Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy ulice Souběžná v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 10.06.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.06.2019
Označení verze Aktuální  (15.01.2020 12:52:25)
Systémové číslo P19V00004766
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy ulice Souběžná v Klášterci nad Ohří
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je :
* rekonstrukce povrchů komunikace (živičné) a vybudování podélného parkovacího stání (dlážděného) na pravé straně jednosměrné komunikace. U komunikace se jedná zejména o tyto práce: odfrézování asfaltových vrstev v tl. do 11cm, vytrhání silničních obrub, odstranění stávajících konstrukčních vrstev na úroveň pláně 0 – 41cm, zemní pláň bude upravena a zhutněna (45 MPa), budou osazeny silniční obruby. Konstrukční vrstvy budou provedeny v tomto složení: 15cm štěrkodrť frakce 0-63 (70 MPa), 15cm štěrkodrť frakce 0-32 (100 MPa), podkladní vrstva asf. beton ACP 16 v tl. 7cm, obrusná vrstva asf. beton ACO 11 v tl. 4cm. U parkoviště se jedná zejména o tyto práce: odfrézování asfaltových vrstev v tl. do 7cm, vytrhání silničních obrub, odstranění stávajících konstrukčních vrstev na úroveň pláně 0 – 25cm, zemní pláň bude upravena a zhutněna (45 MPa), budou osazeny silniční obruby. Konstrukční vrstvy budou provedeny v tomto složení: 15cm štěrkodrť frakce 0-63 (70 MPa), 15cm štěrkodrť frakce 0-32 (100 MPa), kladecí vrstva v tl. 40mm z lomové výsivky, betonová dlažba v tl. 80mm.* obnova povrchů chodníků včetně vybudování nového místa pro přecházení a nasvícení stávajícího přechodu pro chodce. U chodníků se jedná zejména o tyto práce: odstranění betonové dlažby osazené do lože z kameniva drceného, vybourání asfaltového povrchu, odstranění konstrukčních vrstev na úroveň pláně 0 – 25cm, zemní pláň bude upravena a zhutněna (30 MPa), budou osazeny chodníkové obruby. Konstrukční vrstva bude provedena: 15cm štěrkodrť frakce 0-32 (50 MPa), kladecí vrstva v tl. 40mm z lomové výsivky, betonová dlažba v tl. 60mm.
* výměna lamp VO vč. kabelových rozvodů , rozšíření veřejného osvětlení včetně nového nasvětlení přechodu pro chodce. Podrobně je rozsah stavebních prací uveden v PD a výkazu výměr.
* doplnění odvodňovacího žlabu podél nově budovaného chodníku, výměna a doplnění uličních vpusti.
* osazení nových dopravních značek dle PD.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností :
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* zajištění vydání zvláštního užívání komunikace ( DIO ) pro provedení stavby u speciálního stavebního úřadu v Kadani ( odbor dopravy ).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby včetně dokladů o provedení hutnících zkoušek.
* zajištění všech podkladů pro vypracování geometrického plánu (zápis stavby do katastru).
* jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor dopravní stavby.
* zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby k vydání kolaudačního souhlasu, likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, lotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků.* před zahájením prací zajistí zhotovitel přemístění kontejnerů pro separovaný odpad na určené místo.
* v průběhu realizace zajistí zhotovitel možnost svozu TDO -1x týdně v pondělí.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií.
*dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

Pro zpracování nabídky je nezbytná prohlídka místa plnění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 720 098,62 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 21.06.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Stavební úpravy ulice Souběžná v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru