Výpis systémových zpráv

Víceúčelové hřiště na parc. 393, k.ú. Mankovice

Datum uveřejnění 29.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.05.2018
Označení verze Aktuální  (24.01.2019 14:34:42)
Systémové číslo P18V00004292
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Víceúčelové hřiště na parc. 393, k.ú. Mankovice
Druh Stavební práce
Popis Předmět plnění veřejné zakázky:

Realizace stavby „Víceúčelové hřiště na parc. 393, k.ú. Mankovice“ spočívá v kompletní výstavbě víceúčelového hřiště zahrnující:

Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště bude učeno především pro hru basketbalu, volejbalu a malého fotbalu. Kolem celého obvodu bude oploceno do výšky cca 1,0 m, od oplocení do výšky cca 4,0 m bude dokola instalována ochranná síť. Povrch hřiště bude proveden z umělé trávy. Hřiště bude odvodněno systémem drenáží. Dešťové vody zachycené v drenáži budou svedeny do nové vsakovací jímky.
Sklad s posezením
Mezi hřiště a stávající kulturní dům bude osazena nová unimo buňka, která bude zastřešena sedlovou střechou. Na jedné straně bude pod přesahem střechy provedeno posezení. Dešťové vody zachycené na střeše skladu budou svedeny novým svodným potrubím do nové vsakovací jímky.
Zpevněné plochy
V rámci stavby budou provedeny úpravy stávajících zpevněných ploch a zpevněné plochy nové. Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby.
Městský mobiliář
Kolem hřiště budou osazeny lavičky a odpadkové koše. V blízkosti krytého posezení bude umístěno pítko, pro které bude provedena nová vodovodní přípojka z vodovodního řádu ve správě obce Mankovice.
Osvětlení a vedení NN
Napojení venkovních rozvodů bude provedeno z vnitřního rozvaděče stávajícího objektu kulturního domu. Rozvaděč venkovní instalace RV bude umístěn na objektu kryté unimobuňky a bude přístupný vně objektu. Trasa vedení hlavního přívodu bude provedena v instalační liště v objektu KD a dále v zemi do
rozvaděče RV. Část vedení ze země do rozvaděče RV bude chráněna instalační trubkou.
Terénní a sadové úpravy vč. kácení
Jedná se o zatravnění ploch dotčených výstavbou. Dále bude provedena výstavba tújí a vřesů – viz situace sadových úprav. V místě vřesů bude provedena úprava země mulčovací kúrou.

Přístup k navrhovanému hřišti je zajištěn z hlavní komunikace procházející obcí Mankovice, případně z obslužné komunikace za objektem kulturního domu. Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která musí být po dobu výstavby dostatečně chráněna. Na pozemku se nachází řada inženýrských sítí, jejichž ochranná pásma nutno respektovat dle vyjádření správců těchto sítí – viz. dokladová část PD.

Stavba bude zhotovena dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu – výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 736 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 14.06.2018 11:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Víceúčelové hřiště na parc. 393, k.ú. Mankovice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název OBEC MANKOVICE
IČO 00600776
Adresa
Mankovice 73
74235 Mankovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 360146

Nahoru