Výpis systémových zpráv

Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem - Chomutovská v Klášterci nad OhřÍ

Datum uveřejnění 17.03.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.03.2021
Označení verze Aktuální  (17.03.2021 15:21:41)
Systémové číslo P21V00001664
Stav zakázka neukončena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem - Chomutovská v Klášterci nad OhřÍ
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem zakázky je vybudování komunikace a parkoviště v ul. Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří. Stavební práce budou spočívat v bourání stávajícího stavu tj. vybourání betonových zatravňovacích tvárnic z komunikace včetně podkladních vrstev, odstranění štěrkové cesty včetně podkladních vrstev, vybourání zámkové dlažby a vytrhání obrub z chodníku včetně podkladních vrstev, odstranění betonové přídlažby a konstrukce zahradní chatky včetně betonového základu, odstranění stávajícího oplocení z ocel. trubek a pletiva včetně betonových patek. Následně pak vybudování nové komunikace s živičným povrchem včetně obrub, 17 parkovacích stání z betonových zatravňovacích tvárnic, chodníků včetně obrub a betonových palisád z betonové zámkové dlažby tl. 6cm. Dále pak odvodnění celé stavby pomocí 3 ks vsakovacích studní a žlabů ACO DRAINů PD 100V. Nakonec pak dokončovací práce jako terénní úpravy – zeleň, vodorovné a svislé dopravní značení, veřejné osvětlení včetně kabelového vedení.
Podrobně viz. projektová dokumentace a výkaz výměr.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností :
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby.
* jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor dopravní stavby
* zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby - likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 650 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 31.03.2021 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru