Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Stavební úpravy a snížení energetické...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 13.04.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.04.2021
Označení verze Aktuální  (06.08.2021 11:56:52)
Systémové číslo P21V00002437
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ Postřekov
Druh Stavební práce
Popis CÍL PROJEKTU – STAVBY

Cílem projektu jsou stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ Postřekov.
Cíle bude dosaženo provedením stavby s následným kolaudačním souhlasem užívání objektu.

VÝSLEDEK PROJEKTU – STAVBY
Výsledku projektu bude dosaženo tím, že vznikne energeticky nenáročný objekt –
ZŠ Postřekov s kapacitou pro 110 žáků , který bude mít
• 5 kmenových tříd s možností využívat jednu z učeben variabilně jako odbornou
• jednu samostatnou odbornou učebnu
• 2 kabinety + ředitelnu + sborovnu
• Šatny pro 110 žáků
• 2 družiny, každou pro 25 dětí
• sociální zázemí pro školu i družiny
• školní jídelnu pro stravování žáků s eventuálním využitím pro společenské akce
• technické a provozní zázemí školy (školník, sklad nábytku, technická místnost

Celá škola je navržena jako bezbariérová, v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Stávající budova ZŠ Postřekov byla postavena v roce 1972 podle projektu Ing. arch. V. Filsaka jako experimentální dřevostavba pavilonové školy dle finského vzoru. Provozní a architektonické řešení je na svoji dobu velmi pokrokové a funkční.
Nový architektonický koncept řeší objekt školy jako sestavu kvádrovitých hmot s plochou střechou. Vstupní hala je hmotově akcentována vyšší atikou. Změněn byl tvar a upravena velikost oken.
U jednotlivých částí stavby byl materiálově vyjádřen účel jednotlivých částí – hospodářský trakt s jídelnou byl pojednán nejstřízlivěji s fasádou s kontaktním zateplovacím systémem.
Vstupní část je akcentována jednoduchým svislým dřevěným obkladem z latí ze sibiřského modřínu. Podklad tvoří černá difúzní fólie.
Část s učebnami má svojí barevností vyjadřovat jednak provozní náplň školy, má svojí pestrostí oživovat prostor. Fasáda je řešena z probarvených cementotřískových desek v kombinaci s dřevěným rastrem. Barvy jsou seskládány ve vzájemně harmonických tónech. Dřevěný horizontální obklad zjemňuje barevnost a zároveň odkazuje na místní řemeslnou textilní tradici – postřekovstký kanafas. Distanční vertikální latě zároveň s ohledem na vzdálenost od fasády postupně skrývají či odkrývají barevné plochy a tím dávají fasádě jistou dynamičnost. Obecně je hravost fasády odkazem na školskou náplň budovy.


H) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků apod.)

Energeticky nenáročný bezbariérový objekt ZŠ Postřekov
• Kapacita školy 110 žáků
• Stávající zastavěná plocha základní školy: 1385 m2
• Rozšíření základní školy o: 121 m2
• Vstupy do budov, schodiště, rampy 77 m2
• Chodníky ze zámkové dlažby, oprava stávajících ploch 1112 m2
• Oprava povrchu účelové komunikace 101 m2
• Počet podlaží 1 nadzemní
• Původní maximální výška stavby (od podlahy 1.NP) 5,2 m
• Nová maximální výška stavby (od podlahy 1.NP) 6,250 m
• Využití objektu základní škola
• Počet žáků (maximální navrhovaná kapacita): 110 žáků (5 tříd pro max. 22 dětí)
• Počet personálu (max. navrhovaná kapacita): 18 zaměstnanců
(učitelé, kuchaři, školník, externí pracovníci)TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

