Výpis systémových zpráv

Technická infrastruktura pro 4 RD U Hřiště v obci Pomezí

Datum uveřejnění 01.04.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.04.2019
Označení verze Aktuální  (30.05.2019 13:10:11)
Systémové číslo P19V00002493
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Technická infrastruktura pro 4 RD U Hřiště v obci Pomezí
Druh Stavební práce
Popis Předmětem projektu je navržení TI pro výstavbu 4 RD v obci Pomezí. Projekt řeší návrh umístění obslužné komunikace a inženýrských sítí včetně přípojek k jednotlivým pozemkům určeným pro výstavbu RD. Lokalita určená pro výstavbu 4 RD navazuje na současně zastavěné území na okraji obce. Dle územně plánovací dokumentace je stavba navržena v zastavitelném území na ploše – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské, lokalita Z6

Stavba bude členěna na jednotlivé stavební objekty:
SO 01 – Místní komunikace
SO 02 – Splašková kanalizace
SO 03 – Vodovod
SO 04 – STL plynovod
SO 05 – Veřejné osvětlení

Základní kapacity funkčních jednotek:
V rámci stavby bude postaveno cca:
• místní komunikace: živičný povrch - 608 m2
• splašková kanalizace: stoky - PP DN 250, dl. 61m, přípojky - PVC DN 150, 4 ks
• vodovod: řady – PE dn 90, dl. 76m, přípojky PE dn 32, 4 ks
• plynovod: STL řady – PE dn 63, dl. 172m, přípojky PE dn 32, 4 ks
• veřejné osvětlení: podzemní vedení dl. 167m, sloupy VO , 5 ks


Nová místní komunikace MK je navržena kolmo na místní komunikace.
Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní síť v zatravněném pozemku za místní komunikací.
Splašková kanalizace bude řešena jako gravitační se zaústěním do stávající splaškové kanalizace odvádějící splaškové vody z obce Pomezí do kanalizace Polička a dále pak na ČOV Polička. Kanalizace bude napojena na stávající stoku H, která je umístěná v přilehlé místní komunikaci.
Navržený STL plynovod bude napojen na stávající STL plynovod v místní komunikaci před čp. 132.
Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající VO poblíž čp. 132.
Návrh vedení NN není předmětem této dokumentace.

Zadavatelem (investorem) stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 04 a SO 05 je obec Pomezí.

Zadavatelem (investorem) stavebního objektu SO 03 je Svazek obcí Vodovody Poličsko.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční firma JAFIS, s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČO: 25963244, zodpovědný projektant Ing. Josef Pulda, CSc., autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace),
• vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace,
• stavební povolení k SO 02 a SO 03 ze dne 5.12.2018, č.j.:MP/29216/2018/OÚPRaŽP/KlR (příloha č.8 zadávací dokumentace),
• územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru k SO 01, SO 04 a SO 05 ze dne 19.10.2018, č.j.: MP/25297/2018/SÚ/Pu (příloha č.8 zadávací dokumentace).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce na výstavbě plynovodů
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Datum ukončení příjmu nabídek 23.04.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60125748
Smlouva Technická infrastruktura pro 4 RD U Hřiště v obci Pomezí
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Svazek obcí Vodovody Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru