Výpis systémových zpráv

„V 00080 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce č. 4“

Datum uveřejnění 15.10.2015  
Označení verze Aktuální  (27.01.2016 12:37:27)
Systémové číslo P15V00006719
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00080 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce č. 4“
Druh Stavební práce
Popis Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je realizace vícepráce k projektu Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice specifikované výkazem výměr, tj. provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Specifikace a odůvodnění nezbytností dodatečných prací:
Zdůvodnění víceprací na akci: „Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice“

Popis a zdůvodnění změny:
SO 001 Kanalizační stoky Horní Věstonice (realizace) – posun šachet, výměna typu šachty
Při realizaci stavby byly zjištěny dílčí kolize na stokové síti se stávajícími inženýrskými sítěmi jako je stávající dešťová kanalizace a stávající dešťové svody z nemovitostí, vodovod. Tyto dílčí kolize měly za následek dílčí posuny kanalizačních šachet do 0,5 metru, ale vždy na pozemku, který byl součástí územního rozhodnutí. V některých případech muselo (z důvodu kolize se stávajícími sítěmi) dojít k výměně původně uvažované železobetonové šachty za šachtu plastovou, která má menší průměr, tj. tak aby byla dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

SO 001 Kanalizační stoky Horní Věstonice (realizace) – kolize stoky „D“ a výtlaku „D-V“ s vodovodem
Na stoce „D“ došlo při realizaci ke zjištění jiné polohy stávajícího vodovodu, než bylo v podkladech od správce vodovodu a než uváděla projektová dokumentace. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s provedením společného výkopu pro souběžnou pokládku splaškové gravitační kanalizace a splaškového kanalizačního výtlaku. Musí dojít k posunu gravitační splaškové kanalizace a splaškového kanalizačního výtlaku mezi stávající vodovod a stávající stromořadí.
Na stavbě byla zjištěna jiná poloha vodovodu, než uváděl podklad správce vodovodu a než bylo zapracováno v projektové dokumentaci stavby. Musí dojít k posunu gravitační splaškové kanalizace a splaškového kanalizačního výtlaku mezi stávající vodovod a stávající stromořadí, viz příloha č. 3 stanoviska projektanta. Aby byla zaručena minimální bezpečná vzdálenost od stávajících kořenových systémů vzrostlých stromů a aby byla dodržena minimální možná bezpečná vzdálenost od stávajícího vodovodu, musel být změněn technologický postup tak, aby se nejdříve položila v těsné blízkosti stávajícího vodovodu splašková gravitační kanalizace stoky „D“, následně se rýha šířka 1,1 m této gravitační kanalizace zasypala a teprve následně se provedla samostatná rýha pro splaškový kanalizační výtlak šířky 0,90 m, tímto řešením docílíme časové úspory a minimalizujeme nebezpečí stability vodovodu, jež je v těsné blízkosti kanalizační rýhy a dodržíme prostorou normu ČSN 73 6005 a neohrozíme stávající stromořadí. Při návrhu trasy gravitační stoky „D“ a výtlaku „D-V“ projektant, dle stanoviska projektanta, jež je součástí tohoto změnového listu, vycházel z podkladů o průběhu vodovodu od Vodovody a kanalizace Břeclav, kdy tato poskytnutá trasa se na stavbě ukázala jako nepřesná, musel tedy projektant ve spolupráci s námi jakožto zhotovitelem stavby navrhnout změnu technologického postupu a technického řešení ve věci postupu pokládky nových potrubí, tak aby byla zaručena proveditelnost, bezpečnost a kvalita takto nově budované gravitační splaškové kanalizace a kanalizačního výtlaku a to i za cenu navýšení investičních nákladů stavby. Toto navýšení investičních nákladů stavby týkajících se zemních prací na samostatném položení kanalizačního výtlaku dodatečně po stavbě kanalizace je zapracováno v příloze změnového listu.

SO 001 Kanalizační stoky Horní Věstonice (realizace) – upřesnění množství položek výkazu výměr
V rámci realizace stavby došlo k upřesnění položek ve výkazu výměr projektové dokumentace DZS, respektive následujících položek, které mají vliv na cenu díla a celkového množství, které je zapracováno v příloze změnového listu. Zdůvodnění nutnosti provedení změny je pak popsáno ve stanovisku projektanta.

DPS 002.1 Strojní zařízení ČOV a SO 013.1 Provozní budova ČOV – st. část (realizace)
V rámci realizace stavby došlo k upřesnění položek ve výkazu výměr projektové dokumentace DZS, respektive následujících položek, které mají vliv na cenu díla a celkového množství, jedná se o provozní soubor DPS 002.1 Strojní zařízení ČOV a SO 013.1 Provozní budova ČOV – st. část, viz samostatná příloha změnového listu. Zdůvodnění nutnosti provedení změny je pak popsáno ve stanovisku projektanta.

Předpokládaná hodnota víceprací je 285.268,- Kč bez DPH.
Hodnota méněprací je 80.918,- Kč bez DPH.
Mimo toto jednací řízení bez uveřejnění bude do celkové ceny díla promítnuta i změna ceny vyplývající ze změnového listu č. 24, který se týká pouze méněprací v hodnotě 38.789,79 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 285 268,00 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 526504
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00080 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce č. 4“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
IČO 70960691
Adresa
Dolní Věstonice 67
69129 Dolní Věstonice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 230697

Nahoru