1. VÝSLEDKY PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A POUŽITÉ PODKLADY

• Architektonická studie úprav PD zpracovaná firmou Studio A91 v 12/2020 pod názvem „Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ Postřekov“
• Původní výkresová dokumentace z doby výstavby školy
• PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby zpracovaná firmou SUDOP Project Plzeň, a.s. v 06/2020 pod názvem „Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ Postřekov“
• Stavebně technický průzkum zpracovaný firmou SUDOP Project Plzeň a.s. v roce 2013
• Polohopisné a výškopisné zaměření areálu zpracované firmou GEOMA v 03/2013
• Architektonická studie „Výstavba základní školy a mateřské školy, Postřekov, Domažlice“ zpracovaná firmou Studio A91 v 08/2017
• Fotodokumentace
• Stavební záměr investora
• Zaměření stávajících stavů
• Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum vypracovaný firmou Radon expres s.r.o. v 03/2020
• Radonový průzkum vypracovaný firmou Radon expres s.r.o. v 03/2020
• Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů z 16.09.2020Ostatní:
Smlouva o dílo číslo 701-21-3 (evidenční číslo zhotovitele PD)
Snímek katastrální mapy a informace o parcelách
Vyjádření dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci
Použité normy, zákony a literatura:
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Požadavky na odolnost konstrukcí
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
ČSN 73 0532 Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí
ČSN 73 1901 Navrhování střech
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební
ČSN 74 7705 Okapové žlaby a odpadní trouby z plechu
ČSN 49 0600 Ochrana dřeva
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce
ČSN 74 6401 Dřevěné dveře
ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách
ČSN 73 0532 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
některé související zákony a prováděcí vyhlášky
Zákon č. 185/2001 o odpadech včetně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.177/2006 Sb. O hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


2. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ


2.1. Bourací práce
Tuto problematiku plně řeší výkres bouracích prací ve stavební části D1.1, č. výk. 02 a 03.
Bourací práce je nutno provádět za stálé přítomnosti odborně způsobilé osoby. Veškerý vybouraný materiál se bude průběžně odstraňovat z objektů, nesmí docházet k jeho hromadění a lokálnímu přetěžování konstrukcí.

2.2. Zemní práce
Před vlastním zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné vytýčit veškeré stávající inženýrské sítě, nacházející se v dotčeném prostoru!!! Vzhledem k umístění ZŠ uvnitř areálu zde mohou ev. probíhat i neevidované inženýrské sítě, které nejsou ve správě veřejných správců, ale byly vybudovány původními uživateli. Areálové sítě jsou zakresleny pouze orientačně, projektant zdůrazňuje, že všechny výkopové práce uvnitř areálu je nutné provádět se zvýšenou opatrností!!!
POZOR :
Jakékoliv výkopové práce, které se budou provádět na území s archeologickými nálezy, mohou probíhat při dodržení ustanovení § 22 a 23 památkového zákona. V našem případě je výskyt archeologických nálezů nepravděpodobný.

ZÁVĚR A POŽADAVKY INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU (citace závěru IGP str. 9, bod 7).
Základové poměry budoucího objektu hodnotíme jako složité a bude nutné postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie - platí za předpokladu výskytu poměrně mělce dokumentované hladiny podzemní vody a při zakládání stavby do hloubky pod hladinou podzemní vody.
V případě, že bude zakládáno do hl. 0,9 - 1 m, a nebude zastižena hladina podzemní vody, hodnotíme základové poměry jako jednoduché a bude možné postupovat podle zásad 1. geotechnické kategorie. Uvedené platí za dodržení výše uvedených podmínek a doporučení. V rozsahu staveniště předpokládáme výskyt relativně stejnorodých základových půd, dostatečně únosných pro plánovaný přízemní objekt ZŠ. Dokumentované zeminy jsou v uvedených hloubkách ovlivněny vyšší hladinou podzemní vody.
Budoucí objekt doporučujeme založit na základových pasech v hloubce do 1 m, v prostředí typu Q1 nebo Q2, pokud nestanoví odpovědný projektant (statik) jinak. Vzhledem k výskytu dvou geotechnických kategorií na předpokládané úrovni základové spáry doporučujeme projektovat základové prvky stavby na parametry základového prostředí Q1. Veškeré výkopové práce doporučujeme provádět v klimaticky příhodném období s minimem srážek.
POZOR :
V rámci stavby bude dodavatelem zajištěn geotechnický dozor zkušeným geotechnikem nebo inženýrským geologem, který posoudí typ zeminy, konzistenci zemin. Bude provedeno zhutnění zemin na úrovni základové spáry na hodnotu předepsanou projektem a základová spára bude geotechnickým dozorem převzata se zápisem do stavebního deníku
VLASTNÍ ZEMNÍ PRÁCE
V rámci stavby budou prováděny zemní práce pro založení stavby.
V prostoru staveniště se nachází humózní vrstvy. Sejmutý humus bude v množství potřebném pro zpětné ohumusování uložen na mezideponie v prostoru staveniště.
Skládka zeminy je vzdálená 20 km.
U výkopů je třeba počítat s přítokem podzemní vody.
Upravenou základovou spáru doporučuje hydrogeolog chránit co nejdříve betonem před povětrnostními vlivy.

2.3. Základy
Celý objekt základní školy bude založen na železobetonových (dále jen „ŽB“) základových pasech. Tyto základové pasy budou pod všemi nosnými zdmi a sloupy. Přesný popis založení všech nových objektů viz stavebně konstrukční část této PD - D1.2 SKŘ.
Výkres základů a způsob založení objektu je patrný z výkresu základů ve stavebně konstrukční části této PD, část D1.2 SKŘ.

2.4. Svislé konstrukce
Konstrukční systém ZŠ (SO 101) je stěnový. Vnější obálku budovy tvoří keramické tvárnice 300/238/247 mm (š/v/d) => Rw=52 dB (-2;-4) při plošné hmotnosti zdiva vč. oboustranné vápenocementové omítky tl. 15 mm 318 kg/m². Zdít na maltu M10. Skladba celé vnější obálky budovy je patrná z výkresu skladeb konstrukcí, skladby „B“, „H“ a „K“.
Vnitřní nosné i akustické zdivo je navrženo z keramických tvárnic 240/238/372 mm (š/v/d) => Rw=52 dB (-2;-5) při plošné hmotnosti zdiva vč. oboustranné vápenocementové omítky tl. 15 mm 275 kg/m². Zdít na maltu M10. Minimální požadavek na stavební neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 (učebny, kabinety) Rw = min. 47 dB !!!
Většina příček je navržena z keramických příčkovek 140/238/497 mm (š/v/d) => Rw=44 dB při plošné hmotnosti zdiva vč. oboustranné vápenocementové omítky tl. 15 mm 182 kg/m². Zdít na maltu M10. Ostatní příčky jsou navrženy z keramických příčkovek 80/238/497 mm (š/v/d), zdít také na maltu M10. Použití je patrné z výkresové části PD.
Dozdívky ve stávajících zdech budou provedeny z cihly plné pálené na MVC.
Pro obezdívky a kastlíky bude použito pórobetonové zdivo z tvárnic 50/249/599 mm (š/v/d), zdít na speciální systémové lepidlo.
Pro obezdění záchodů bude použito PBT zdivo tl. 200 mm. Zdít na speciální systémové lepidlo.
Přesné rozdělení materiálů svislých stěn je patrné z půdorysů stavební části a z legendy materiálů na všech stavebních půdorysech a řezech.
Ostatní stávající svislé nosné konstrukce beze změn, jedná se především o štítové stěny.
Ve vstupní hale navrženy 2 ŽB sloupy 300/450 mm podporující ŽB průvlaky.
Přesná specifikace všech nových ŽB svislých nosných konstrukcí viz stavebně konstrukční část této PD, část D1.2.

DŮLEŽITÉ PRO PROVEDENÍ AKUSTICKÝCH I OSTATNÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
• Zdivo bude založeno na hrubé podlaze na těžkém asfaltovém pásu.
• Pojmem těžký asfaltový pás se rozumí asfaltový pás s nosnou vložkou o tl. min. 3 mm.
• Mezera mezi zdivem a stropem bude dotěsněna minerální izolací, nikoliv pěnou !!!
• Jednotlivé požadavky na akustiku celé stěny i rozměry tvárnic jsou popsány v legendě materiálů.
V průběhu realizace I. etapy se provizorně zazdí stávající otvor 1600/2100 mm u původního vyrovnávacího schodiště, zazdění bude provedeno z keram. zdiva 300/238/247 mm na MVC.

