Výpis systémových zpráv

„V 00208 – Zvýšení kapacity MŠ a ZŠ v Kostelci – stavební práce“

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 24.08.2017  
Datum zrušení 23.07.2018
Datum zahájení zadávacího řízení 23.08.2017
Označení verze Aktuální  (24.07.2018 16:32:29)
Systémové číslo P17V00006275
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00208 – Zvýšení kapacity MŠ a ZŠ v Kostelci – stavební práce“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projekty zadavatele:
ZŠ Kostelec - odborné učebny, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003267
Výstavba nové mateřské školky v obci Kostelec, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000560
konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou také následující činnosti:
 vytýčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací
 geodetické zaměření skutečně provedeného díla v digitalizované formě s orientačním zakreslením do platné mapy KN v jednom vyhotovení. Situační a výškové zaměření všech objektů stavby (vč. sítí) v měřítku 1:500 v prostředí MicroStation nebo kompatibilním, v souřadnicovém systému S-JTSK – výškový systém Balt po vyrovnání. Zpracování a předání v tištěné formě a na CD nosiči, vždy ve 3 vyhotoveních
 vyhotovení geometrických plánů pro oddělení dotčených pozemků nebo pro zřízení věcných břemen (pro potřeby majetkoprávního vypořádání a zápis do katastru) v 5 vyhotoveních
 vypracování dokumentace skutečně provedené stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech objektů stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a jednom v elektronické formě
 vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek
 zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby
a jejich zpětné předání správcům
 zajištění potřebných záborů ploch
 uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště
 odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na skládku, vč. úhrady příslušných poplatků
 doklad o uložení přebytečné ornice a zeminy na skládku
 zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy a Policií ČR
 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny (např. zkoušky hutnění základové spáry, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.) nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován

Zhotovitel stavby se zavazuje, že při realizaci tohoto díla nepoužije žádného recyklovaného materiálu ani výrobku z recyklátu, a to ve všech možných částech díla viditelných i skrytých.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „Stavba mateřské školy, tělocvičny a rozšíření základní školy Kostelec“, zpracované společností COPLAN Projekt s.r.o., IČ: 45805385, se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSČ 10600, autorizovaný projektant Ing. Stanislav Babka, ČKAIT 0003363, obor pozemní stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-023321
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Izolační práce
  • Práce při dokončování budov
Datum ukončení příjmu nabídek 29.11.2017 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/27374
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Kostelec
IČO 00285005
Adresa
Kostelec 260
69651 Kostelec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 497078

Nahoru