Výpis systémových zpráv

„V 00324 – Energetické úspory ve společnosti FALCO SOKOL a.s.“

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 10.09.2018  
Datum zrušení 26.10.2018
Označení verze Aktuální  (29.10.2018 09:48:20)
Systémové číslo P18V00007393
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00324 – Energetické úspory ve společnosti FALCO SOKOL a.s.“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Energetické úspory ve společnosti FALCO SOKOL a.s.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012875, kterým jsou práce uvedené pouze ve výkazu výměr podle projektové dokumentace „Přístavba mrazírny, skladů a kanceláří“ vypracované projektantem Ing. Zdeněk Kocián, se sídlem Palackého 451, 538 21 Slatiňany, IČ: 63578476, číslo autorizace ČKAIT 1001125, obor pozemní stavby, projektant PBŘ Ing. Jiří Mrkvička, Lukavice 63, 538 21 Lukavice, číslo autorizace ČKAIT 0700462, obor pozemní stavby, projektant ocelových konstrukcí Ing. Ludmila Dušková č. autorizace: 1001125, obor statika a dynamika staveb (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Předmětem plnění této zakázky jsou pouze práce uvedené ve výkazu výměr, projektová dokumentace představuje popis celé investice, kterou provádí zadavatel, přičemž pouze objekt K 5, tj. místnosti 119 a 120, je předmětem plnění.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 26.09.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název FALCO SOKOL a.s.
IČO 26007592
Adresa
Lukavice 5
53821 Lukavice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-028838

Nahoru