2.5. Vodorovné konstrukce
Stropy
Nový ŽB strop - Spiroll je navržen nad celou stavbou a bude současně tvořit celý střešní plášť. Přesná specifikace stropu viz část D1.2 SKŘ. Nová skladba střechy - viz skladba „C“.
Schodiště a pódium
Nové vnitřní vyrovnávací schodiště pro vstup do jídelny je navrženo jako ŽB, počet stupňů 9, rozměry 9x150x300 mm, šířka schodiště 2000 mm. Finální povrchová úprava ŽB stupňů bude z lepeného PVC, vhodného pro schodiště (finální povrch upřesní detailně samostatná PD interiérů). Přesná specifikace vnitřního ŽB schodiště viz stavebně konstrukční část této PD, část D1.2 SKŘ.
Nové pódium v jídelně je navrženo jako ŽB, počet stupňů 5, rozměry 4x300x600 mm a poslední stupeň jalový výšky 150 mm, šířka pódia 4270 mm. Po obou stranách pódia je navrženo postranní schodiště šířky 1000 mm, schodiště navrženo jako ŽB, počet stupňů 9, rozměry 9x150x300 mm. Finální povrchová úprava ŽB stupňů bude z lepeného PVC, vhodného pro schodiště (finální povrch upřesní detailně samostatná PD interiérů). Přesná specifikace vnitřního ŽB schodiště viz stavebně konstrukční část této PD, část D1.2 SKŘ.
Všechny venkovní schodiště jsou navržena z betonových prefabrikátů, v povrchové úpravě pískované. Šířka stupňů je navržena 300mm, výška stupně je navržena 150mm:
• SCHODIŠTĚ č. 1 => Velikost standardního prefabrikovaného prvku stupně je 2000 x 400 x 150mm, šířka schodiště přes celou délku hlavního vstupu, viz půdorys 1.NP II. etapa (č. výk. 04). Osazení prefabrikátů zajistí kolový jeřáb
• SCHODIŠTĚ č. 2 => Velikost standardního prefabrikovaného prvku stupně je 1500 x 400 x 150mm. Osazení prefabrikátů zajistí kolový jeřáb. Celková šířka schodiště je 1500 mm.
• SCHODIŠTĚ č. 3 => Velikost standardního prefabrikovaného prvku stupně je 1000 x 400 x 150mm. Osazení prefabrikátů zajistí kolový jeřáb. Celková šířka schodiště je 1000 mm.
• SCHODIŠTĚ č. 4 => Velikost standardního prefabrikovaného prvku stupně je 1500 x 400 x 150mm. Osazení prefabrikátů zajistí kolový jeřáb. Celková šířka schodiště je 1500 mm. Provedení i řez identické se schodištěm č. 2.
Prefabrikované stupně budou osazeny na předem vybetonované základové pasy z prostého betonu C20/25 popř. budou pasy zhotoveny ze ztraceného bednění s vybetonováním a výztuží. Pasy jsou široké 300 mm u všech schodišť. Kladení stupňů se začne od spodního stupně a pokračuje se směrem nahoru, kdy se na spodní stupeň osadí další. Prostor pod stupni bude vyplněn drenážním materiálem. Mezi základy bude osazena betonová obruba š. 100 mm.
Průvlaky
Všechny průvlaky navrženy jako ŽB.
Ve vstupní hale je navržen průvlak 300/600 mm přes celou délku spojovací chodby, nad zadní částí chodby je pak navržen krátký průvlak 240/500 mm. Další průvlak 450/600 mm je navržen nad novým pódiem a schodištěm v jídelně.
Přesná specifikace průvlaků viz část D1.2 SKŘ.
Věnce
Všechny pozední a atikové věnce jsou navržené jako železobetonové monolitické, přesná specifikace a vyztužení viz stavebně konstrukční část této PD, část D1.2 SKŘ. Věnce jsou umístěny zpravidla v místech, kde je nutné ztužit stávající vysokou stěnu, dále jako ukončení atiky (zde bude nutné provést úpravu věnce ve spádu). Některé pozední věnce tvoří současně nadokenní překlad.
Umístění věnců je patrné ze stavební i konstrukční části této PD.
Stávající pozední věnce štítových stěn beze změn.
Překlady
Nad všemi novými otvory (dveřmi) v příčkách nebo nosných zdech budou osazeny systémové překlady dle typu zdiva. Ve stávajících zdech budou dodatečně osazeny ocelové I profily. V místech, kde se překlady nachází je značka písmene P (příklad P.01) a schematický zákres nad otvorem.
U některých oken je překlad tvořen rovnou pozední věncem. Tyto okna nejsou v půdorysu označena bublinou typu P. Vše je patrné z řezů stavební části i ze stavebně konstrukční části této PD, část D1.2 SKŘ.
Přesná specifikace všech překladů viz samostatný výpis, č. výk. 24 Výpis překladů. Umístění všech překladů je patrné z výkresů stavební části (půdorysy, řezy, …)

