Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Výběr projektanta na zhotovení projektové...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 24.04.2019  
Datum zrušení 04.06.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 24.04.2019
Označení verze Aktuální  (11.06.2019 11:21:08)
Systémové číslo P19V00003167
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro projekt – Mateřská škola v Trubíně“
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro projekt s názvem: Mateřská škola a v Trubíně. Podkladem pro zpracování dokumentace bude Návrh stavby-studie z 02/2019 zpracovaná Ing. arch. Filipem Řepkou, autorizovaným architektem ČKA 01180, IČ 18903282, Veverkova 3, 170 00 Praha 7.

Předmětem plnění je zhotovení

a) projektové dokumentace pro novostavbu MŠ včetně projektové dokumentace k inženýrským sítím (vodovodní, kanalizační, plynová a elektro přípojka), vydání společného povolení (DSP) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v rozsahu přílohy č. 8 této vyhlášky. Součástí projektové dokumentace bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkovým rozpočtem a technických podmínek. Projektová dokumentace bude dále doplněna o geodetické zaměření stavby – zaměření umístění stavby; a

b) projektové dokumentace pro zkapacitnění přístupové komunikace k budoucí školce v ul. K Cihelně v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) Součástí projektové dokumentace bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkovým rozpočtem a technických podmínek.; a
c) projektové dokumentace pro plánovaný lapol z varny v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v rozsahu přílohy č. 8 této vyhlášky. Součástí projektové dokumentace bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkovým rozpočtem a technických podmínek. Projektová dokumentace bude dále doplněna o geodetické zaměření stavby a v případě nezbytnosti i provedení geologického průzkumu.
d) zajištění komplexních inženýrských služeb nezbytných pro vydání sloučeného povolení věcně a místně příslušným stavebním úřadem; vypracování všech studií a průzkumů potřebných pro vydání sloučeného povolení (hluková studie, atd.) – platí pro písm. a), b) a c). Zadavatel má k dispozici vypracovaný hydrogeologický průzkum včetně posudku na vsak a zprávu IGP.

e) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro písm. a), b) a c) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a prováděcím právním předpisem k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických podmínek v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 169/2016 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Součástí bude projektová dokumentace na zařízení interiéru a projektová dokumentace na řešení zahrady MŠ (terénní úpravy, osazení rostlinami, umístění herních prvků)


Ukončením plnění dle bodu a), b) a c) se rozumí předání DSP v 6ti vyhotoveních v listinné formě a 2x vyhotovení na paměťovém médiu (CD, DVD). Textové i grafické výstupy budou totožné. Textová část bude předána ve formátu DOC textového editoru WORD, databázová a tabulková část ve formátu XLS tabulkového editoru EXCEL, grafické soubory ve formátu PDF v programu ADOBE READER a formátu dwg. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr bude předán ve formátu xls tabulkovém editoru EXCEL a pdf v programu ADOBE READER. Zhotovitel zcela odpovídá za soulad textové i datové části projektové dokumentace. Zhotovitel zcela odpovídá za soulad textové i datové části projektové dokumentace.
Ukončením plnění dle bodu d) se rozumí vydání pravomocného společného povolení.
Ukončením plnění dle bodu e) se rozumí předání DPS pro písm. a), b) a c) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předána v 6ti vyhotoveních v tištěné formě a 2x vyhotovení na paměťovém médiu (CD). Textové i grafické výstupy budou totožné. Textová část bude předána ve formátu DOC textového editoru WORD, databázová a tabulková část ve formátu XLS tabulkového editoru EXCEL, grafické soubory ve formátu PDF v programu ADOBE READER a formátu dwg. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr bude předán ve formátu xls tabulkovém editoru EXCEL a pdf v programu ADOBE READER. Zhotovitel zcela odpovídá za soulad textové i datové části projektové dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, technické a plánovací služby
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Technicko-inženýrské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 14.05.2019 16:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název obec Trubín
IČO 00509841
Adresa
Trubín 26
26701 Trubín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 365326

Nahoru