Výpis systémových zpráv

„V 00301 – dodávka robotizovaného pracoviště kontrolních a dokončovacích operací a souboru serverů včetně příslušného softwaru“

Datum uveřejnění 02.05.2018  
Označení verze Aktuální  (12.06.2018 14:03:52)
Systémové číslo P18V00003401
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00301 – dodávka robotizovaného pracoviště kontrolních a dokončovacích operací a souboru serverů včetně příslušného softwaru“
Druh Dodávky
Popis Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na části 1 a 2 přiměřeně v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 2 části:
1) Část 1: Robotizované pracoviště kontrolních a dokončovacích operací
2) Část 2: Soubor serverů včetně příslušného softwaru
Účastník může podat nabídku na jednu z těchto výše uvedených částí zakázky, případně na obě části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Automatizace a robotizace manipulačních a výrobních procesů ve společnosti STAR TECHNIK, s.r.o.
Předmětem zakázky je dodání výše uvedených části zakázky (podrobná specifikace dále) a to za podmínek uvedených níže. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dodávku, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
1) Část 1: Robotizované pracoviště kontrolních a dokončovacích operací
Technické parametry Robotizovaná pracoviště kontrolních a dokončovacích operací:
Popis zadání:
Tři univerzální robotické buňky se schopností samostatné, nebo spolupracující činnosti propojené do jedné automatické linky. Tato vlastnost se vyžaduje v základu SW a HW výbavy dodávky robotizovaných buněk. Robotizované buňky budou jednotné koncepce doplněny navzájem zaměnitelnými moduly pro naplnění níže popsaných technických specifikací. Návrh řešení musí v budoucnu umožnit rychlou a snadnou rekonfigurovatelnost na jiný typ součástek pomoci zaměnitelných modulů. Řešení vstupních a výstupních zásobníků musí umožnit provoz robotické buňky bez zastavení činnosti. Robotická buňka bude disponovat rozhraním IoT s obousměrnou komunikací. Součástí dodávky každé etapy je dodání robotické buňky a potřebných modulů do výrobních prostor zadavatele, veškeré revize a jiné zákonem předepsané požadavky (především v oblasti BOZP), předvedení plné funkčnosti, zaškolení obsluhy, technická asistence na místě v době zkušebního provozu, kompletní technická dokumentace a analýza rizik.
Konfigurace robotické buňky:
1. Automatizované robotické pracoviště výstupní kontroly jakosti parametrů rodiny dílů
– Hliníkové trubicové matky obsahující:

-> část A
Kontrolované parametry:
Detekce efektivní délky vnitřního závitu.
Povrchové vady vnitřní části trubicové matky (vrypy, vlásečnicové škránce /0,2mm/, přítomnost kovových reziduí, tvarovost /konvex, konkáv/).
Celková délka /+-0,15mm/.
Přítomnost kovových reziduí v mezikruží.

Robotizované pracoviště s gripperem.
Robotická buňka musí umožnit při výměně periferních modulů pracovat v budoucnu s jiným výrobkem podobného charakteru.

Požadované výměnné moduly řešení:
- Zásobní modul pro vstup dílců 2x
- Modul pro výstup dílců OK/NOK
- Modul pro detekci povrchových vad, nečistot, přítomnosti kovových špon a kontrolu efektivní délky vnitřního závitu
- Modul čištění dílců od nečistot a emulzí
- Modul měření délkových parametrů
- Modul bez konkrétního osazení technologií 2x
- Modul filtrace nečistot při dílčích operacích
Ostatní:
- Programové vybavení
- Služby dodávky

Toto pracoviště je považováno jako referenční pro předvedení požadovaných funkcionalit. Po akceptaci dodávky bude přistoupeno k realizaci 2. a 3. etapy.

2. Automatizované robotické pracoviště bezkontaktního měření rozměrů rodiny dílů
– oka s dříkem:

-> část A
Kontrolované parametry:
Detekce kovových reziduí vnitřní části dříku.
Povrchové vady Oka s dříkem (otlaky atd.)
Tvarovost. Souměrnost těsnících ploch vůči dříku.
Kontrola vnitřního průměru oka i dříku po celé délce.
Měření hloubky dříku.
Měření vnějších geometrických parametrů oka s dříkem. Celková délka /+-0,15mm/

Robotizované pracoviště s gripperem.
Robotická buňka musí umožnit při výměně periferních modulů pracovat v budoucnu s jiným výrobkem.

Požadované výměnné moduly řešení:
- Zásobní modul pro vstup dílců 2x
- Modul pro výstup dílců OK/NOK
- Modul pro měření geometrických parametrů a tolerancí
- Modul kontroly vnitřních otvorů
- Modul čištění dílců od nečistot a emulzí
- Modul filtrace nečistot při dílčích operacích
Ostatní:
- Programové vybavení
- Služby dodávky

-> část B
Dokončovací operace:
Odhrotování vnitřní části oka.
Sražení hrany dříku i oka.
Protažení dříku.
Broušení ostřin na povrchu.

Požadované výměnné moduly řešení:
- Moduly pro dokončovacích operací na obráběných dílcích
Ostatní:
- Programové vybavení
- Služby dodávky

3. Automatizované robotické pracoviště bezkontaktního měření rozměrů rodiny dílů
– vsuvky, obsahující:

-> část A
Kontrolované parametry:
Detekce kovových reziduí vnitřní části vsuvky.
Povrchové vady vsuvky (otlaky atd.)
Tvarovost.
Kontrola vnitřního průměru po celé délce.
Měření hloubky vsuvky.
Měření vnějších geometrických parametrů vsuvky.

Robotizované pracoviště s gripperem.
Robotická buňka musí umožnit při výměně periferních modulů pracovat v budoucnu s jiným výrobkem.

Požadované výměnné moduly řešení:
- Zásobní modul pro vstup dílců 2x
- Modul pro výstup dílců OK/NOK
- Modul pro detekci povrchových vad, nečistot, přítomnosti kovových špon a kontrolu efektivní délky vnitřního závitů
- Modul pro měření geometrických parametrů a tolerancí
- Modul kontroly vnitřních otvorů
- Modul čištění dílců od nečistot a emulzí
- Modul filtrace nečistot při dílčích operacích
Ostatní:
- Programové vybavení
- Služby dodávky

-> část B
Dokončovací operace:
Odhrotování vnitřní části vsuvky.
Sražení hrany vsuvky.
Protažení vsuvky.

Požadované výměnné moduly řešení:
- Moduly pro dokončovacích operací na obráběných dílcích
Ostatní:
- Programové vybavení
- Služby dodávky

Dokumentace výrobků:
O výkresovou dokumentaci referenčních součástek pro rodinu součástek – trubicové matky, oka s dříkem a vsuvky, může zájemce požádat zadavatele na základě podpisu dokumentu dohody o mlčenlivosti, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace – postup dle § 36 odst. 8 zákona. Zadavatel na základě podpisu této NDA poskytne tyto informace účastníkovi postupem dle § 96 odst. 2 zákona.
Podrobná technická specifikace
Kapacita jednoho robotizovaného zařízení při 3 směnném provozu alespoň 3 000 000 ks/rok.
Robotická buňka s adaptéry pro připojení modulů:
Obecné požadavky na robotickou buňku:
- Univerzální HW rozhraní pro připojení automatizovaných modulů
- Opakovatelnost upnutí modulů k robotické buňce min. 0,1 mm
- Min. 4 připojitelné plochy s adaptéry a min. 2 statické plochy s možností změny na dynamické v průběhu užívání
- Možnost propojení více buněk do automatické linky mezi sebou pro vytvoření procesu s větším počtem operací
- Zaměnitelnost normovaných modulů v rámci robotizovaného pracoviště
- Vizualizační panel se software pro napojení na nadřazený systém
- Stabilní konstrukce robotické buňky s převozními koly
- Mobilita celého zařízení
- Funkční bezpečnost včetně analýzy rizik
- Decentrální rozvaděč s řídicí elektronikou a signalizací stavů
- Mobilní HMI s ovládáním
- Krytované uložení řídicí jednotky robotu
- Možnost kamerového navádění robotu
- Adaptér pro opakovatelnou výměnu činného prvku robotu
- Komunikační rozhraní s připojenými moduly – Plug n play
- Možnost vytvoření vlastního procesu připojením modulů a naprogramováním robotu
- Databáze procesů na základě připojených modulů
- Automatická detekce připojeného modulu
- Alarm manager
- Sběr statistických dat a měřených hodnot
- Komunikační kanál pro nastavení korekcí do CNC FANUC
- Vystavení CE a analýzy rizik na zařízení
- Možnost doplňování dílců za provozu robotu
- Maximální půdorys pracoviště s připojenými moduly: 6x6m
Obecné požadavky na průmyslový robot:
a. Min. 6 osový kloubový robot
b. Digitální AC servo pohony
c. Absolutní snímání polohy (bez nutnosti opakované kalibrace při výměně modulu)
d. Nosnost min. 7 kg
e. Všechny osy mechanicky brzděny
f. Opakovatelná přesnost: tolerance max. ± 0,02 mm
g. Integrované řídicí ventily
h. Integrované I/O v řídící skříni – min 24 digitálních vstupů, min 24 digitálních výstupů
i. Třída krytí robotu min. IP 65
k. E- strop obvod podle VDE
l. USB – interface pro zálohování dat na řídicí skříni i na ručním ovladači
m. Napájecí napětí 220 - 250 VAC, 50 Hz
n. Maximální horizontální dosah: minimálně 890 mm
o. Možnost event. rozšíření o integrovaný kamerový systém programovatelný přímo ze systému robota
Gripper na robot
a. Možnost uchopení více dílců zároveň
b. Ovládání dílčích chapadel samostatně
c. NC logika chapadel
d. Regulovatelná síla chapadel proti otlakům na dílcích
e. Vyměnitelné čelisti z odolného materiálu
f. Opakovatelnost upnutí 0,02 mm
g. Nosnost upínače min. 7 kg
h. Počet pneumatických průchodů alespoň 8
Obecné požadavky na automatizované přípravky (moduly):
Stabilní konstrukce s převozními koly.
Vlastní řízení modulů pro možný ruční provoz bez připojení k robotické buňce.
Mechanický beznástrojový adaptér pro připojení na robotickou buňku.
Automatická identifikace připojeného modulu robotickou buňkou.
Beznástrojový adaptér pro přívod energií a komunikačního rozhraní modulu.
Plnění funkční bezpečnosti.
Kompatibilita modulových buněk v rámci robotických buněk (zaměnitelnost v rámci tvorby nových procesů)
Seznam modulů pro vykonávané operace:
1) Zásobní modul pro vstup dílců
2) Modul pro výstup dílců OK/NOK
3) Modul pro detekci povrchových vad, nečistot, přítomnosti kovových špon a kontrolu efektivní délky vnitřního závitů
4) Modul čištění dílců od nečistot a emulzí
5) Modul pro dokončovací operace na obráběných dílcích
6) Modul měření délkových parametrů
7) Modul kontroly vnitřních otvorů
8) Modul pro měření geometrických parametrů a tolerancí
9) Modul filtrace nečistot při dílčích operacích
10) Modul bez konkrétního osazení technologií
11) Programové vybavení
12) Služby dodávky
1) Zásobní modul pro vstup zařízení:
a. Univerzální vstupní mechanismus pro obrobené dílce s kapacitou min. 4 hodiny bezobslužného provozu (cca. 1800 ks).
b. Výstupem modulu jsou definovaně orientované dílce pro odebírání robotem
2) Modul pro výstup dílců
a. Možnost třídění dílců do min. 9 úrovní dle jakosti
b. Výstup dílců musí být zajištěn tak, aby nedošlo k poškození dílců na výstupu
c. Počítadla dílců v dílčích úrovních
d. Nastavení výstupů ze software dle definovaných parametrů
3) Modul pro detekci povrchových vad, nečistot, přítomnost kovových špon
a. Detekce přítomnosti kovových nečistot >0,3mm
b. Snímací plocha měřidla min. 25 mm
c. Oboustranná detekce rýh na lesklém konvexním povrchu s vnitřním závitem v hloubce 15-20 mm
d. Oboustranná detekce přítomnosti špon na konvexním/konkávním povrchu lesklého dílce (Hliník/ocel)
e. Oboustranná detekce přítomnosti závitu po obvodu po celé délce u konvexních/konkávních dílců
f. Oboustranná detekce nečistot a špon na závitu
g. Bezkontaktní detekce průchodnosti dílce
h. Vzorkovací čas max. 55ms
i. Rozlišení rýhy min. 0,1mm
j. Homogenní osvětlení s regulovatelnou intenzitou vhodné pro vyhodnocení vnitřního průměru lesklých objektů
k. Odolnost vůči rušivým vlivům
l. Detekce vyosení části dílce min 0,1mm
m. Kontrola efektivní délky závitu po celé délce
n. Zpětná vazba na měření a kontrolu
4) Modul čištění od kovových reziduí a emulzí:
a. Nastavitelná směrovost čisticího média (alespoň tři regulovatelné/vypínatelné zdroje)
b. Odsávací jednotka pro sběr nečistot s filtrací
c. Okapová jímka emulze s výpustí
d. Adaptér pro odsávání nečistot filtrační jednotkou
e. Zpětná vazba na měření a kontrolu

5) Modul pro dokončovací operace na obráběcích dílcích
a. Vyměnitelné nástroje
b. Regulovatelné otáčky nástrojů
c. Adaptér pro odsávání nečistot a kovových reziduí filtrační jednotku
d. Protahování, srážení, broušení, vrtání, odjehlení, odhrotování
e. Zpětná vazba na měření a kontrolu
6) Měření délkových parametrů dílců:
a. Měření kontaktní metodou
b. Měření alespoň 4 kusů paralelně
c. Samo-středicí mechanismus
d. Přesnost měření 0,03mm
e. Automatická stavitelnost v rámci měřicího rozsahu
f. Měřicí rozsah 0-6 mm minimálně
g. Vyměnitelná lůžka pro měření jiných typů produktů
h. Komunikace s robotickou buňkou
7) Modul měření a kontroly vnitřních otvorů
a. Měření výšky dílců +- 0,01mm
b. Měření hloubky dílců +- 0,01mm
c. Detekce průchodnosti dílců
d. Alespoň 3 vyměnitelné kalibry pro rozdílné průměry
e. Funkce odstranění nečistot alespoň 3 směrové trysky s mediem
f. Adaptér pro odsávání nečistot filtrační jednotkou
g. Rozsah hloubkoměru min. 10 mm
8) Optické měření geometrických parametrů a tolerancí:
a. Bezkontaktní měřidlo
b. Snímací plocha měřidla min. 40mm
c. Přesnost měření min. ± 0,005 mm
d. Minimální detekovatelný objekt 0,6 mm
e. Krytí měřidla min. IP65
f. Vzorkovací čas max. 35 ms
g. Měření celkové délky do 250 mm v definované přesnosti ± 0,01mm
h. Měření kruhovitosti, házivosti a válcovitosti dílců ± 0,005 mm
i. Rozteč senzoru min. 140 mm

9) Modul filtrace nečistot při dílčích operacích
a. Ventilátor alespoň 4 kW, až 4000 m3/h
b. Regulátor tlaku vzduchu
c. Samozhášivý předfiltr na žhavé třísky
d. Předřadný zhášeč jisker
e) Možnost napojení na min 3. robotické buňky (alespoň 4 moduly)
10) Modul bez konkrétního osazení technologií
Základní plně osazený modul základní infrastrukturou pro dovybavení budoucí konkrétní technologií.
11) Programové vybavení:
a. Software pro robot
b. Software pro řízení logiky pracoviště
c. Software pro měřicí senzory
d. Software pro sběr dat a napojení na podnikové ERP
e. Software pro funkční bezpečnost
f. Vizualizace s webovým rozhraním pro vzdálenou správu pracovišť
12) Služby dodávky:
a. Přeprava
b. Instalace v místě
c. Implementace procesu 1 zástupce rodiny dílců pro každou robotickou buňku
d. Asistence při zkušebním provozu
e. Zaškolení
f. Dokumentace
g. Analýza rizik