2.6. Zastřešení
Budova školy je zastřešena plochou střechou o sklonu 2%, finální střešní krytina je tvořena systémovou střešní fólií z měkčeného PVC, kvalita střešní krytiny B roof (t3). Na fólii položena 5 cm vrstva kameniva vhodného pro ploché střechy (kačírek). Krytina bude položena na vrstvu tepelné izolace z expandovaného polystyrenu (2x140 mm) + spádové klíny z EPS 40-180 mm. Pod tepelnou izolací střechy bude parozábrana a betonová vyrovnávka. Nosná konstrukce střechy je pak tvořena ŽB panely Spiroll popsanými v kapitole 9.5.1. Stropy.
Přesná skladba střešní krytiny viz sklad Přesná skladba střešního pláště viz výk. č. 16 Skladby konstrukcí, skladba „C“
Provedení střechy u atik viz detail D3, č. výk. 28.
Na nové střeše není nutné navrhovat systém proti pádu osob, protože je výška atik dostatečná. Nad učebním pavilonem je atika zvýšena ocelovým žárově pozinkovaným zábradlím, viz zámečnický výrobek Z.40. Výjimkou je pouze spojovací chodba mezi stravovacím pavilonem a stávající tělocvičnou, kde je systém proti pádu osob navržen pomocí kotvících bodů a lan.
Půdorys celé střechy včetně všech prostupů, atik, spádů viz stavební část této PD, výk. č. 07 Půdorys střechy.
2.7. Podlahy
V celé stavbě základní školy bude provedena nová skladba podlahy přesně dle výk. č. 16 Skladby konstrukcí, skladba „A“. Jedná se o klasickou skladbu podlahy vhodnou pro administrativní prostory s podlahovým vytápěním.
Jako finální povrchová krytina budou použity tyto typy podlah:
• 1 => keramická dlažba vhodná pro školní provoz, lepená flexibilním lepidlem, provedení s dilatačními spárami.
• 1H => keramická dlažba vhodná pro školní provoz sociálních zázemí, lepená flexibilním lepidlem, provedení s dilatačními spárami. Pro sociální zázemí bude pod dlažbou provedena hydroizolační stěrka.
• 1HK => V celém kuchyňském provozu bude osazena protiskluzná keramická dlažba vhodná do kuchyňského provozu!!! Dlažba lepená flexibilním lepidlem, provedení s dilatačními spárami. Pod dlažbou bude rovněž položena hydroizolační stěrka.
• 2 => Zátěžové PVC třídy 34 matné a světlé lepené k podkladu, vhodné pro školní provoz, pod PVC vždy samonivelační stěrka.
• 2H => Zátěžové PVC třídy 34 matné a světlé lepené k podkladu, vhodné pro školní provoz. Pro sociální zázemí bude pod PVC provedena hydroizolační stěrka.
• 4 => Syntetická protiskluzná stěrka
• 6 => Zátěžový koberec lepený k podkladu, vhodný pro školní provoz, pod kobercem vždy samonivelační stěrka.
• PŘECHODY: Přechod mezi PVC a kobercem bude tvořen systémovou podlahovou lištou.

Přesné určení pro jednotlivé místnosti viz tabulka místností ve stavebních půdorysech sloupec „Podlaha“, přesné skladby podlah viz výk. č. 16 Skladby konstrukcí a tabulka podlah – str. 6.
U každé nové skladby podlahy bude osazen dilatační podlahový pásek okolo obvodové zdi místnosti.
Všechny podlahy musí být před realizací potvrzeny projektantem a investorem na základě vzorku o min. velikosti 0,5 x 0,5 m.

2.8. Podhledy
V celé budově školy jsou navržené převážně podhledy z dřevovláknitých desek, na sociálních zázemích jsou pohledy z ocelových roštů, ve vstupní hale a jídelně jsou podhledy z dřevěných lamel, v technickém zázemí jídelny jsou použity kazetové podhledy z minerální vlny. Přímo v kuchyni jsou použity systémové kuchyňské podhledy blíže specifikované v samostatné části VZT.
Všechny nové podhledy budou svěšeny pod novým ŽB stropem. Světlá výška u učebního pavilonu je 3,3 m, u stravovacího pavilonu také 3,3 m. Pouze ve vstupní hale je světlá výška zvětšena na 3,6 m, v jídelně pak 3,4 m. Podhledy nemusí mít žádnou požární odolnost a jsou navrženy z důvodů akustický, provozních a estetických. Všechny podhledy budou osazeny na ocelové rastrové konstrukci v rastru 1200/600 mm nebo 600/600 mm.

Typy podhledů použitých pro projekt:
• TYP A => Stropní desky z dřevěné vlny pojené magnezitem 1200/600/25 mm.
• TYP A1 => Stropní desky z dřevěné vlny pojené magnezitem 1200/600/25 mm doplněné minerální izolací tl. 40 mm.
• TYP B => Dřevěné lamely 30/100 mm á 110 mm
• TYP C => Akusticky pohltivé minerální desky vhodné pro nenáročné prostory
• TYP D => Kazetový kovový mřížový podhled rastr 600/600 mm, tl. 37 mm, velikost buňky 75/75 mm.
• TYP E => Akusticky pohltivé minerální desky vhodné pro technické zázemí gastro provozu
Přesné určení podhledů, viz tabulky místností v jednotlivých stavebních půdorysech, sloupec „Strop“.
Součástí projektové dokumentace je i výkres podhledů, s přesným určením a detailním popisem použití jednotlivých kazet, výkres je zpracován včetně návrhu rastru pro všechny místnosti a obsahuje i další zařízení, která se podhledu týkají (osvětlení, VZT zařízení, atd.) => viz výk. č. 18 Půdorys 1.NP – podhledy.


