Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00354B – dodávka samozhášení pro datové...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 12.02.2019  
Označení verze Aktuální  (21.03.2019 11:45:49)
Systémové číslo P19V00001054
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00354B – dodávka samozhášení pro datové centrum itself TH Ivančice“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení včetně příslušenství za podmínek uvedených dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dodání, dopravu a instalaci v místě určeném zadavatelem, tj. v objektu datového centra zadavatele umístěném v budově č. p. 23 na adrese Tovární 23/2, 664 91 Ivančice – Alexovice.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému užívání.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmět plnění je položkově kvůli jednotnému ocenění vypsán v příloze č. 2 smlouvy o dílo. Zakázka bude plněna postupně dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo na základě výzvy zadavatele.
Technická specifikace
Úvod
Z důvodů umístění kritických ICT zařízení je nutné datový sál POP 1, který se nachází v budově datového centra itself TH Ivančice, chránit před účinky možného požáru pomocí plynového stabilního hasicího zařízení (SHZ, popř. GHZ) s moderním hasivem. Systém SHZ je řazen do kategorie vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení dle §4, odst. 3 vyhlášky 246/2001 Sb. a podléhá příslušným předpisům.

Chráněný prostor – sál POP 1 (hasební úsek = HÚ) bude vybaven vlastním hasicím zařízením. Hasebním úsekem se rozumí prostor datového sálu vč. zdvojené podlahy.

Navrhovaný systém (detekční i hasicí část) musí být certifikovaný certifikačním orgánem s planým osvědčením o akreditaci v patřičném rozsahu, které bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Chráněné prostory
Budova: Datové centrum itself TH Ivančice
Prostory: Datový sál POP 1, 1.NP
Adresa: Tovární 23/2, 664 91 Ivančice - Alexovice

Rozměry:
Prostor - plocha 74,90 m2, výška 3,00 m
Podlaha - plocha 74,90 m2, výška 0,48 m (respektive 0,29 m)

Legislativa
Technické řešení vychází zejména z následujících legislativních předpisů:

ČSN EN 15004-1 Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení
Část 1: Návrh, instalace a údržba
ČSN EN 15004-2 Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení
Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
ČSN EN 12094 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení
ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace
ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost - Slovník
ČSN ISO 8421 Požární ochrana – Slovník
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
ČSN 33 2030 Elektrostatika
ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
ČSN 01 8014 Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny
Vyhl. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
Vyhl. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhl. 268/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb.
NV 26/2003 Sb. Technické požadavky na tlaková zařízení (PED)
NV 42/2003 Sb. Technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení (TPED)
NV 163/2002 Sb. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
Zákon 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Systém SHZ bude rozdělen na detekční a hasící část. Detekční část bude řízena hasicí ústřednou dle ČSN EN 54-2, 54-4 a ČSN EN 12094-1, která bude sdružovat detekční smyčky hlásičů požáru z chráněné místnosti a bude vybavena min. 3 detekčními smyčkami. Na hasicí ústřednu budou dále připojena ovládací tlačítka, opticko-akustická signalizace, elektrické spouštěče hašení, tlakové spínače pro monitorování tlaku v nádobách, tlakové spínače pro indikaci stavu hasivo vypuštěno, indikační tablo a paralelní signalizace. Hasicí ústředna bude vybavena vzdálenou signalizací pro signalizaci vybraných stavů nadřazenému systému.

Vlastní hasicí část systému je tvořena tlakovými nádobami s hasivem, potrubními rozvody a tryskami (hubicemi).

Vnější vlivy: Budou se předpokládat vnější vlivy normální. Navrhované zařízení má krytí odpovídající prostředí a u jednotlivých prvků krytí odpovídá jejich umístění.

DETEKČNÍ ČÁST
Hasicí ústředna
Systém SHZ bude řízen samostatnou hasicí ústřednou umístěnou na chodbě u vchodu do chráněného prostoru – sálu POP 1. Hasicí ústředna bude vybavena min. 3 detekčními smyčkami, na které lze připojit kompatibilní hlásiče požáru. Na dvě smyčky budou připojené neadresné opticko-kouřové hlásiče požáru, které budou spouštět hasicí proces dle tzv. logiky dva ze dvou (libovolná kombinace těchto smyček může spouštět hašení v samočinném režimu). Třetí smyčka bude rezerva např. pro nasávací detekci kouře HSSD (High Sensitivity Smoke Detection). Dále ústředna bude vybavena integrovaným ručním spouštěcím tlačítkem.