2) Část 2: Soubor serverů včetně příslušného softwaru
Předmětem plnění této části zakázky je nová databázová serverová infrastruktura včetně potřebného softwarového vybavení a zajištění zálohování dle níže uvedené specifikace.
2 x SERVER s uvedenou minimální konfigurací
Číslo Požadavek Splňuje ANO/NE
1. Šasi pro montáž do standardního racku o velikosti 1U
Procesory
2. Osaditelnost jedním nebo dvěma procesory poslední generace Intel (4 až 28 jader).
Požadavek: osazeny dva procesory řady 4, každý minimálně s 8 jádry
Paměť
3. Osaditelnost až 24 ks DIMM paměťových modulů o kapacitě až 128 GB (maximální kapacita 3TB při použití DDR4 LRDIMM nebo až 768 GB při použití DD4 RDIMM s taktem 2600 MHz). Ochrana paměti: Advanced ECC s multi-bit error protection, Online spare, mirrored memory a fast fault tolerance.
Požadavek: osazeno 64 GB RAM osazených rovnoměrně na každý procesor
4. Systém musí podporovat osazení až 128GB Persistent Memory modulů (např.NVDIMM o kapacitě 8GB) takových, aby v modulech zůstala data i po výpadku napájení
Interní diskový subsystém serveru
5. Podporované typy diskových zařízení: Hot Plug SFF nebo LFF SATA/SAS/SATA SSD/SAS SSD a NVMe. Disky musí být označeny systémem zabraňujícím vyjmutí aktuálně používaného disku. Server musí být osaditelný minimálně 8ks SFF točivých nebo SSD disků zepředu a dalším 1ks SFF točivý nebo SSD disk zezadu, nebo musí být osaditelný celkem 4ks LFF disků nebo 10ks NVMe disků
• Požadavek: 4 ks SSD disků, každý o kapacitě minimálně 480 GB, DWPD minimálně 3
• 2 ks SAS disků, 15K otáček za minutu, každý o minimální kapacitě 300GB.
6. Server musí podporovat Onboard SATA software RAID řadič pro SSD/HDD a také dvojici disků M.2, dále musí podporovat osazení některým z následujících dvou typů řadičů schopných pracovat v tzv.Mixed Mode jako RAID nebo HBA:
7. RAID řadič schopný pracovat v tzv. Mixed Mode jako RAID nebo HBA:
PCIe 3.0 based 12Gb/s SAS RAID řadič with RAID 0/1/1+0/5/50/6/60/1 Advanced Data Mirroring/10 Advanced Data Mirroring (onboard nebo osazený v PCI Express slotu) s 2GB battery backed write cache
Networking
10. Server musí kromě on board 4 x 1GbE podporovat osazení následujících adaptérů (bez zabrání PCIe slotu):
1Gb 4 portový Ethernet adapter
nebo 10Gb 2 portový Ethernet adapter
nebo 10GbaseT 4 portový Ethernet adapter
nebo 25Gb 4 portový Ethernet adapter
nebo 10/25Gb 2 portový Ethernet adapter
nebo 40Gb 2 portový Infiniband adapter
nebo 100Gb 2 nebo 4 portový Infiniband dapater
PCIe sloty
12. Server musí disponovat celkem 3ks PCI-Express 3.0 slotů, z nichž minimálně dva musí být x16 PCIe
Další sloty
13. Server musí být vybaven minimálně: jedním sériovým portem, Micro-SD slotem a minimálně 5ks USB 3.0 portů (jeden zepředu, dva zadní a dva interní)
Napájecí zdroje a větráky
14. Server musí být osazen redundantním hot-plug větráky a musí být osaditelný až dvěma hot-plug napájecími zdroji s účinností až 94% a výkonem 500W, 800W nebo 1600W na každý.
Požadavek: dva napájecí zdroje 500 W.
Podpora průmyslových standardů
15. ACPI 6.1 Compliant
PCIe 3.0 Compliant
PXE Support
WOL Support
Microsoft® Logo certifications
USB 3.0 Support
USB 2.0 Support
Energy Star
ASHRAE A3/A4
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum)
Podpora operačních systémů a virtualizace
16. Microsoft Windows Server
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
VMware
ClearOS
Systém Security
17. UEFI Secure Boot and Secure Start support
Security feature to ensure servers do not execute compromised firmware code
FIPS 140-2 validation
Common Criteria certification
Configurable for PCI DSS compliance
Advanced Encryption Standard (AES) and Triple Data Encryption Standard (3DES) on browser
Support for Commercial National Security Algorithms (CNSA) mode to prevent the use of insecure algorithms
Tamper-free updates - components digitally signed and verified
Secure Recovery - recover critical firmware to known good state on detection of compromised firmware
Ability to rollback firmware
Secure erase of NAND/User data
TPM (Trusted Platform Module) 1.2 option
TPM (Trusted Platform Module) 2.0 option
Bezel Locking Kit option
Chassis Intrusion detection option
GPU Support
18. Server musí podporovat aktuální NVIDIA výpočetní a grafické akcelerátory
Integrovaná vzdálená správa
19. Server musí disponovat vyhrazeným 1 GbE portem pro vzdálený management, port musí mít k dispozici úložiště pro firmware, ovladače a další sw komponenty. Úložiště musí být konfigurovatelné pro vytváření instalačních sad s možností rollback/patch při pádu aktualizace. Server musí podporovat bez agentový vzdálený management. Vzdálený management musí podporovat standardní webové prohlížeče pro grafickou vzdálenou konzoli spolu s tlačítkem pro Virtual Power a podporovat vzdálený boot z DVD/CD/USB zařízení a být schopen uchovávat historická data o sw upgradech a patchích. Musí být podporována vícefaktorová autentikace. Musí být monitorovány změny v hw a systémové konfiguraci, musí být podporována rychlá diagnostika vzniklých problémů. Pro vzádlenou správu musí být podporována mobilní zařízení Android a Apple OS. Vzdálená konzola musí umožnit současný přístup až 6 uživatelům během pre-OS a OS runtime operací, musí existovat schopnost uchovat video z poslední zásadní poruchy a posledního bootovacího procesu, musí být podporována MS TS integrace včetně 128 bitové SSL enkrypce a Secure Shell Version 2, musí být podporovány AES a 3DES na prohlížeči a vzdálený firmware update a JAVA free pro vzdálenou konzoli. Musí být podporována současná podpora většího množství serverů a to v následujících komponentách: Power Control, Power Caping, Firmware Update, konfigurace, Virtual Media, Licence Activation. Musí být podporována RESTFullAPI integrace a předávání hw událostí přímo na výrobce serveru.
Server management
20. Musí být umožněn rychlý pohled na spravované serverové zdroje. Minimální zobrazované položky Dashboardu jsou Server Profiles, Server Hardware a Appliance Alerts. Přístup do managementu musí být řízen pomocí rolí. Management sw musí být integrovatelný minimálně do VMware vCenter a Microsoft SCVMM. Systém musí umožňovat proaktivní notifikaci o aktuálních nebo hrozících selháních kritických komponent jako jsou procesory, paměť a disky. Systém musí být dostupný přes vlastní portál odkudkoliv. Systém musý být schopen upozornit na out-of-date BIOS, ovladače a agenty server managementu a umožnit vzdálený update těchto komponent. Server management sw musí být od stejného výrobce, jako je výrobce serveru.
Ladění systému
21. Server musí umožňovat práci s profily pro výkonovou optimalizaci.
Secure Encryption
22. Server musí podporovat šifrování dat (Data at Rest) jak na interních discích, tak na cache diskových řadičů použitím šifrovacích klíčů. Musí být podporován lokální management klíčů pro jeden server, ale také management pro vzdálenou správu klíčů více serverů.
Zabezpečení firmware
23. Systém musí být schopen zabezpečit boot serveru pouze z prokazatelně originálního programového kódu včetně vzdáleného managementu. Systém musí využívat jednoznačnou značku správného programového kódu záznamem do hw obvodu.