2.9. Povrchy
Železobetonové konstrukce
V PD nejsou navrženy žádné pohledové železobetonové konstrukce.
Kontaktní zateplovací systém, omítky vnější
Základní škola bude v místech označených v projektové dokumentaci opatřena kontaktním zateplovacím systémem (KZS), izolantem bude šedý fasádní pěnový polystyren tl. 160 mm. Zateplení bude provedeno v souladu s ČSN 730810, čl. 3.1.3.2, ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B, přičemž tepelně izolační část musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E, založení vnějšího zateplení je pod terénem a zateplení musí být kontaktně spojeno se zateplenou stěnou – na reakci na oheň bude doložen atest. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is=0 mm·min -1 -bude doložen atest. Finální omítka bude probarvená tenkovrstvá zatíraná zrnitosti 2 mm. Finální výběr odstínu bude proveden na základě vzorků včetně hydrofobizace o velikosti min. 1x1 m. Investor potvrdí výběr do stavebního deníku. Kompletní skladba KZS viz výk. č. 16 Skladby konstrukcí a tabulka podlah, skladba „B“ pro nadzemní část a skladba „B1“ pro podzemní část. Rozhraní mezi skladbami XPS a EPS bude vždy min. 500 mm nad upraveným terénem (dále jen „UT“). Vše je patrné z řezů a pohledů stavební části.
Budou používány plastové rohové, ukončovací a začišťovací profily HPI. Materiálem bude převážně stabilizovaný pěnový polystyren fasádní polystyren šedý tl. 160 mm. Do výšky 0,5 m nad terénem bude použit extrudovaný polystyren tl. 160 mm. Desky budou zakládány na vodorovnou hranu zateplení soklu, spodní hrana bude opatřena rohovou lištou s okapničkou přetaženou omítkou. Desky budou k připravenému povrchu lepeny lepící stěrkovou hmotou, která bude nanášena po obvodu plochy desky a doplněna 2-4 terči uprostřed. Lepící hmota nesmí být na bočních stěnách desek. Desky musí být kladeny na vazbu, v rozích oken a dveří musí být vyříznutá deska (nesmí zde dojít ke styku spar!). Netěsnosti mezi deskami musí být vyplněny polystyrenem nebo montážní PUR pěnou - nikdy lepícím tmelem.
Pro kotvení systému bude použito talířových hmoždinek s kovovým trnem. Talíře hmoždinek budou zapuštěny do vyfrézovaných otvorů a zazátkovány polystyrenovými zátkami. Bude provedeno vyztužení všech exponovaných rohů rohovým profilem s navařenou tkaninou s přetaženou omítkou. Vyztužení nepřístupných rohů bude provedeno PVC lištou s navařenou tkaninou. Začištění u okenních rámů bude provedeno odlamovací lištou s navařenou tkaninou. Ukončení u soklu bude provedeno soklovou lištou s okapničkou pod omítkou a s přivařenou tkaninou. Pod parapetní plech bude použit parapetní připojovací profil. Lišty budou vsazeny do naneseného tmelu a uhlazeny. V rozích oken je nutno provést diagonální výztuhy z pruhů armovací tkaniny o rozměrech min. 20×30 cm. Spáry, ve kterých dochází ke změně materiálu (EPS/XPS), budou přetaženy pruhem armovací tkaniny. Celoplošné armování bude provedeno do stěrkové a lepící hmoty, do které bude po nanesení pomocí hladítka zatlačena skelná armovací tkanina (perlinka). Hmota, která prostoupí mezi oky, se rozprostře tak, aby byla tkanina zcela překryta, případně je nutno hmotu doplnit. Minimální přesah tkaniny je 100 mm.
Detail KZS kolem oken viz výk. č. 28 Detaily, detail D1.
Dřevěné obložení vstupní haly
Na vstupní hale je použit dřevěný obklad fasády (přesné určení viz pohledy a půdorysy stavební části). Dřevěný obklad je navržen jako klasická provětrávaná fasáda s osazením na dřevěném roštu, výplň minerální izolace. Prkna kladena ve vertikálním směru. Přesná skladba dřevěného pláště viz výk. č. 16 Skladby konstrukcí a tabulka podlah, skladba „K“.
Přesný návrh rastru fasády viz samostatná PD interiérů.
Dřevěné obložení učebního pavilonu
Na vstupní hale je použit dřevěný obklad fasády (přesné určení viz pohledy a půdorysy stavební části). Dřevěný obklad je navržen jako klasická provětrávaná fasáda s osazením na dřevěném roštu, výplň minerální izolace. Mezi sloupky rastru vloženy nehořlavé, vlhku odolné cementotřískové fasádní desky barevné. Prkna kladena v horizontálním směru tak, aby nevznikl žebříkový efekt fasády. Přesná skladba dřevěného pláště viz výk. č. 16 Skladby konstrukcí a tabulka podlah, skladba „H“.
Přesný návrh rastru fasády viz samostatná PD interiérů. Hlavním požadavkem projektanta stavební části je, aby nevznikl žebříkový efekt na fasádě.
Omítky vnitřní
Vnitřní omítky školy budou klasické jádrové hladké tl. 15 mm opatřené finální štukovou omítkou. Vyštukované stěny budou vymalovány dvojnásobným bílým malířským nátěrem. Veškeré pozitivní rohy omítek budou kvůli pevnosti ošetřeny podomítkovým pozinkovaným profilem.
Všechny nové pórobetonové stěny budou nataženy lepidlem se síťovinou, finální vrstvu bude tvořit štuková omítka. Vyštukované stěny budou vymalovány dvojnásobným bílým malířským nátěrem. Veškeré vnější rohy všech technických komunikačních prostorů budou opatřeny zpevňujícími podomítkovými rohovníky.
Obklady
Nové obklady na sociálních zařízeních budou glazované matné, předpoklad formátu – viz samostatná příloha PD interiérů (modulově). Pro potřeby rozpočtu je určena barva převážně bílá proložená barvenými obklady standardních barev. Spárovačka bílá. Přesná barevnost, formát viz samostatná PD interiérů.
2.10. Výplně otvorů
Vnější okna a dveře
Okna budou plastová z vícekomorových profilů, otevíravé a sklápěcí s celoobvodovým dvojitým těsněním. Osazení oken včetně oboustranné parotěsnící pásky. Kování čtyřpolohové ocelové pozinkované se zvýšenou ochranou proti korozi pomocí nanotechnologie, matně stříbrný design, fixace sklopeného křídla, mikroventilace u otevíravého křídla, zasklení izolačním trojsklem čirým. Tepelný prostup celého okna Uw=0,8W/m²K. Zvuková izolace okna min. 34 dB. Vnitřní ostění, vnitřní nadpraží i vnitřní parapet se obloží hoblovanou překližkou tl. 24 mm opatřenou matným lakem, předsazení 80 mm před zdivo. Mezi zdivem a překližkou negativní spára tl. 5 mm. Vnější ostění obloženo barevnými nehořlavými, vlhku odolnými cementotřísk. fasádními deskami tl. 14 mm, rozměry 3350 x 1250 mm s povrchovou úpravou FINISH na distančních CD profilech á 625 mm, vruty po 300 mm. Vnější parapet z ocel. pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, RŠ 500 mm pro II. ETAPU a RŠ 330 pro I. ETAPU. Ve venkovním zateplení budou osazeny v nadpraží venkovní žaluzie viz záměčnický výrobek Z.23.

