Výpis systémových zpráv

„V 00244A – výstavba průmyslové haly – nové vyhlášení“

Datum uveřejnění 04.07.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.07.2018
Označení verze Aktuální  (02.12.2019 16:19:04)
Systémové číslo P18V00005573
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00244A – výstavba průmyslové haly – nové vyhlášení“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem zadavatele:
název: Záchyt fugitivních emisí při výrobě nátěrových hmot
registrační číslo - CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000314
konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr a obstarání záležitosti spočívající v zajištění zejména vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, se zohledněním případného zajištění rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou také následující činnosti:
 vytýčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací
 geodetické zaměření skutečně provedeného díla v digitalizované formě s orientačním zakreslením do platné mapy KN v jednom vyhotovení. Situační a výškové zaměření všech objektů stavby (vč. sítí) v měřítku 1:500 v prostředí MicroStation nebo kompatibilním, v souřadnicovém systému S-JTSK – výškový systém Balt po vyrovnání. Zpracování a předání v tištěné formě ve 4 originálních vyhotoveních a dále na USB nosiči, ve všech zdrojových editovatelných formátech (např. *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xls, apod.) a také ve formátu *.pdf. Zdrojové soubory budou vyexportovány a uloženy včetně všech použitých objektů, map a ostatních podkladů.
 vyhotovení geometrických plánů pro oddělení dotčených pozemků nebo pro zřízení věcných břemen (pro potřeby majetkoprávního vypořádání a zápis do katastru). Zpracování a předání v tištěné formě v 6 originálních vyhotoveních a dále na USB nosiči, ve všech zdrojových editovatelných formátech (např. *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xls, apod.) a také ve formátu *.pdf. Zdrojové soubory budou vyexportovány a uloženy včetně všech použitých objektů, map a ostatních podkladů.
 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., resp. přílohy č. 14, o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech objektů stavby v počtu 4 vyhotovení v tištěné podobě a jednom v elektronické formě. Zpracování a předání v tištěné formě ve 4 originálních vyhotoveních a dále na USB nosiči, ve všech zdrojových editovatelných formátech (např. *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xls, apod.) a také ve formátu *.pdf. Zdrojové soubory budou vyexportovány a uloženy včetně všech použitých objektů, map a ostatních podkladů. Dokumentaci skutečného provedení stavby nemůže tvořit pouhá kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek.
 vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek
 zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby, zajištění dodávek energií prostřednictvím stávajících sítí do objektu č. p. 90 na pozemku č. parc. 413/16 v katastrálním území Planá u Českých Budějovic (641618) během stavby a jejich zpětné předání správcům a vlastníkům
 zajištění potřebných záborů ploch
 uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště
 odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na skládku, vč. úhrady příslušných poplatků, doložení dokladů a způsobu zneškodnění jednotlivých druhů odpadů včetně evidence
 doklad o zaměření objemu a třídy zhutnění uložené přebytečné ornice a zeminy na pozemku č. parc. 436/2 v katastrálním území Planá u Českých Budějovic (641618)
 zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy a Policií ČR
 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny (např. zkoušky hutnění základové spáry, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.) nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby
 vypracování návrhu všech nezbytných plánů provozu, havárií, revizí, oprav a údržby dodaného díla včetně instalovaných výrobků, vypracování návrhu provozního a bezpečnostního řádu, havarijního plánu a splnění všech podmínek dotčených orgánů státní správy, uvedených v jejich stanoviskách (viz. Dokladová část E, projektové dokumentace). Všechny tyto dokumenty budou předány na USB nosiči, ve zdrojových editovatelných formátech (např. *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xls, apod.) a také ve formátu *.pdf. Zdrojové soubory budou vyexportovány a uloženy včetně všech použitých objektů, map a ostatních podkladů.
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou v rámci obstarání záležitosti spočívající v zajištění zejména vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, se zohledněním případného zajištění rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením také následující činnosti:

- oznámení za objednatele věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení zhotovování stavby,
- zpracování Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a předložení všech údajů a podkladů věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu potřebných pro jeho vydání,
- vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů,
- při závěrečné prohlídce stavby předložení dokladů požadovaných věcně a místně příslušným stavebním úřadem a všemi dotčenými orgány státní správy,
- jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem a všemi dotčenými orgány státní správy,
- přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu,
- předání objednateli kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání stavby,
- v případě zjištění závad bezpečného užívání stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby ve správním řízení, podání, po odstranění vytknutých nedostatků, Oznámení o odstranění nedostatků, případně i obstarání a zpracování nezbytných podkladů pro vypracování a podání žádosti o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením,
- zpracování žádosti o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením a předložení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu všech potřebných údajů, dokumentů a podkladů pro jeho vydání,
- za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podání u místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením popř. další nezbytné žádosti,
- jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením,
- přebírání za objednatele jako žadatele resp. stavebníka písemnosti adresované objednateli v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením;
- uplatňování případně v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením řádných a mimořádných opravných prostředků nebo vzdání se práva na jejich uplatnění,
- předání objednateli rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením.


Zhotovitel stavby se zavazuje, že při realizaci tohoto díla nepoužije žádného recyklovaného materiálu ani výrobku z recyklátu, a to ve všech možných částech díla viditelných i skrytých.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Výroba nátěrových hmot VITON s.r.o. - výrobní a skladová hala“, zpracované projektovým ateliérem HRONEK & FISCHER, IČ: 65057295, provozovna U Malše 1805/20, 370 07 České Budějovice, autorizovaný projektant Ing. Zděněk Fischer, ČKAIT 0101256, obor IP00 – pozemní stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace a její přílohy
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-022416
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 17.08.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00244A – výstavba průmyslové haly – nové vyhlášení“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název VITON s.r.o.
IČO 25164953
Adresa
Planá 90
37001 Planá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218077

Nahoru