Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00203 – Stavební úpravy objektu školy – nové...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 20.06.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.06.2017
Označení verze Aktuální  (19.03.2019 16:59:12)
Systémové číslo P17V00004274
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00203 – Stavební úpravy objektu školy – nové vyhlášení“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, Lerchova 343/63“ konkrétně částí stavebních prací, registrační číslo projektu - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002767, název dotačního projektu Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou také následující činnosti:
 vytýčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací
 geodetické zaměření skutečně provedeného díla v digitalizované formě s orientačním zakreslením do platné mapy KN v jednom vyhotovení. Situační a výškové zaměření všech objektů stavby (vč. sítí) v měřítku 1:500 v prostředí MicroStation nebo kompatibilním, v souřadnicovém systému S-JTSK – výškový systém Balt po vyrovnání. Zpracování a předání v tištěné formě a na CD nosiči, vždy ve 3 vyhotoveních
 vyhotovení geometrických plánů pro oddělení dotčených pozemků nebo pro zřízení věcných břemen (pro potřeby majetkoprávního vypořádání a zápis do katastru) v 5 vyhotoveních
 vypracování dokumentace skutečně provedené stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech objektů stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a jednom v elektronické formě
 vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek
 zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby
a jejich zpětné předání správcům
 zajištění potřebných záborů ploch
 uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště
 odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na skládku, vč. úhrady příslušných poplatků
 doklad o uložení přebytečné ornice a zeminy na skládku
 zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy a Policií ČR
 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny (např. zkoušky hutnění základové spáry, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.) nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na ztížené místní podmínky omezující okolní manipulační prostor a prostor pro případné ukládání materiálu a stavebního odpadu a z toho plynoucí obtíže při zřizování staveniště, kdy bude možné ke stavbě přistupovat v zásadě pouze z omezeného prostoru z pozemku zadavatele na ulici Lerchova. Zadavatel důrazně doporučuje prohlídku místa plnění z důvodu seznámení se s místními podmínkami.

Zhotovitel stavby se zavazuje, že při realizaci tohoto díla nepoužije žádného recyklovaného materiálu ani výrobku z recyklátu, a to ve všech možných částech díla viditelných i skrytých.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, Lerchova 343/63“, zpracované společností OpenArch – projektování staveb s.r.o., se sídlem Bartolomějská 908/15, 641 00 Brno – Žebětín IČ: 277 43 225, hlavní projektant Ing.arch. Dušan Vostrejž, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby ČKA 03 043, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Izolační práce
  • Práce při dokončování budov
Datum ukončení příjmu nabídek 10.07.2017 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00203 – Stavební úpravy objektu školy – nové vyhlášení“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
IČO 00406431
Adresa
Bílého 80
60200 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 518351

Nahoru