Výpis systémových zpráv

„V 00190 – Energetické úspory ve společnosti AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o.“

Datum uveřejnění 21.04.2017  
Označení verze Aktuální  (23.06.2017 16:35:13)
Systémové číslo P17V00002436
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00190 – Energetické úspory ve společnosti AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o.“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Energetické úspory ve společnosti AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o.“, kterým jsou práce podle projektové dokumentace vypracované společností ArchSta servis, s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 01776835 (dále jen „PD“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem. Původ materiálů a vlastnosti materiálů musí být doloženy příslušnými českými certifikáty, příp. certifikáty platnými na území ČR s překladem.
Doplnění technické specifikace výrobků: V1 a V2
Zadavatel požaduje, aby výrobky V1 a V2 byly technicky uzpůsobeny pro montáž na stropní konstrukci s rozdílem výšky otvoru a výšky stropu maximálně 400mm od stávající podlahy při zachování světlé výšky čistého otvoru minimálně 4 150 mm od stávající podlahy. Dodavatel bude garantovat průjezd nákladních vozidel maximální výšky 4 150 mm.
Ostatní požadavky dle výpisu garážových vrat – výkres č. 28, PD Archsta servis z 02/2016 jsou platné a budou zachovány.
Splnění výše uvedených požadavků je uchazeč povinen doložit zadavateli v rámci své nabídky předložením dokumentů prokazujících technické specifikace nabízeného výrobku, a to v rozsahu umožňujícím zadavateli ověřit splnění minimální úrovně technických parametrů.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
Datum ukončení příjmu nabídek 18.05.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o.
IČO 25586360
Adresa
U Sýpky 1
66461 Rajhradice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-008871

Nahoru