Systém SDS – Softwarově definovaná storage
Parametr Požadovaná hodnota Splněno ANO/NE nebo parametry
1. Nabízené řešení Software Defined Storage (SDS) bude využívat SAN infrastrukturu na protokolu iSCSI. Preferovaná je cluster konfigurace diskového pole, podporující scale-out architekturu přidáním dalších nodů clusteru.
2. SDS musí umět virtualizavat kapacitu z vnitřních i externě připojených úložišť a tuto kapacitu poskytovat pomocí standardního protokolu.
3. Kromě SDS musí být v nodech storage clusteru provozovatelné také virtuální servery.
4. Nabízené řešení musí být široce škálovatelné, a to minimálně od dvou nodů a rozšiřitelné na minimálně 10 nodů.
5. SDS musí podporovat min. OS Windows, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, VMware vSphere 5.x, VMware vSphere 6.0 and VMware vSphere 6.5
- Linux CentOS 6.6/6.7/7.0, RedHat Enterprise Linux 6.6/6.7/7.0, UBUNTU 14.04
6. Podpora autentizace uživatelů přes Active Directory
7. Řešení musí podporovat SSD, SAS i NL-SAS disky v jednom nodu současně.
8. SDS musí umět vytvořit logický disk (LUN) o velikosti min. 64TB
9. Čistá licencovaná kapacita storage clusteru musí být minimálně 4 TB.
10. Řadiče diskového pole musí podporovat režim active/active a automaticky rozkládat zátěž každého LUNu na všechny disky v dané vrstvě.
11. Nabízené řešení musí být schopné využívat 10 Gbit technologii
12. Storage musí podporovat No Single Point of Failure řešení tak, aby při havárii libovolného storage nodu/řadiče provoz plynule pokračoval bez odstávky. Rovněž upgrade systému storage clusteru (HW, firmware ...) musí být možné provést bez přerušení provozu.
13. Řešení umožní synchronní replikaci dat mezi uzly clusteru pro zvolené datové oblasti na úrovni nodů clusteru a synchronní replikaci LUNů mezi dvěma lokalitami.
14. Řešení umožní takovou rozšiřitelnost, která zabezpečí pro extrémní případy až čtyřnásobnou synchronní kopii dat.
15. Řešení umožní asynchronní kopírování dat. Tyto asynchronní repliky, využívané zejména pro efektivní a rychlé zálohování, musí být možno synchronizovat/integrovat se službou Microsoft VSS pro zajištění konzistence dat, případně výrobce musí dodat integrační agenty pro provozované aplikace (MS Exchange, MS SQL).
16. Požadované funkcionality SDS systému:
• kompletní management/GUI a command line. Grafické rozhraní pro správu musí být intuitivní a jednoduše ovladatelné. Preferované je řešení založené na Java kódu, vzhledem k jeho větší nezávislosti na provozované platformě/operačním systému
• snapshpot – až 64 snapshootů z jednoho logického disku
• clone
• thin provisioning
• automatický tiering;synchronní replikace
• asynchronní replikace/remote snap
• podpora multipathing a Microsoft MPIO DSM
• Podpora VMware VAAI
Veškeré licence budou dodány pro požadovanou kapacitu.
17. Časově neomezená licence.

Jako uložiště zálohovaných dat bude využita stávající
- Synology – RS815+ 4 disky WDC WD40EFRX-68N32N0 3,6TB
K zálohování napájení serverů bude využita stávající
- Smart – UPS 1000
Které zájemce zaintegruje do své dodávky.
Zadavatel disponuje skříní
- RACK vxšxh 215x60x90
Zadavatel preferuje využití této skříně pro dodávané servery. V případě že řešení nabídku neumožní využití této skříně, bude součástí nabídky nový RACK.
Soubor SW licencí :

Software pro virtualizaci a serverové licence

Virtualizace
• Virtualizační platforma pro provoz dvou fyzických serverů v bez výpadkovém provozu v režimu 24/7.
(Vmware nebo Hyper-V jsou platformy na kterých je ověřena funkčnost nyní používaných serverů a aplikačního SW.)


