Výpis systémových zpráv

„V 00254A – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – stavební práce“

Datum uveřejnění 27.02.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.02.2018
Označení verze Aktuální  (12.03.2019 10:01:20)
Systémové číslo P18V00001389
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00254A – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – stavební práce“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003676, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou také následující činnosti:
 vypracování dokumentace skutečně provedené stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech objektů stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a jednom v elektronické formě
 vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek
 zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby
a jejich zpětné předání správcům
 zajištění potřebných záborů ploch
 uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště
 odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na skládku, vč. úhrady příslušných poplatků
 doklad o uložení přebytečné ornice a zeminy na skládku
 zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy a Policií ČR
 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny (např. zkoušky hutnění základové spáry, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.) nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován
 zajištění zimních opatření a zimní údržby komunikací v obvodu staveniště
Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-006483
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební montážní práce
  • Izolační práce
  • Práce při dokončování budov
Datum ukončení příjmu nabídek 27.06.2018 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 21.03.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00254A – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – stavební práce“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Moravský Krumlov
IČO 00293199
Adresa
nám. Klášterní 125
67211 Moravský Krumlov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 222524

Nahoru