Výpis systémových zpráv

„V 00076 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce č. 3“

Datum uveřejnění 15.10.2015  
Označení verze Aktuální  (27.01.2016 12:36:54)
Systémové číslo P15V00005934
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00076 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce č. 3“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je realizace vícepráce k projektu Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice specifikované výkazem výměr, tj. provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Specifikace a odůvodnění nezbytností dodatečných prací:
Zdůvodnění víceprací na akci: „Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice“

Předmět změny: Prodloužení stoky A-1
Popis a zdůvodnění změny:
bylo zjištěno, že některé stávající rodinné domy (č.p. 33, 32, 31, 30) není možné kanalizační přípojkou napojit do stoky „A-2“ a to z důvodu výškového rozdílu mezi niveletou navržené kanalizační stoky a vývodem vnitřní kanalizace v suterénních prostorách nemovitosti. Z tohoto důvodu bylo navrženo prodloužení kanalizační stoky „A-1“ v severní (spodní) části řešené lokality. Předmětné rodinné domy by se samostatnými areálovými kanalizačními přípojkami přes své pozemky napojili do veřejné části odbočení pro kanalizační přípojku v místě prodloužené uliční stoky „A-1“ v dimenzi DN 250 a délce 50 m. Tato skutečnost nebyla známa při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, byla zjištěna až při zpracovávání individuálních projektových dokumentací kanalizačních přípojek nad rámec celkového projektu kanalizace na náklady jednotlivých občanů a je zapracovávána až nyní do prováděcí dokumentace stavby.

Dalším důvodem pro prodloužení stoky „A-1“ je skutečnost, že od zpracování projektové dokumentace přibyly v předmětném úseku prodloužení kanalizační stoky „A-1“ další rodinné domy, které jsou zkolaudovány a které se budou napojovat do plánovaného prodloužení.

Vzhledem ke skutečnosti, že projektant nemohl předpokládat uspořádání vnitřní kanalizace v přilehlých domech bez zpracování samostatných projektů soukromých kanalizačních přípojek, které se řešily individuálně na základě domluvy vlastníka připojované nemovitosti s projektantem až po zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS) se zapracováním tras odbočení pro kanalizační přípojky na veřejném prostranství do projektové dokumentace pro provádění stavby DPS, která se zpracovává až nyní v roce 2014, nemohl projektant tyto skutečnosti předvídat. Rovněž potřeby připojení dvou novostaveb rodinných domů, které je nutné do předmětného prodloužení kanalizační stoky napojovat, nebylo možné předvídat, jelikož tyto nemovitosti byly zkolaudovány později, než byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a než bylo vydáno stavební povolení stavby „Kanalizace a ČOV Věstonice - likvidace odpadních vod“.

Předmět změny: Kolize splaškové stoky A-2-1 se stávající dešťovou kanalizací v MK v K.Ú Dolní Věstonice.
Popis a zdůvodnění změny:
Při realizaci stavby na stoce „A-2-1“ mezi šachtami SŠ9 až Š57 pod místní komunikací v blízkosti základní školy v Dolních Věstonicích byla zjištěna jiná směrová a výšková poloha dešťové kanalizace, než se předpokládala v projektové dokumentaci pro zadání stavby (DZS). Mezi šachtami SŠ9 a Š57 byla obnažena dešťová kanalizace z trub betonových DN 400, která se v daném místě nepředpokládala a tato dešťová kanalizace se vyznačuje nesouvislým proměnným spádem. V místě křížení navržená splašková kanalizace zasahuje směrově, svým úhlopříčným vedením, a výškově do dílčí trasy stávající dešťové kanalizace. Aby bylo možné navrženou splaškovou kanalizační stokou „A-2-1“ překřížit stávající dešťovou kanalizací, je potřeba přistoupit k podchodu stávající dešťové kanalizace s vložením jednoho kusu kanalizační šachty s výměnou trubní části kanalizace úhlopříčného přechodu v délce 4,0 m.
Daná změna je nezbytná pro provedení původních stavebních prací a projektant ji nemohl předvídat, jelikož při zpracování DZS vycházel z podkladů, které se při realizaci stavby ukázaly jako nepřesné. Vzhledem k nesouvisle proměnnému spádu dané dešťové kanalizace nebylo možné tuto skutečnost zahrnout do DZS.

