Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vybavení školní družiny, sborovny a rozšíření...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 26.03.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.03.2020
Označení verze Aktuální  (01.12.2020 09:17:14)
Systémové číslo P20V00002259
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vybavení školní družiny, sborovny a rozšíření šaten ZŠ Bělá pod Bezdězem
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této dokumentace je
• vypracování výrobní dokumentace nábytku a interiérového vybavení čtyř družinových učeben, jedné víceúčelové učebny, sborovny, zázemí pro družinářky a šaten v ZŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, na adrese Tyršova 20, 294 21 Bělá pod Bezdězem, přičemž výrobní dokumentace bude zpracována pro každou z výše uvedených místností zvlášť a bude mj. obsahovat rovněž i vizualizaci rozmístění nábytku a interiérového vybavení v rámci jednotlivých místností, popis každého navrženého kusu nábytku/interiérového vybavení, jmenovitý seznam dodávaných položek (jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost vč. uvedení počtu,
• návrh, dodávka a pokládka podlahové krytiny družinových učeben, jedné víceúčelové učebny, sborovny a zázemí pro družinářky, přičemž v každé z výše uvedených místností bude návrh podlahové krytiny zpracován dle přílohy č. 1 této dokumentace. Podlahová krytina bude v rámci každé z výše uvedených místností barevně sladěna s navrženým nábytkem a interiérovým vybavením pro každou z výše uvedených místností. Dodavatel je povinen návrh podlahové krytiny promítnout do vizualizace rozmístění nábytku a interiérového vybavení dle předchozího bodu,
• výroba a dodávka zadavatelem poptávaného nábytku a interiérového vybavení dle dodavatelem zpracované výrobní dokumentace, zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze,
• předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy,
• opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci nábytku a interiérového vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozené podlahové krytiny apod.), úklid všech místností po dokončení montáže nábytku a interiérového vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění,
• dopravu veškerých interiérových prvků a nábytku do místa plnění a jejich instalaci/montáž na místa dle dodavatelem zpracovaného návrhu.
Základní požadavky na vybavení družin, víceúčelové učebny, sborovny, zázemí pro družinářky a šaten jsou uvedeny v rámci přílohy č. 1 této dokumentace, které představují minimální technické podmínky ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ. Návrh základního vybavení a ostatního vybavení (herní prvky, ostatní nábytek a vybavení) bude předmětem jednání o předběžných nabídkách a bude předmětem hodnocení.
Shora uvedené podklady jsou součástí zadávací dokumentace jako její závazné přílohy.
Zadavatel dále dává na vědomí, že maximální přípustná výše nákladů na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky činí 5.450.000,-Kč bez DPH.
Dodavatelé jsou při realizaci předmětu zakázky povinni respektovat platné právní předpisy a technické normy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, zejména vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb..
Dodavatel bude poskytovat služby zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), vč. všech příloh požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

PRO VYLOUČENÍ POCHYBNOSTÍ ZADAVATEL UVÁDÁ, ŽE ŽÁDOSTI O ÚČAST A NABÍDKY SE PODÁVAJÍ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE EZAK NA URL https://smart.ezak.cz/profile_display_34.html
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 442 000,00 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení s uveřejněním
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2020-010422
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
Datum ukončení příjmu nabídek 23.06.2020 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 20.04.2020 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Vybavení školní družiny, sborovny a rozšíření šaten ZŠ Bělá pod Bezdězem
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Bělá pod Bezdězem
IČO 00237434
Adresa
Masarykovo náměstí 90
29421 Bělá pod Bezdězem
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 210304

Nahoru