Max. velikost ústředny: š = 400 mm, v = 330 mm, h = 100 mm

Hasicí ústředna musí být certifikována v rámci celého hasicího systému dle ČSN EN 54-2, 54-4 a ČSN EN 12094-1 včetně níže uvedených volitelných požadavků:

ČSN EN 54-2:
- 7.8 – výstup na požární poplachová zařízení
- 7.11 – zpožďování výstupů
- 10 – stav TEST

ČSN EN 54-4:
ČSN EN 12094-1:
- 4.17 – zpoždění signálu hašení
- 4.18 – signál oznamující průtok hasiva
- 4.19 – monitorování stavu komponentů
- 4.20 – zařízení pro nouzové přerušení
- 4.21 – řízení doby zaplavování
- 4.23 – pouze ruční režim
- 4.26 – spouštění zařízení, která nejsou přímo součástí hasicího zařízení (odvětrání)
- 4.27 – zařízení pro nouzové vypnutí
- 4.30 – aktivace poplachového zařízení při rozdílných signálech

Zpoždění po aktivaci (čas do vypuštění hasiva) bude nastaveno na dobu:
- 30 sekund

Indikační tablo
Uvnitř hasebního úseku bude instalováno indikační tablo obsluhy, které zobrazuje následující stavy hasicího systému a umožňuje dvě funkce ovládání.

Indikace stavů:
- Požár smyčka 1
- Požár smyčka 2
- Požár smyčka 3
- Pouze ručně
- Samočinně/ručně
- Nouzové přerušení
- Vypnuto
- Aktivace
- Vypouštění hasiva
- Porucha
- Čas do vypuštění hasiva

Ovládání:
- Volba režimu (samočinně/ručně)
- Tlačítko spuštění hašení (žluté) – integrované do indikačního tabla

Max. velikost indikačního tabla: š = 200 mm, v = 140 mm, h = 80 mm

Napájení a zálohování
Hasicí ústředna bude napájena samostatně ze zajištěné sítě 230V/50Hz. V případě poklesu napětí pod dovolenou mez (-15%) nebo v případě výpadku el. sítě, se automaticky přepne napájení na záložní akumulátory, které jsou trvale dobíjené z napáječe ústředny. Tento stav bude signalizován na signalizačním panelu ústředny. Každá samostatně napájená část zařízení, jejíž funkce je nutná k organizování a provedení protipožární signalizace, musí při výpadku základního zdroje zůstat v časově omezeném provozu na náhradní zdroj, tzn. min. 24 hodin v pohotovostním stavu, z toho min. 15 minut ve stavu signalizace.

Hlásiče požáru
Hasicí ústředna přijímá poplachové stavy od kompatibilních neadresných hlásičů. Na dvou smyčkách budou připojeny následující hlásiče včetně zásuvek (patic):
- optický hlásič kouře
- zásuvka (patice) pro hlásič

Hlásiče musí být certifikovány v rámci hasicího systému dle norem řady ČSN EN 54.

Hlásiče budou rozmístěné na stropě a ve zdvojené podlaze dle výkresové dokumentace. Každý hlásič bude mít vlastní pořadové číslo. Popis (pořadové číslo) bude umístěn na boční straně hlásiče. Hlásiče umístěné ve zdvojené podlaze budou instalované ze spodní strany podlahového čtverce. Příslušný čtverec bude opatřen červeným bodem pro lepší identifikaci. Z každého podlahového hlásiče bude vyvedená paralelní signalizace. Všechny paralelní signalizace budou instalované vedle indikačního tabla a budou označené pořadovým číslem.

Signalizační a ovládací prvky
Systém SHZ bude v daném hasebním úseku doplněn opticko-akustickou signalizací 1. a 2. stupně poplachu následovně:

- Předaktivace - 1. stupeň (první zóna v poplachu) bude signalizovat uvnitř a vně místnosti bílý maják kombinovaný se sirénou

- Aktivace - 2. stupeň (druhá zóna v poplachu) bude signalizovat uvnitř a vně místnosti červený maják kombinovaný se sirénou.

Sirény s majáky musí být certifikovány v rámci hasicího systému dle ČSN ČSN EN 54-3 a ČSN EN 54-23.

Uvnitř hasebního úseku bude vedle únikových dveří umístěno modré tlačítko:
- Nouzové přerušení (bez aretace)

Kabelové rozvody
Pro smyčky hlásičů a vedení k signalizačním prvkům bude použit bezhalogenový, ohniodolný, kabel 2x1,0 (IEC60331, EN50200-PH90).

K ústředně bude vedeno silové napájení 230 V / 50 Hz s jištěním 10 A, kabel typu 1-CHKE-V 3Cx1,5.

Pro vedení k indikačnímu tablu bude použit bezhalogenový, ohniodolný, kabel 4x1,5 (IEC60331, EN50200-PH90).

Kabely budou vedené v prostoru:
- hlavní trasy v drátěných žlabech
- vedlejší trasy (trasy k opticko-kouřovým hlásičům požáru) v elektroinstalačních trubkách PVC

Nosný systém hlavních tras musí splňovat funkčnost instalace dle ZP-27/2008.

Vzdálená signalizace
Hasicí ústředna bude signalizovat pomocí NO/NC kontaktů do nadřazeného systému následující stavy:

- Předběžná aktivace (1. stupeň poplachu)
- Aktivace (2. stupeň poplachu)
- Hasivo vypuštěno
- Porucha
- Přepnutí do manuálního režimu

Integrace SHZ do nadřazeného systému není součástí dodávky.

HASICÍ ČÁST

Hasicí část s hasivem
Systém SHZ bude konstruován k vypuštění specifického množství hasiva skrze trysky, umístěné v prostoru nebezpečí. Jedná se o systém zaplavovací, který naplní prostor jako celek.

Požadované vlastnosti systému SHZ:
• Plynové stabilní hasicí zařízení (GHZ dle požárního kodexu)
• Využívá hasivo moderní generace, skladovatelné v tlakových lahvích
• Co nejmenší nároky na prostor pro skladování hasiva
• Vysoká účinnost hasiva
• Velmi rychlý zásah – vypuštění hasiva do max. 10 vteřin
• Potřebné množství hasiva musí splnit požadavky Factory Mutual Research Corporation (FMRC) a National Fire Protection Association (NFPA)
• Koncentrace hasiva musí být navržena do prostor s přítomností osob – tzv. bezpečná koncentrace hasiva dle ISO 14520

Hasivem bude chemicky vytvořený plyn, skladovatelný v kapalném skupenství v tlakových lahvích s tlakem max. 25 barů, při vypuštění pak bude měnit své skupenství na plynné.

Hasivo bude umístěno (skladováno) v ocelových tlakových nádobách s manometrem. Tlakové nádoby budou umístěné v samostatném prostoru v přilehlé místnosti k sálu POP 1. Na pilotní tlakovou láhev bude osazen elektrický spouštěč ovládaný hasicí ústřednou a ručním spouštěčem. Ostatní tlakové láhve budou opatřené tlakovými spouštěči, které budou ovládané tlakem po aktivaci pilotní láhve. Každá tlaková nádoba bude vybavena monitorem tlaku, který signalizuje na ústředně případný pokles nebo nárůst tlaku, čímž informuje o poruchovém stavu. Dále bude do systému SHZ připojen tlakový spínač, který indikuje stav „hasivo vypuštěno“. Na každou tlakovou nádobu bude napojené samostatné potrubní vedení zakončené tryskami.

Chráněný prostor bude uzavřen tak, aby v případě spuštění systému nedošlo k úniku hasiva mimo vlastní oblast hašení. Vstupní dveře do chráněného prostoru budou osazeny mechanickým samozavíracím zařízením. Přezkoumání celistvosti chráněného prostoru bude provedeno zkouškou těsnosti prostoru (Door Fan Test) podle Přílohy E, ČSN EN 15004-1, kdy se pomocí přetlakování a podtlakování chráněného prostoru zjišťuje udržení požadované hasební koncentrace. Hasební koncentrace musí být udržena po dobu nejméně 10 minut dle požadavku ČSN EN 12094.

Před instalací musí být systém SHZ a bezpečná koncentrace hasiva ověřena hydraulickým výpočtem, vypracovaným pomocí licencovaného programu.

Odvětrání vypuštěného hasiva z chráněného prostoru bude řešeno pomocí havarijního větrání s 6násobnou výměnou vzduchu za hodinu. Odvětrání bude vyvedeno mimo objekt datacentra. Přetlakové kapky nejsou instalovány a jejich případná instalace v budově datacentra není ze statických důvodů možná. Technické řešení odvětrání hasiva není součástí dodávky.