Server

Serverové licence kompatibilní se stávající serverovou SW platformou (viz. prostředí k migraci) a virtualizační platformou navrženou a dodanou dodavatelem. Pro dva fyzické servery.
• 2 ks serverový OS 64 bit , min 16 core
• 50 ks přístupová licence k serverům v režimu UsrCAL
• 5 ks terminálová přístupová licence k serverům v režimu UsrCAL


SQL Databázová licence

databázový SW pro bezpečný běh nových ï stávajících informačních systémů využívajících databázové systémy. V rámci virtualizované infrastruktury a počtu uživatelů je požadována databázová licence bez omezení počtu uživatelů - licenční model per core. V rámci virtuálního serveru musí umožňovat instalovat databázový server s dostatečným výkonem zajištující 4 core virtuálního CPU. Databázový software bude využit napříč IS, které pro svojí nativní funkci potřebují databázový server. Databázová serverová licence musí být kompatibilní se stávajíc SW platformou a aplikacemi běžícími nad databází (viz stávající SW určený k migraci).
• 2 ks serverové databáze min každá 2core

Zálohovací SW

Požadavky zálohovacího řešení
• zálohování fyzických a virtuálních serverů v režimu „backup to disk to disk (na stávající NAS (Synology))
• Úplná obnova virtuálního počítače
• Instant VM Recovery®
• Obnovení souborů a virtuálních disků VM
• Okamžité obnovení na úrovni souborů
• Obnovení jednotlivých virtuálních počítačů, souborů hosta a položek aplikace ze snapshotů úložiště
• Vyhledávání a obnovy všech typů objektů služby Active Directory (AD), například uživatelů, skupin, počítačových účtů a kontaktů, včetně obnovy uživatelských a počítačových hesel. Všechny edice podporují obnovu jednotlivých uživatelských a počítačových účtů prostřednictvím exportu ve formátu LDIFDE nebo obnovy zpět do AD i možnost obnovy hesel
• Okamžitá viditelnost záloh Microsoft Exchange 2010, 2013 a 2016 pro obnovu jednotlivých položek služby Exchange (e-maily, schůzky, poznámky, kontakty atd.), archivovaných poštovních schránek online a trvale odstraněných položek. Je možné využít komplexní funkce e-Discovery včetně odhadu velikosti výsledku dotazu a podrobných reportů o exportech.
• Obnovení jednotlivých databází SQL bez obtíží a potřeby rozsáhlých znalostí jazyka SQL nebo hledání souborů databází a protokolů transakcí.
• Všechny edice podporují místní export souborů databází SQL k bodu v čase.
• Okamžitá viditelnost záloh prostředí SharePoint a pokročilé možnosti vyhledávání a procházení pro rychlou obnovu jednotlivých položek SharePoint a celých webů.
• Všechny edice podporují obnovu položek SharePoint prostřednictvím ukládání, odesílání a exportů.
• Vytváření záloh virtuálních počítačů na úrovni bitových kopií konzistentních v aplikacích se zpracováním s ohledem na aplikace (včetně zkracování protokolů transakcí).
• Zjednodušené zálohování spuštěných virtuálních počítačů ad hoc pro účely archivace.
• Rychlé přírůstkové zálohování jednotlivých virtuálních počítačů s existující úlohou zálohování.
• Syntetické plné zálohování
• Integrovaná deduplikace, komprese a eliminace stránkovacích souborů
• Analýza tabulky NTFS MFT (Master File Table) za účelem identifikace bloků patřících smazaným souborům a přeskakování těchto bloků při zpracovávání na úrovni bitové kopie v zájmu snížení velikosti souborů záloh a využití šířky pásma replikací.
• Součástí automatického kopírování všech nebo jen vybraných záloh virtuálních počítačů do vybraného umístění pro zotavení po havárii je validace a opravování v zájmu dostupnosti a spolehlivosti kopií.
• Přesun záloh mimo pracoviště plně integrovaným, rychlým a bezpečným způsobem umožňujícím provádět zálohování a obnovení pomocí cloudu s využitím vybraného poskytovatele služeb.
• Replikace virtuálních počítačů onsite v zájmu zajištění vysoké dostupnosti offsite pro účely zotavení po havárii.
• Zajišťuje dostupnost klíčových aplikací s plně integrovaným, rychlým a bezpečným cloudovým zotavením po havárii prostřednictvím poskytovatele DRaaS (zotavení po havárii jako služba) dle vašeho výběru.
• Vracení replik a asistované převzetí a navrácení služeb při selhání
• Vytváření replik přímo ze souborů záloh virtuálních počítačů bez vlivu na provoz.
• Usnadnění migrace datových center s nulovou ztrátou dat.
• Podpora prostředí VMware vSphere 4.1 a novějších a Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 a novějších. Zobrazení obou hypervizorů v jedné konzoli.
• Instalace konzole odděleně od serveru záloh pro instalaci na počítačích a noteboocích bez nutnosti relací RDP (Remote Desktop Protocol) na server záloh.
• Možnosti přístupu k více úložištím
• Sledování změněných bloků
• Správce souborůAntivir – 35 klientů

