Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vodovod a kanalizace Štěchovice

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 19.11.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.11.2013
Označení verze Aktuální  (10.11.2016 10:45:17)
Systémové číslo P13V00007668
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vodovod a kanalizace Štěchovice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je dostavba I. etapy vodovodu a výstavba nového vodojemu ve Štěchovicích včetně realizace I. etapy dostavby systému gravitační splaškové kanalizace včetně částí přípojek na veřejných prostranstvích.

Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je mimo jiné:
- zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení,
- výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky,
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč,
- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- případné dopravní značení včetně jeho projednání,
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky,
- provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
- geodetické zaměření skutečného provedení díla,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,
- zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,
- zajištění publicity dle požadavků poskytovatele dotace a
- pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

Provedením zakázky se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností souvisejících s realizací stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, realizace části plnění předmětu veřejné zakázky označené v části kanalizace jako Stoka A až Stoka A1 včetně a v případě části vodovod jako Výtlačný řad V1, kdy se jedná o územně totožné celky v celé délce, musí být provedena v měsících červen 2014 až srpen 2014. Realizace těchto vymezených částí probíhá v úseku, kde se nachází jediná přístupová komunikace pro školní autobus. Tento požadavek zadavatele je zhotovitel povinen zapracovat do harmonogramu plnění jako závazný milník.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle nařízení EK č. 1828/2006.

Předmět veřejné zakázky bude uchazečem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

Rozsah veřejné zakázky (předmětu plnění díla) je podrobně specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří MILOTA Kladno s.r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 48 740 314,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ano
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 373744
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 08.01.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Vodovod a kanalizace Štěchovice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys ŠTĚCHOVICE
IČO 00241725
Adresa
Hlavní 3
25207 Štěchovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 373499

Nahoru