Předmět změny: Výměna materiálu pro zpětná zásyp rýh stok "A-2-1,A-2-1-1,A-2-3,A-2-4-2,A-2-4,A-2-4-1" a část stok "A,A-2" v K.Ú. Dolní Věstonice.
Popis a zdůvodnění změny:
V rámci projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) bylo uvažováno s hloubením kanalizačních rýh stok „A-2-1, A-2-1-1, A-2-3, A-2-4-2, A-2-4, A-2-4-1“ a části kanalizačních stok „A, A-2“, kdy přebytečná zemina (podsyp a obsyp potrubí) měla být odvážena na skládku ve vzdálenosti do 5000 m a původní vhodná zemina měla být přemístěna na mezideponii ve vzdálenosti do 500 m a následně použita pro zpětný zásyp rýhy do úrovně pláně místní zpevněné komunikace.
Při realizaci stavby v Dolních Věstonicích byla zjištěna skutečnost, která měla vliv na změnu projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS):
SO 006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice, výměna materiálu v rýze stok „A-2-1, A-2-1-1, A-2-3, A-2-4-2, A-2-4, A-2-4-1“ (realizace)
Částečně při realizaci a následně po navržených a provedených kopaných sondách, kterých zhotovitel provedl celkem 5, byla v trase kanalizace zjištěna zemina s vysokým obsahem organických látek, která je nepoužitelná pro zpětný zásyp rýhy místních komunikací. Na základě provedených zkoušek zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou a zkouškou o zatřídění zeminy, vypracovanou společností Qualiform, a.s. – Zkušebna stavebních hmot, je stávající zemina nevhodná pro zásyp hutněné stavební rýhy v tělesech místních komunikací. Výsledky zkoušek ukazují na podmínečnou vhodnost zeminy pro zpětný zásyp, podmínka spočívá ve snížení vlhkosti zeminy vápenným nebo vápenocementovým pojivem speciální strojní mechanizací, což v případě úzké kanalizační rýhy není reálné. Je přistoupit k výměně materiálu za vhodnou zhutnitelnou zeminu.
SO 006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice, výměna aktivní zóny v rýze částí stok „A, A-2“ (realizace)
Při realizaci dílčí části kanalizační stoky A mezi šachtami Š8 – Š12 a A-2 mezi šachtami Š38 – SŠ5 byla v rýze šířky 1,1 m kanalizace zjištěna podmínečně použitelná zemina, která obsahovala vysoký podíl organických látek. Tato zemina je nepoužitelná pro zpětný zásyp rýhy bez patřičného návrhu sanace v aktivní zóně o mocnosti 0,5 m. Je potřeba přistoupit k výměně zeminy v řešeném úseku.
Jedná se o nepředvídatelné změny, jelikož projektant při zpracování DZS vycházel z předpokládaného složení místních komunikací s ohledem na kopanou sondu V1, V2 a V 6, dle zpracovaných inženýrsko-geologických posudků z roku 2002 a 2012, které byly provedeny v blízkosti řešené lokality. Aby nedošlo k negativnímu sedání zasypané rýhy kanalizace místních komunikací a aby tím nedošlo k ohrožení ovality a soudržnosti stokového systému v kanalizačních hrdlech potrubí, je potřeba přistoupit k výměně zásypového materiálu materiálem novým vhodným, tak aby byla zaručena bezpečnost a funkčnost provozu vodního díla splaškové kanalizace.

Předmět změny: Změna podkladních vrstev pod příjezdnou komunikací k ČOV
Popis a zdůvodnění změny:
Při provádění navážení zeminy do tělesa komunikace na ČOV došlo během navážení zaplavení násypu z důvodů dlouhotrvajících dešťů a následné povodně. Aby nemuselo dojít k celkové výměně navezené zeminy pod těleso komunikace, bylo rozhodnuto, že před podkladními vrstvami, které jsou v komunikaci ČOV bude provedeno vápnění pláně s přidáním vrstvy geotextílie a vibrovaného štěrku. Tato úprava pláně zaručuje únosnost, která je požadována na komunikacích dle ČSN a RPD.

Jedná se o neočekávanou změnu, jelikož projektant při zpracování PD vycházel z předpokládaného množství dešťových vod v blízkosti příjezdné komunikace k ČOV a navrhl odvodňovací příkop ze žlabovek v délce 163 m, který je pro danou konkrétní lokalitu správným řešením, a nemohl tak předpokládat nebezpeční ovlivnění navržené příjezdné komunikace a samotného areálu ČOV vlivem extrémních dešťových srážek, které v září 2014 ovlivnily vodohospodářské poměry lokality pro výstavbu ČOV. Jedná se o nutnou změnu, která zamezí negativnímu sedání zpevněných vozovek a ploch, jež by mohly zapříčinit deformaci položených potrubí technologie v areálu ČOV a ohrozit účinnost a funkčnost čistícího procesu.