• Antivirová ochrana
• Mobile Security
• Vzdálená správa
• Ochrana virtuálních serverů
• Ochrana file serverů
• Internetová ochranaEmailová pošta, antispam – 35 klientů
Správa uživatelů
• Microsoft Active Directory
• Apple Open Directory
• Linux PAM
• Lokální databáze uživatelů
• Import uživatelů
• Šablony pro nastavení účtů
• Omezení velikosti e-mailové schránky a upozornění
• Omezení přístupu uživatelů podle protokolů
• Promazávání dat


Správa serveru
• Centralizovaná webová správa umožňující monitorovat a spravovat servery
• Vzdálená webová správa
• Administrační API
• Přizpůsobení přihlašovací stránky
• Aktualizace software na jediné kliknutí
• Automatická záloha serveru
• Více domén
• Nastavení individuálního loga pro každou doménu
• Distribuované domény
• Úložné kvóty a notifikace na základě domény
• Odesílání e-mailů přes více SMTP serverů (smart host)
• Archivace e-mailu na základě serveru a domény
• Moderované konference s NNTP
• Obnova smazaných položek
• Monitoring aktivit a stavu a debugging
• Záznamy, grafy, reporty a statistiky
• Stav a nastavení fronty zpráv
• Migrační nástroje pro IMAP a MS Exchange
• Proměnné v doménových zápatích
• Podpora IPv6


Bezpečnost
• Pravidla pro hesla a vyžadování složitých hesel
• Ochrana proti hádání hesla
• Zabezpečené připojení (TLS 1.2)
• Vyžadování zabezpečeného připojení
• Podpora šifrování pomocí Perfect Forward Secrecy
• Podepsané a vlastní SSL certifikáty
• Šifrování e-mailu (S/MIME)
• Podpora elektronického podpisu DKIM
• Služba SMTP submission
• Ochrana proti útokům na adresáře (DHA)
• Ochrana proti spoofingu
• Vzdálené vymazání mobilních zařízení
Mobilní podpora
• Exchange ActiveSync 14.1 (volitelné)
• Podpora klientů CalDAV/CardDAV/IMAP
• Aplikace Kerio Connect Sync pro Android
• Synchronizace s globálním adresářem
• Veřejné a sdílené složky
• Automatická konfigurace zařízení s iOS
E-mail a Poznámky
• Podpora protokolů IMAP, POP3 a EWS
• Více e-mailových adres na jednoho uživatele
• E-mailové aliasy
• Veřejné a sdílené složky
• Automatické zprávy „Mimo kancelář“
• Pravidla pro filtrování
• Delegování
• Správa spamových whitelistů
• Potvrzení o doručení a přečtení zprávy
• Vícejazyčná podpora
• Fulltextové vyhledávání
• Desktopové notifikace
Kontakty
• Synchronizace (CardDAV a EWS)
• Vzdálené vyhledávání (LDAP)
• Veřejné a sdílené kontakty
• Globální adresář (GAL)
• Vytváření kontaktů přímo z e-mailu
• Skupiny kontaktů
• Fotografie u kontaktů
• Funkce Kliknutím volejte přes Kerio Operator


Instalační služby
Zadavatel očekává kompletní dodávku na klíč v rozsahu:
• HW kompletace dodané techniky, update všech komponent na poslední verzi firmware, instalace do racku.
• Oživení – základní instalace serverů a nastavení diskového pole, základní instalace a kompletní nastavení virtualizační platformy včetně management nástrojů.
• Základní instalace a konfigurace zálohovacího software včetně zálohovacího scénáře
• Základní instalace antivirových, antispamových a poštovních služeb a nástrojů
• Migrace dat ze staré infrastruktury na novou.


Stávající prostředí pro migraci:
SBS 2011 + WIN 2008 slouží pro:
1. Palstat – sql servr - požadavky na http://ftp.palstat.cz/servis/www/3G%20-%20Instalace%20a%20sprava%20Palstat%203G.pdf
2. Money S3 – 5 uživatelů – požadavky na http://www.money.cz/navod/technicke-informace-money-s3/
3. Souborový server na ukládání souborů – teď zabírá cca 50GB
4. Star (databázová aplikace provozovaná a garantovaná na MS SQL Express a vyšší)
5. AVIC (databázová aplikace provozovaná a garantovaná na platformě MS SQL standard)
6. Přístupový systém – nenáročný na prostředky databáze buď na MS SQL nebo Firebird
7. Poštovní server MS Exchange
8. Active directory
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Počítače
  • Strojní nářadí
  • Balíky programů a informační systémy
Datum ukončení příjmu nabídek 04.06.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název STAR TECHNIK, s.r.o.
IČO 25507109
Adresa
Čejkovická 4093
62800 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-012979

Nahoru