2019 09:39:29)
Systémové číslo P19V00003252
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Lípová v Klášterci nad Ohří
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu kde bude programem aktivní pohyb dětí, kde budou děti trávit volný čas, budou rozvíjet fyzickou kondici, kreativní dovednosti a pozorovat a seznamovat se s přírodou, s pěstování rostlin. Jedná se o dodávku, montáž a zabudování 15 specifických herních prvků – dřevěného altánu půdorysného tvaru pravidelného šestiúhelníku, dvou dřevěných kladin ve tvaru pejska, dvou dřevěných laviček s područkami, průlezky ve tvaru pyramidy v kombinaci lanového systému a dřeva, zvonkohry s 10 zvonky z přírodního materiálu, dřevěného počítadla se 100 kuličkami, dřevěného prohazovadla se zvířecími motivy, hmyzího domečku a dalších herních prvků - malovací tabule o dvou polích, dřevěného pexesa s 32 obrázkovými poli, tří dřevěných zvýšených záhonů a hmyzího domečku. Herní prvky budou z tvrdého dřeva (např. akát, dub) povrchově opracovaného, spojovací materiál z pozinkované oceli. Podrobný popis, rozměry a specifikace herních prvků a dopadových ploch herních prvků je popsán v katalogových listech a předběžné rozmístění prvků v zahradě je znázorněno v přiložené studii, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pro správné ocenění nabídky je nutná prohlídka místa plnění! (niveleta terénu, vzrostlé stromy,…) .
Všechny herní prvky veřejných dětských hřišť musí být certifikovány ve shodě s normami ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Certifikáty dodaných herních prvků vč. pokynů k údržbě budou předány zadavateli po dokončení a převzetí díla.Realizace předmětu veřejné zakázky je podmíněna poskytnutím finanční podpory ze strany SFŽP, programu OPŽP (Výzva č.16/2017 Prioritní oblast 6. Enviromentální prevence, Podoblast 6.1 Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta), rozhodnutí č. 06071861 a s tím spojené povinnosti publicity.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností:
* zhotovení díla dle výkazu výměr, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících, (např. zabezpečení stavby, přeprava materiálu a mechanizace, úklid apod.)
* umístění, vyrovnání a zabudování herních prvků vč. souvisejících terénních úprav.
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla uživateli zpět
do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů a atestů,
vč. likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby objednateli.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb (např. objektů, plotů a plotových podezdívek), ale i pozemků.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného
měření energií.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 487 644,67 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
Datum ukončení příjmu nabídek 09.05.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Lípová v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru