Výpis systémových zpráv

Územní plán obce Háj ve Slezsku

Datum uveřejnění 20.06.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.06.2016
Označení verze Aktuální  (20.12.2019 08:48:27)
Systémové číslo P19V00000755
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Původní systémové číslo P16V00000008
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Územní plán obce Háj ve Slezsku
Druh Služby
Popis Předmětem plnění zakázky je zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán Háj ve Slezsku“ (dále jen „ÚP“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy, které se vztahují k územně plánovací dokumentaci. CPV kód předmětu veřejné zakázky je 71410000-5, předpokládaná nejvyšší cena zakázky je do 700 000 Kč bez DPH.


Součástí zakázky je dále zpracování podkladů pro návrh zadání ve formě doplňujících průzkumů a rozborů území a případné vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území v plném rozsahu. Doplňující průzkumy a rozbory budou obsahovat upřesnění jevů sledovaných územně analytickými podklady, a to v podrobnostech územních souvislostí obce Háj ve Slezsku. Součástí doplňujících průzkumů a rozborů bude shrnutí hlavních požadavků a pokynů, které mají být v ÚP řešeny. Předpokládá se pouze textová forma průzkumů a rozborů doplněná schématy popř. doprovodnými výkresy. V případě uplatnění požadavku na zpracování posouzení ÚP na udržitelný rozvoj území bude vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území zpracováno v souladu s požadavky, které stanoví schválené zadání ÚP (jelikož se na území obce nenachází EVL nebo ptačí oblast, předpokládá se obsah vyhodnocení v rozsahu části A, C, D, E, F) .
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Územní plánování a architektura krajiny
Datum ukončení příjmu nabídek
URL detailu veřejné zakázky https://hajveslezsku.ovanet.cz/detail/521
Smlouva Územní plán obce Háj ve Slezsku
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Háj ve Slezsku
IČO 00300021
Adresa
Antonína Vaška 86
74792 Háj ve Slezsku
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-003455

Nahoru