Výpis systémových zpráv

„V 00354A – Dodávka klimatizací pro datové centrum itself TH Ivančice“

Datum uveřejnění 29.01.2019  
Označení verze Aktuální  (15.03.2019 09:02:29)
Systémové číslo P19V00000693
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00354A – Dodávka klimatizací pro datové centrum itself TH Ivančice“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení včetně příslušenství za podmínek uvedených dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dodání, dopravu a instalaci v místě určeném zadavatelem, tj. v objektu datového centra zadavatele umístěném v budově č. p. 23 na adrese Tovární 23/2, 664 91 Ivančice – Alexovice.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému užívání.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmět plnění je položkově kvůli jednotnému ocenění vypsán v příloze č. 2 smlouvy o dílo. Zakázka bude plněna postupně dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo na základě výzvy zadavatele.
Technická specifikace
Úvod
Pro chlazení datových sálů POP 1, POP 4 a POP 7 jsou požadovány jednotky přesné klimatizace (dále jako „VZT jednotky“) s chlazením na principu přímého výparu (tj. sestava: vnitřní jednotka, vnější jednotka a propojovací potrubí) s vlastní řídící elektronikou a s možností komunikace s nadřazeným monitorovacím a případně řídicím systémem. Každá VZT jednotka musí být schopna funkce samostatně nebo ve skupině s dalšími VZT jednotkami, kdy se všechny VZT jednotky chovají jako jeden systém, přičemž si předávají stavové informace pro optimalizaci chodu a udržení požadovaných podmínek v zájmovém prostoru.
VZT jednotky budou regulovat svůj chladící výkon na základě instalovaného čidla teploty dodávaného vzduchu a instalovaných teplotních čidel v prostoru datových sálů. Každá VZT jednotka bude vybavena uvedenými čidly.
Dodávka jednotek přesné klimatizace pro sál POP 1
Technické parametry
V prostorách datového sálu POP 1 dojde ke kompletní výměně všech 3 ks stávajících VZT jednotek za jednotky nové, a to jednak z důvodu navýšení výkonu a také z důvodu vyšší účinnosti nových jednotek. Jedna ze tří nových jednotek bude vybavena ovládacím panelem a displejem pro zobrazení dat a ovládaní všech tří jednotek v systému. Dvě z jednotek budou vybaveny infračerveným zvlhčovačem.
Všechny VZT jednotky budou pracovat na principu vhánění studeného vzduchu do zdvojené podlahy (výduch vzduchu na spodní straně jednotky) a nasávaní vzduchu z prostoru sálu (na horní straně jednotky.
Výkon VZT jednotek (při parametrech nasávaného vzduchu 28 °C, RH 35 %):
• Minimální celkový chladící výkon: 45 kW
• Minimální čistý citelný chladící výkon: 40 kW
• Minimální návrhová teplota venkovního vzduchu pro kondenzační jednotku: 35 °C
• Maximální kondenzační teplota: 45 °C
• Maximální elektrický příkon vnitřní jednotky při uvedeném citelném chladícím výkonu:
Citelný chladící výkon Maximální elektrický příkon
15 kW 4,5 kW
20 kW 6,0 kW
30 KW 9,0 kW
40 kW 10,5 kW
Poznámka: Parametry musí být doloženy selekcemi z konfiguračního programu výrobce, nebo oficiálním technickým listem výrobce (tyto dokumenty budou zadavateli předloženy před instalací zařízení).
• Ventilátory vnitřních jednotek budou schopny při maximálním výkonu dodávat minimálně 10 500 m3/h vzduchu.
• Vnější jednotky budou mít maximální elektrický příkon 0,8 kW.
• Minimální výkon infračerveného zvlhčovače bude 4 kg vodní páry za hodinu.
Řízení a regulace
• Chlazení jednotky bude řízeno na konstantní výstupní teplotu vzduchu.
• Výkon ventilátorů bude řízen na teplotu vzduchu v prostoru datovém sálu.
• Vnitřní jednotky budou umožnovat plynulou regulaci výkonu kompresoru v rozsahu 30 až 100 % výkonu a budou osazeny elektronickým expanzím ventilem.
• Ventilátory vnitřních jednotek budou umožňovat plynulou regulaci výkonu v rozsahu 30 až 100 % výkonu s ovládáním 0 – 10 V.
• Vnější jednotky budou osazeny ventilátory s EC motory s plynulou regulací otáček 10 - 100 % s funkcí automatického vypínání ventilátorů při nízké zátěži.
Hygienické limity
• Maximální hluk vnitřní jednotky, resp. akustický tlak ve 2 m vzdálenosti při plném výkonu jednotky: 65 dB(A)
• Maximální hluk vnější jednotky, resp. akustický. tlak v 5 m vzdálenosti při plném výkonu jednotky : 50 dB(A)
• Filtrace vzduchu: filtry třídy F5 (EU5) se signalizací zanesení filtrů
Rozměry
• Maximální rozměr vnitřních jednotek: šířka 1200 mm, hloubka 900 mm, výška 2000 mm
• Maximální hmotnost vnitřních jednotek: 490 kg
• Maximální rozměr vnějších jednotek: 2800 x 900 mm (půdorys)
• Maximální hmotnost vnějších jednotek: 220 kg
Napájení
• Napájení vnitřních i vnějších jednotek: 400 V / 3 fáze / 50Hz
Chladivo
• Musí splňovat veškeré aktuálně platné legislativní a hygienické požadavky a to i s výhledem používaní dalších 10 roků.
Komunikace
• Podpora komunikace přes protokoly/rozhraní: SNMP, Modbus (RS485/IP), BACnet (RS485/IP) a HTTP, HTTPS
• 2x kontakt pro nadřazený MaR systém - varovaní / porucha jednotky
• 1x pro nadřazený MaR systém - dálkové spuštění jednotky
Požadavky na vybavení VZT jednotky:
• Čidlo teploty dodávaného vzduchu s možností umístění do zdvojené podlahy před jednotku
• Čidlo teploty a vlhkosti nasávaného vzduchu umístěné v jednotce.
• Prostorové teplotní a vlhkostní (nebo duální) čidlo jednotky s kabelem o délce minimálně 20 m.
• Dělené vnitřní jednotky – je požadováno, aby bylo možné vnitřní jednotky rozdělit na část ventilátorovou a kompresorovou.
• Soft start - omezení rozběhových proudu kompresoru minimálně o 20 % proti běžné proudové zátěži.
• Vnější jednotky s reverzním chodem ventilátoru pro zajištění snadného čištění.
• Ventilátory vnější jednotky s ochranou proti zasněžení / zamrznutí s funkcí automatického odtržení ventilátoru.
• Řídící elektronika VZT jednotky:
o Vlastní autonomní řídící elektronika
o LAN komunikace s dalšími VZT jednotkami s možností náhledu a nastavení jednotlivých jednotek z jednoho místa (grafický displej)
o Podpora práce ve skupině více VZT jednotek s podporou funkcí automatického střídání VZT jednotek v nastaveném intervalu (provozní/záložní), automatický start záložní VZT jednotky při výpadku provozní VZT jednotky nebo při alarmu vysoká teplota, kaskádové spuštění VZT jednotek.
o Auto restart VZT jednotky po výpadku napájení
o Záznam událostí do logu s kapacitou minimálně 400 záznamů
o Podpora komunikačních karet do nadřazeného systému
o Centrální ovládací a informační panel společný pro jednu skupinu VZT jednotek
Rozsah dodávané technologie
Všechny 3 ks VZT jednotky budou dodány v první etapě modernizace TH Ivančice, resp. na začátku Q2/2019 a to včetně vnějších jednotek, komunikačních rozhraní a příslušenství, přičemž dvě jednotky budou vybaveny infračerveným zvlhčovačem a jedna z nich navíc ještě centrálním ovládacím panelem a infračerveným zvlhčovačem.
Instalace jednotek přesné klimatizace
Technické řešení
Jednotky budou instalovány na sál POP 1 v objektu TH Ivančice a to v 1 NP. Podlaha 1 NP je ve výšce cca 40 cm nad chodníkem. Horizontální manipulace jednotek do 30 m. Vnější kondenzační jednotky budou umístěný na rampě na střeše strojovny diesel generátorů. Rampa se nachází cca 4,5 m nad úrovní terénu. Vodorovná manipulace jednotek do 20 m.
Délky přípojných tras klimatizací (návrhové délky pro rozpočet):
• Klimatizace 1 – 50 m
• Klimatizace 2 – 45 m
• Klimatizace 3 – 55 m
Napojení na elektroinstalaci bude zajištěno dle požadavků, součást instalace bude jen připojení jednotek na připravenou kabeláž.
Napojeni jednotek na vodu pro zvlhčování bude zajištěno, součásti instalace jednotek bude pouze dopojení jednotek na potrubí do vzdálenosti 2 m.
Napojení jednotek na odvod kondenzátu bude připraveno, součásti dodávky bude pouze dopojení jednotek na potrubí do vzdálenosti 2 m
Postup a koordinace prací
Jednotu budou měněny za plného provozu datového sálu POP 1. Práce je nutné provádět tak, aby na sále nebyla překročena maximální teplota 27 °C, proto bude nutní jednotky měnit postupně, tak aby byly v provozu dvě další jednotky, popřípadě bude nutné za stany dodavatele zajistit mobilní klimatizace pro zajištění provozních parametrů sálu.
Požadavky na profese
Dodavatel zajistí osazení VZT jednotek, dále zajistí silové napájení VZT jednotek. odvod kondenzátu od VZT jednotek a zajistí ovládání, spínání a monitorování jednotlivých VZT jednotek.
Dodávka jednotek přesné klimatizace pro sál POP 4
Technické parametry
V prostorách datového sálu POP 4 dojde k výměně 4 z 6 ks stávajících VZT jednotek, které budou nahrazeny 2 ks nových jednotek, a to jednak z důvodu navýšení výkonu a také k z důvody vyšší účinnosti nových jednotek. Budou tak doplněny dvě moderní stávající jednotky instalované v roce 2017. Pro řízení jednotek bude využit řídicí a ovládací systém instalovaný na jedné ze dvou moderních stávajících jednotek. Proto je třeba, aby nově dodané jednotky byly s tímto systémem (Vertiv/Liebert iCOM) plně kompatibilní. Jedna ze dvou nových jednotek pak bude vybavena infračerveným zvlhčovačem.
Všechny VZT jednotky budou pracovat na principu vhánění studeného vzduchu do zdvojené podlahy (výduch vzduchu na spodní straně jednotky) a nasávaní vzduchu z prostoru sálu (na horní straně jednotky).
Výkon jednotek (při parametrech nasávaného vzduchu 28 °C, RH 35 %):
• Minimální celkový chladící výkon: 45kW
• Minimální čistý citelný chladící výkon: 40 kW
• Minimální návrhová teplota venkovního vzduchu pro kondenzační jednotku: 35°C
• Maximální kondenzační teplota: 45°C
• Maximální elektrický příkon vnitřní jednotky při uvedeném citelném chladícím výkonu:
Citelný chladící výkon Maximální elektrický příkon
15 kW 4,5 kW
20 kW 6,0 kW
30 KW 9,0 kW
40 kW 10,5 kW
Poznámka: Parametry musí být doloženy selekcemi z konfiguračního programu výrobce, nebo oficiálním technickým listem výrobce (tyto dokumenty budou zadavateli předloženy před instalací zařízení).
• Ventilátory vnitřních jednotek budou schopny při maximálním výkonu dodávat minimálně 10 500 m3/h vzduchu.
• Vnější jednotky budou mít maximální elektrický příkon 0,8 kW.
• Minimální výkon infračerveného zvlhčovače bude 4 kg vodní páry za hodinu.
Řízení a regulace
• Chlazení jednotky bude řízeno na konstantní výstupní teplotu vzduchu.
• Výkon ventilátorů bude řízen na teplotu vzduchu v prostoru datového sálu.
• Vnitřní jednotky budou umožnovat plynulou regulaci výkonu kompresoru v rozsahu 30 až 100 % výkonu a budou osazeny elektronickým expanzím ventilem.
• Ventilátory vnitřních jednotek budou umožňovat plynulou regulaci výkonu v rozsahu 30 až 100 % výkonu s ovládáním 0 – 10 V.
• Vnější jednotky budou osazeny ventilátory s EC motory s plynulou regulací otáček 10 - 100 % s funkcí automatického vypínání ventilátorů při nízké zátěži.
Hygienické limity
• Maximální hluk vnitřní jednotky, resp. akustický tlak ve 2 m vzdálenosti při plném výkonu jednotky: 65 dB(A)
• Maximální hluk vnější jednotky, resp. akustický. tlak v 5 m vzdálenosti při plném výkonu jednotky: 50 dB(A)
• Filtrace vzduchu: filtry třídy F5 (EU5) se signalizací zanesení filtrů
Rozměry
• Maximální rozměr vnitřních jednotek: šířka 1200 mm, hloubka 900 mm, výška 2000 mm
• Maximální hmotnost vnitřních jednotek: 490 kg
• Maximální rozměr vnějších jednotek: 2800 x 900 mm (půdorys)
• Maximální hmotnost vnějších jednotek: 220 kg
Napájení
• Napájení vnitřních i vnějších jednotek: 400 V / 3 fáze / 50Hz
Chladivo
• Musí splňovat veškeré aktuálně platné legislativní a hygienické požadavky, a to i s výhledem používaní dalších 10 roků.
Komunikace
• Podpora komunikace přes protokoly/rozhraní: SNMP, Modbus (RS485/IP), BACnet (RS485/IP) a HTTP, HTTPS
• 2x kontakt pro nadřazený MaR systém – varovaní / porucha jednotky
• 1x pro nadřazený MaR systém - dálkové spuštění jednotky
Požadavky na vybavení VZT jednotky:
• Čidlo teploty dodávaného vzduchu s možností umístění do zdvojené podlahy před jednotku
• Čidlo teploty a vlhkosti nasávaného vzduchu umístěné v jednotce.
• Prostorové teplotní a vlhkostní (nebo duální) čidlo jednotky s kabelem o délce minimálně 20 m.
• Dělené vnitřní jednotky – je požadováno, aby bylo možné vnitřní jednotky rozdělit na část ventilátorovou a kompresorovou.
• Soft start - omezení rozběhových proudu kompresoru minimálně o 20 % proti běžné proudové zátěži.
• Vnější jednotky s reverzním chodem ventilátoru pro zajištění snadného čištění.
• Ventilátory vnější jednotky s ochranou proti zasněžení / zamrznutí s funkcí automatického odtržení ventilátoru.
• Řídící elektronika VZT jednotky:
o Vlastní autonomní řídící elektronika
o LAN komunikace s dalšími VZT jednotkami s možností náhledu a nastavení jednotlivých jednotek z jednoho místa (grafický displej)
o Podpora práce ve skupině více VZT jednotek s podporou funkcí automatického střídání VZT jednotek v nastaveném intervalu (provozní/záložní), automatický start záložní VZT jednotky při výpadku provozní VZT jednotky nebo při alarmu vysoká teplota, kaskádové spuštění VZT jednotek.
o Auto restart VZT jednotky po výpadku napájení
o Záznam událostí do logu s kapacitou minimálně 400 záznamů
o Podpora komunikačních karet do nadřazeného systému
Rozsah dodávané technologie
Obě VZT jednotky budou dodány v třetí etapě modernizace TH Ivančice (přibližně v Q1/2021) a to včetně vnějších jednotek, komunikačních rozhraní a příslušenství, přičemž jedna jednotka bude vybavena infračerveným zvlhčovačem.
Instalace jednotek přesné klimatizace
Technické řešení
Jednotky budou instalovány na sál POP 4 v objektu TH Ivančice a to v 1 NP. Podlaha 1 NP je ve výšce cca 40 cm nad chodníkem. Horizontální manipulace jednotek bude do vzdálenosti cca 50 m. Vnější kondenzační jednotky budou umístěný na rampě na střeše strojovny diesel generátorů. Rampa se nachází cca 4,5 m nad úrovní terénu. Vodorovná manipulace jednotek do 20 m.
Délky přípojných tras klimatizací (návrhové délky pro rozpočet):
• Klimatizace 1 – 43 m
• Klimatizace 2 – 47 m
Napojení na elektroinstalaci bude zajištěno dle požadavků, součást instalace bude jen připojení jednotek na připravenou kabeláž.
Napojeni jednotky na vodu pro zvlhčování bude zajištěno, součásti instalace jednotky bude pouze dopojení jednotky na potrubí do vzdálenosti 2 m.
Napojení jednotek na odvod kondenzátu bude připraveno, součásti dodávky bude pouze dopojení jednotek na potrubí do vzdálenosti 2 m
Postup a koordinace prací
Jednotu budou měněny za plného provozu datového sálu POP 4. Práce je nutné provádět tak, aby na sále nebyla překročena maximální teplota 27 °C, proto bude nutní jednotky měnit postupně, tak aby byly v provozu tři další jednotky, popřípadě bude nutné za stany dodavatele zajistit mobilní klimatizace pro zajištění provozních parametrů sálu.
Požadavky na profese
Dodavatel zajistí osazení VZT jednotek, dále zajistí silové napájení VZT jednotek. odvod kondenzátu od VZT jednotek a zajistí ovládání, spínání a monitorování jednotlivých VZT jednotek.
Dodávka jednotek přesné klimatizace pro sál POP 7
Technické parametry
V prostorách sálu POP 7, resp. v obslužném prostoru realizovaném na sále POP 6 dojde k instalaci 1 ks nové VZT jednotky, a to z důvodu navýšení chladícího výkonu. Budou tak doplněny 4 ks moderních stávajících jednotek instalovaných v letech 2017 a 2018. Pro řízení jednotek bude využit řídící a ovládací systém instalovaný na jedné ze čtyř moderních stávajících jednotek. Proto je požadováno, aby nově dodaná jednotka byla s tímto systémem (Vertiv/Liebert iCOM) plně kompatibilní.
Nově dodaná jednotka bude, stejně jako již instalované jednotky, pracovat na principu vhánění studeného vzduchu do zdvojené podlahy za pomoci vzduchotechnického potrubí (výduch vzduchu na zadní straně jednotky) a nasávaní vzduchu z prostoru sálu pomocí vzduchotechnického potrubí (na horní straně jednotky).
Výkon jednotky (při parametrech nasávaného vzduchu 28 °C, RH 35 %):
• Minimální celkový chladící výkon: 55kW
• Minimální čistý citelný chladící výkon: 50 kW
• Minimální návrhová teplota venkovního vzduchu pro kondenzační jednotku: 35°C
• Maximální kondenzační teplota: 45°C
• Maximální příkon jednotky při uvedeném citelném chladícím výkonu:
Citelný chladící výkon Maximální elektrický příkon
20 kW 4,8 kW
30 kW 6,8 kW
40 KW 11 kW
50 kW 13 kW
Poznámka: Parametry musí být doloženy selekcemi z konfiguračního programu výrobce, nebo oficiálním technickým listem výrobce (tyto dokumenty budou zadavateli předloženy před instalací zařízení).
• Ventilátory vnitřní jednotky budou schopny při maximálním výkonu dodávat minimálně 15 000 m3/h vzduchu.
• Vnější jednotka budou mít maximální elektrický příkon 0,8 kW.
Řízení a regulace
• Chlazení jednotky bude řízeno na konstantní výstupní teplotu vzduchu.
• Výkon ventilátorů bude řízen na teplotu vzduchu ve studených uličkách (uzavřená sestava datových stojanů).
• Vnitřní jednotka bude umožnovat plynulou regulaci výkonu kompresoru v rozsahu 30 až 100 % výkonu a bude osazeny elektronickým expanzím ventilem.
• Ventilátor vnitřní jednotky bude umožňovat plynulou regulaci výkonu v rozsahu 30 až 100 % výkonu s ovládáním 0 – 10 V.
• Vnější jednotka bude osazeny ventilátorem s EC motory s plynulou regulací otáček 10 – 100 % s funkcí automatického vypínání ventilátorů při nízké zátěži.
Hygienické limity
• Maximální hluk vnitřní jednotky, resp. akustický tlak ve 2 m vzdálenosti při plném výkonu jednotky: 65 dB(A)
• Maximální hluk vnější jednotky, resp. akustický. tlak v 5 m vzdálenosti při plném výkonu jednotky : 50 dB(A)
• Filtrace vzduchu: filtry třídy F5 (EU5) se signalizací zanesení filtru

Rozměry
• Maximální rozměr vnitřní jednotky: šířka 1700 mm, hloubka 900 mm, výška 2000 mm
• Maximální hmotnost vnitřní jednotky: 650 kg
• Maximální rozměr vnější jednotky: 2800 x 900 mm (půdorys)
• Maximální hmotnost vnější jednotky: 220 kg
Napájení
• Duální napájení vnitřní jednotky. Dva samostatné napájecí okruhy: jeden pro elektroniku a ventilátory vnitřní jednotky a druhý pro kompresory vnitřní jednotky.
• Napájení vnitřní i vnější jednotky: 400 V / 3 fáze / 50Hz
Chladivo
• Musí splňovat veškeré aktuálně platné legislativní a hygienické požadavky, a to i s výhledem používaní dalších 10 roků.
Komunikace
• Podpora komunikace přes protokoly/rozhraní: SNMP, Modbus (RS485/IP), BACnet (RS485/IP) a HTTP, HTTPS
• 2x kontakt pro nadřazený MaR systém - varovaní / porucha jednotky
• 1x pro nadřazený MaR systém - dálkové spuštění jednotky
• Plná kompatibilita s již instalovanými jednotkami
Požadavky na vybavení VZT jednotky:
• Čidlo teploty dodávaného vzduchu s možností umístění do zdvojené podlahy před jednotku
• Čidlo teploty a vlhkosti nasávaného vzduchu umístěné v jednotce.
• 2x prostorové teplotní a vlhkostní (nebo duální) čidlo jednotky s kabelem o délce minimálně 20 m.
• Dělené vnitřní jednotky – je požadováno, aby bylo možné vnitřní jednotky rozdělit na část ventilátorovou a kompresorovou.
• Soft start - omezení rozběhových proudu kompresoru minimálně o 20 % proti běžné proudové zátěži.
• Vnější jednotka s reverzním chodem ventilátoru pro zajištění snadného čištění.
• Ventilátory vnější jednotky s ochranou proti zasněžení/ zamrznutí s funkcí automatického odtržení ventilátoru.
• Základní rám nebo podlahový stojan s antivibračními podložkami nastavitelný pro výšku až do 800 mm pod vnitřní jednotku
• Vzduchotechnické potrubí pro připojení jednotky na připravené prostupy mezi sály POP 6 a POP 7
• Řídící elektronika VZT jednotky:
o Vlastní autonomní řídící elektronika
o LAN komunikace s dalšími VZT jednotkami s možností náhledu a nastavení jednotlivých jednotek z jednoho místa (grafický displej)
o Podpora práce ve skupině více VZT jednotek s podporou funkcí automatického střídání VZT jednotek v nastaveném intervalu (provozní/záložní), automatický start záložní VZT jednotky při výpadku provozní VZT jednotky nebo při alarmu vysoká teplota, kaskádové spuštění VZT jednotek.
o Auto restart VZT jednotky po výpadku napájení
o Záznam událostí do logu s kapacitou minimálně 400 záznamů
o Podpora komunikačních karet do nadřazeného systému
Rozsah dodávané technologie
VZT jednotka budou dodány v třetí etapě modernizace TH Ivančice (přibližně v Q3/2021) a to včetně vnějších jednotek, komunikačních rozhraní a příslušenství.
Instalace jednotek přesné klimatizace
Technické řešení
Jednotka bude instalována na sál POP 6 v objektu TH Ivančice a to v 2 NP. Podlaha 2 NP je ve výšce cca 4 m nad chodníkem. Jednotku bude nutné dopravit do prostoru instalace francouzským oknem za použití manipulační techniky (vysokozdvižný vozík, čelní manipulátor a podobně). Následně bude muset být jednotka spuštěna cca 50 cm na úroveň podlahy POP 6 a to za použití ruční manipulační techniky. Horizontální manipulace jednotek bude do vzdálenosti cca 30 m. Vnější kondenzační jednotka bude umístěný na rampě na střeše strojovny diesel generátorů. Rampa se nachází cca 4,5 m nad úrovní terénu. Vodorovná manipulace jednotek do 20 m.
Jednotku bude nutné připojit na průduchy pro saní a odvod vzduchu směřující ze sálu POP 6 na sál POP 7, kde je umístěna chlazená technologie. Součásti dodávky jednotek tak bude vzduchotechnické potrubí pro saní a výduch vzduchu uzpůsobené dle rozměru dodané jednotky a již připravených vzduchotechnických potrubí.
Délky přípojných tras klimatizací (návrhové délky pro rozpočet):
• Klimatizace 1 – 45 m
Napojení na elektroinstalaci bude zajištěno dle požadavků, součást instalace bude jen připojení jednotek na připravenou kabeláž.
Napojení jednotek na odvod kondenzátu bude připraveno, součásti dodávky bude pouze dopojení jednotek na potrubí do vzdálenosti 2 m
Napojení na vzduchotechnické potrubí pro přívod a odvod vzduchu v délce do 2 m zajistí dodavatel.
Postup a koordinace prací
Jednotka bude instalována do technologického sálu bez speciálních požadavků na zajištění provozu. Je potřeba počítat s obtížnou manipulací.
Požadavky na profese
Dodavatel zajistí osazení VZT jednotek, dále zajistí silové napájení VZT jednotek. odvod kondenzátu od VZT jednotek a zajistí ovládání, spínání a monitorování jednotlivých VZT jednotek.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Klimatizační systémy
Datum ukončení příjmu nabídek 07.03.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název itself s.r.o.
IČO 18826016
Adresa
Pálavské náměstí 4343
62800 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 646595

Nahoru