Jednotlivé komponenty hasicí části musí být certifikovány v rámci hasicího systému dle následujících norem a splňovat je:

ČSN EN 12094
NV 26/2003 Sb. Technické požadavky na tlaková zařízení (PED)
NV 42/2003 Sb. Technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení (TPED)

Poklady pro výpočet množství hasiva včetně požadované skladby zásobníků hasiva (cílem je co nejnižší zabraná podlahová plocha zásobníky hasiva):
Chráněný prostor Plocha (m2) Výška (m) Objem prostoru (m3) Hasební koncentrace (%) Zásobníky
Technologický sál Prostor 74,90 3,00 224,7 max. 6 2 x 142 l
Technologický sál Zdvojená podlaha 74,90 0,48 (0,29) 31,9 max. 6 1 x 51 l

Tlakové nádoby (zásobníky)
Tlakové nádoby budou sloužit k dopravě a skladování hasiva dle TPED. Nádoby budou vyrobeny z oceli, svařované a vybaveny manometry ke kontrole tlaku.

Tlak v zásobnících: max. 25 bar

Technická specifikace zásobníků: max. přípustné rozměry s ohledem na zatížení podlah a využitého prostoru:
Zásobníky (l) 51 142
Průměr (mm) 324 395
Výška výpusti (mm) 815 1350
Výška třmenu (mm) 530 943
Váha (kg) 44 106

Hasivo
Je požadováno využití plynného hasiva „nové generace“, které neobsahuje škodlivé látky narušující životní prostředí. Účinek hasiva bude spočívat v kombinací tepelné absorpce tepla z ohně (chladící účinek) a přerušení spalovacího procesu.

Požadované vlastnosti hasiva:
• Určeno do datových center
• Vhodné do prostor s přítomností osob
• Typ hasiva: chemicky vytvořený plyn
• Skladovatelné v kapalném skupenství
• Velmi malé prostorové nároky na skladování
• Bezbarvé
• Bez zápachu
• Elektricky nevodivé
• Nepoškozuje chráněná zařízení
• Rychle potlačuje plameny
• Zabraňuje opětovnému vznícení
• Nezanechává zbytkové materiály
• Nevyžaduje úklid po vypuštění – vyvětrá se
• Nesnižuje množství kyslíku ve vzduchu
• Neobsahuje brom ani chlor
• Vliv na prostředí:
Potenciál narušení ozónu (ODP) max. 0
Potenciál globálního oteplování (GWP) max. 10
Doba trvání v atmosféře (ALT) max. 0,5 roku
Návrhová hasební koncentrace 4 - 6 % objemu
NOAEL min. 10 %
Míra bezpečnosti min. 60 %

Rozvod hasiva
Rozvod hasiva bude proveden ocelovým, šroubovaným rozvodem. Mezi tlakovými nádobami a potrubím budou použity pevné příruby.
Trubky budou ocelové, pozinkované, šroubované pro tlak min. 28 barů při 21 oC (ČSN EN 10255).
Potrubní rozvody budou opatřeny po celém povrchu červeným nátěrem včetně nápisu se směrem proudění dle požadavků ČSN 13 0072.

Ocelové potrubní tvarovky se závity musí odpovídat ČSN EN 10241.
Na konci každé potrubní větve musí být instalován lapač nečistot sestávající z T-kusu se vsuvkou a víčkem, nejméně 50 mm dlouhý (ČSN EN 15004-1, bod 6.3.1.2).
Potrubní rozvody budou uzemněné.
Potrubí bude zavěšeno na konzolách a uloženo v objímkách bez gumy. Konzole a objímky musí odpovídat VdS-FM.
Odpovídající závěsy musí být zajištěny i u hubic a u jimi vyvolaných reaktivních sil tak, aby v žádném případě nebyla vzdálenost od posledního závěsu větší než:
a) ≤ 100 mm u trubky o jmenovité světlosti ≤ 25 mm
b) ≤ 250 mm u trubky o jmenovité světlosti > 25 mm

Maximální vzdálenosti mezi závěsy potrubí:
Jmenovitá světlost trubky
DN Max. vzdálenosti mezi závěsy potrubí m
25 2,1
32 2,4
40 2,7
50 3,4

Po montáži potrubního systému bude provedena funkční pneumatická tlaková zkouška dle ČSN EN 15 004-1 čl. 8.2.3.12.

ZNAČENÍ
Vchody do prostoru chráněného systémem SHZ budou označené výstražným značením v českém a anglickém jazyce.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Hasičské vybavení
Datum ukončení příjmu nabídek 15.03.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název itself s.r.o.
IČO 18826016
Adresa
Pálavské náměstí 4343
62800 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 646595

Nahoru