Předmět změny: Upřesnění položek ve výkazu výměr zadávací dokumentace stavby ve vztahu k prováděcí dokumentaci stavby
Popis a zdůvodnění změny:
1. Projektová dokumentace pro zadání stavby (DZS) Projektová dokumentace pro zadání stavby (dále DZS) byla vypracována na přelomu roku 2011/2012 a to vč. výkazu výměr pro potřeby zadávací dokumentace stavby výběru zhotovitele. Projektová dokumentace DZS vycházela zcela z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (dále DSP), která byla vypracovaná na konci roku 2009, stavební povolení č.j. MUMI 10037539 ze dne 6. 9. 2010 s nabytím právní moci 12. 10. 2010 MěÚ Mikulov.
V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení, respektive pro zadání stavby (DZS) bylo ve výkazu výměr zadávací dokumentace uvažováno s nutností zpracovat prováděcí dokumentaci stavby a to z důvodu dopracování DZS do veškerých podrobností, tak aby bylo možné stavbu realizovat. Na základě samostatné objednávky projekčních prací zhotovitele stavby byla na začátku roku 2014, zpracována prováděcí dokumentace stavby, která dopracovala DZS.
2. Realizace stavby (realizace)
Při realizaci stavby, na základě dopracované DZS, tj. projektové dokumentace pro provádění stavby (dále DPS), došlo k upřesnění některých položek výkazu výměr ze zadávací dokumentace, tedy DZS v následujícím rozsahu:
• došlo k upřesnění položek na základě dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, respektive DZS, a to v rámci při zpracování DPS začátkem roku 2014;
• projektová dokumentace DZS a výkaz výměr z DZS nebyly zpracovány dopodrobna.
Na základě výše uvedených skutečností je potřeba přistoupit k úpravě dílčích položek výkazu výměr DZS.

Předmět změny: KOLIZE SPLAŠKOVÉ STOKY „A-2-4-1“ SE STÁVAJÍCÍM VODOVONÍM ŘADEM A S NEEVIDOVANÝM SKLEPEM V K.Ú. DOLNÍ VĚSTONICE
Popis a zdůvodnění změny:
SO 006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice
V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení, respektive pro zadání stavby (DZS) bylo uvažováno s návrhem trasy splaškové kanalizační stoky „A-2-4-1“ ve veřejném prostranství, s možností napojení jednotlivých nemovitostí kanalizačními přípojkami, s dodržením prostorové normy od ostatních inženýrských sítí. Podklady o průbězích stávajících inženýrských sítí byly poskytnuty jejich správci a poskytnuté podklady byly překresleny do projektové dokumentace pro stavební povolení, respektive DZS.

2. Realizace stavby (realizace)
Při realizaci stavby dílčí části kanalizační stoky „A-2-4-1“ v Dolních Věstonicích byla zjištěna skutečnost, která měla vliv na změnu projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS). Změna je popsána v následující kapitole.
SO 006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice (realizace)
2.1. Kolize se stávajícím vodovodem. Při realizaci stavby na stoce „A-2-4-1“ mezi šachtou Š91 a Š94 došlo ke směrové a výškové kolizi se stávajícím vodovodním řadem, který v inkriminovaném místě má jiný průběh než bylo uváděno v podkladech od správce vodovodu, ze kterých projektant vycházel, a jehož poloha byla zjištěna až na stavbě. Projektant tuto skutečnost nemohl předvídat, jelikož existující podklady od správce vodovodu byly nepřesné, neexistovala digitalizace a vodovodní řad nebylo možné na místě jiným způsobem v rámci projektu ověřit. Aby bylo možné navrženou splaškovou kanalizační stoku v předmětném úseku položit, je potřeba přistoupit k posunu kanalizační stoky do panelové cesty, tak aby byly dodrženy normové hodnoty s ohledem na stávající ponechané inženýrské sítě, tj. vodovod, plynovod, sdělovací kabel, viz příloha č.1 tohoto stanoviska. Tento posun si vyžádá vybourání stávajících panelů a podkladního lože, po provedení splaškové kanalizace budou provedeny opět konstrukční vrstvy v šířce rýhy kanalizace ve složení štěrkodrť 200 mm, štěrkopísek 150 mm, následně se osadí silniční panel tl. 150 mm pro šířku 2000 mm.
2.2. Kolize se stávajícím sklepem. Při realizaci stavby na stoce „A-2-4-1“ byl nalezen původní starý sklep s dutým prostorem, který je směrově a výškově v kolizi s řešenou trasou splaškové kanalizace. Aby bylo možné sklep přejít je potřeba část sklepa vybourat a zajistit jeho čelo zazděním prostřednictvím ztraceného bednění se zalitím betonem, následně bude položena kanalizační stoka.
Vzhledem ke skutečnosti, že podklad o průběhu stávajícího vodovodu neodpovídal zjištěné skutečnosti na stavbě a projektant při zpracování projektové dokumentace vycházel z podkladů poskytnutých správcem vodovodu, které po zjištění na stavbě byly nepřesné, tudíž nebylo možné tyto skutečnosti zahrnout do zadávací dokumentace DZS. Provedení posunu splaškové kanalizace do panelové cesty je nezbytné z důvodu pokládky navržené splaškové kanalizace;
Vzhledem ke skutečnosti, že projektant při zpracování návrhu nevěděl o existenci předmětného sklepa, který byl zastižen ve výkopu až při provádění stavebních prací, nemohl existenci sklepa zahrnout do zadávací dokumentace stavby DZS, změna trasy navržené kanalizace je nezbytná z důvodu odkanalizování lokality přilehlých rodinných domů a to i za cenu navýšení finančních nákladů stavby.

Předmět změny: DOLAMOVÁNÍ BALVANŮ VE STAVEBNÍ RÝZE KANALIZACE STOKY „A-2-3“ V K.Ú. DOLNÍ VĚSTONICE
Popis a zdůvodnění změny:
SO 006 Kanalizační stoky Dolní Věstonice
V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení, respektive pro zadání stavby (DZS) bylo uvažováno s hloubením kanalizačních rýh stok „A-2-3“ v navážkách, hlíně jílovité, písčité se štěrkem, hlíně se střední plasticitou a písčitými jíly. Projektant vycházel z výsledků inženýrsko-geologického průzkumu zpracovaného společností GEON, s.r.o. v 01/2002 provedeného v prostorách čerpacích stanic odpadních vod, čistírny odpadních vod a sondy V1, V2 v blízkosti krajské komunikace, viz příloha č. 6, č. 7 a č. 8 tohoto vyjádření, kdy se předpokládalo obvyklé složení zeminy místních komunikací. Dále projektant vycházel z výsledků inženýrsko-geologického průzkumu zpracovaného společností GEON, s.r.o. v 01/2012 provedeného v prostorách čerpacích stanic odpadních vod, čistírny odpadních vod a sondy V6 v blízkosti krajské komunikace stoky „A“ a „A-2-1-1“ u šachty Š69, viz příloha č. 2, 3, 4 a č. 5 tohoto vyjádření, kdy se předpokládalo obvyklé složení zeminy místních komunikací z navážky s hlínou s místy ojedinělými štěrky.
Při realizaci stavby v Dolních Věstonicích byla zjištěna skutečnost, která měla vliv na změnu projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS). Změna je popsána v následující kapitole.
SO 006 Kanalizační stoky DV, dolamování balvanů ve stavební rýze kanalizace stoky „A-2-3“ (realizace)
Při realizaci dílčí stoky „A-2-3“ mezi šachtami SŠ6 až Š83 jsou v trase kanalizace zjištěny balvany, které podstatně ztěžují provádění stavebních prací, musí tedy dojít k dolamování těchto balvanů nad rámec zadávací dokumentace stavby DZS, respektive výkazu výměr v množství 20 % celkového objemu zemních prací v úseku délky 64,5 m a šířky rýhy 1,1 m mezi šachtou SŠ6 až Š83.
Výše uvedený popis zjištěné skutečnosti na stavbě má vliv na realizaci stavby a na zadávací dokumentaci stavby. Z popsaných skutečností lze vyvodit následující závěr:
Vzhledem ke skutečnosti, že projektant při zpracování návrhu vycházel z předpokládaného složení zemin pod místními komunikacemi s ohledem na kopanou sondu V1, V2 a V 6, dle zpracovaných inženýrsko-geologických posudků z roku 2002 a 2012, které byly provedeny v blízkosti řešené lokality, nemohl předvídat výskyt těchto balvanů, který při realizaci vyžadují dolamování ve stavební rýze kanalizace, viz fotodokumentace obsažené ve změnovém listu zhotovitele. Aby byla zaručena pokládka kanalizačního potrubí v předmětném úseku pro následné napojení přilehlých nemovitostí splaškovými kanalizačními přípojkami, je potřeba přistoupit k dolamování balvanů a k navýšení finančních prostředků.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 980 808,66 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 522103
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00076 – Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolní a Horní Věstonice – dodatečné práce č. 3“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název DSO Věstonice - likvidace odpadních vod
IČO 70960691
Adresa
Dolní Věstonice 67
69129 Dolní Věstonice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 230697

Nahoru