Výpis systémových zpráv

„V 00321 – Energeticky úsporná opatření v objektech SEDCO s.r.o.“

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 20.12.2018  
Datum zrušení 15.01.2019
Označení verze Aktuální  (25.01.2019 15:49:38)
Systémové číslo P18V00009709
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00321 – Energeticky úsporná opatření v objektech SEDCO s.r.o.“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Energeticky úsporná opatření a instalace FVE v objektech SEDCO s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014167 kterým jsou práce podle projektové dokumentace vypracované projektantem HRABOVSKÝ s.r.o., Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02213761, odpovědný projektant Ing. Jiří Hrabovský číslo autorizace ČKAIT 1301178, obor pozemní stavby, (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění v rámci této zakázky jsou všechny práce a činnosti uvedené ve výkazu výměr za podmínek uvedených v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je zpracována na celou investici zadavatele, která je rozsáhlejší a obsahuje i další práce nad rámec této zakázky. Zadavatel ji poskytuje v rámci tohoto řízení celou z důvodu, aby budoucí dodavatel měl představu o rozsahu prováděných prací na staveništi a o způsobu koordinace stavby s dalšími stavebními pracemi.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 07.01.2019 11:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název SEDCO s.r.o.
IČO 26229374
Adresa
Průmyslová 3143
79601 Prostějov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-043382

Nahoru