Nová okna nesmí být vyrobena z recyklovaných plastů !!!
Vnější dveře budou hliníkové nebo plastové, hladké, dvoukřídlé, otočné, prosklené. Zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem čirým proti nehodě a násilí. Tepelný prostup celých dveří min. U=1,2 W/m²K. Kování koule-klika tvaru U, rozetové nerezové. Zámek vložkový, centrální klíč. Dveře budou osazeny do rámové zárubně dle typu zdiva. Dveře budou opatřeny samozavíračem na aktivním křídle. Dodávka včetně padací lišty. Dveře nemusí být vybaveny bezbariérovým madlem, z důvodu vybavení dveří samozavíračem. Některé dveře budou opatřeny panikovou hrazdou, některé panikovou klikou, některé běžnou klikou. Barva bude upřesněna při realizaci.
Přesný výpis všech oken viz výk. č. 21 Výpis vnějších oken a parapetů. Přesný výpis všech vnějších dveří viz výk. č. 20 Výpis vnějších dveří.
Vnitřní dveře
Vnitřní dveře budou dřevěné nebo hliníkové. Hliníkové dveře jsou osazeny na hlavních komunikačních prostorech, ostatní dveře budou dřevěné. Na sociální zařízení budou navíc osazeny dveře s větrací mřížkou.
Dveře, které jsou na hlavních komunikačních prostorech, budou opatřeny vodorovným madlem přes celou šířku dveřního křídla ve výšce 800 mm od podlahy. Madlo bude umístěno na opačné straně, než jsou závěsy. Toto neplatí pro dveře, které jsou vybavené samozavíračem.
Přesný popis všech vnitřních dveří viz výk. č. 19 Výpis vnitřních dveří a oken.
Výpisy vnitřních a vnějších dveří a výpis oken nenahrazují výrobní dokumentaci. Veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na místě a zpracovat výrobní dokumentaci!!! Všechny výrobky lze objednávat a vyrábět až na základě schválené výrobní / dílenské dokumentace, kterou vypracuje dodavatel stavby v rámci své dodávky!!!

2.11. Izolace
Tepelné izolace
Objekt ZŠ bude zateplen převážně stabilizovaným šedým pěnovým polystyrenem fasádním tl. 160 mm od výšky 0,5 m nad terénem. Do výšky 0,5 m nad terénem bude použit extrudovaný polystyren tl. 160 mm (viz skladby „B“ a „B1“). V místech dřevěné provětrávané fasády bude zateplení z minerální izolace tl. 2x100 mm (viz skladba „H“ a „K“).
Střecha bude zateplena tepelnou izolací ze dvou vrstev expandovaného polystyrenu určeného pro běžné zatížení plochých střech, tl. 2 x 140 mm. Spádové klíny 40-180 mm ze stejného materiálu – vše viz skladba „C“.
Boční části věnců budou přitepleny navíc EPS tl. 50 mm. Patrné z řezů stavební části PD.
V podlaze 1.NP je vložen extrudovaný polystyren tl. 140 mm – viz skladby „A“.
Přesná specifikace všech izolací je patrná z výkresové části PD, výk. č. 16 Skladby konstrukcí a tabulka podlah.
Hydroizolace, izolace proti radonu
Celá spodní stavba je chráněná dvěma vrstvami plynotěsné hydroizolace proti tlakové vodě a radonu z asfaltového SBS modifikovaného pásu s nosnou vložkou, tato izolace současně slouží i jako izolace proti pronikání radonu. Izolace jako celek musí splňovat ochranu proti střednímu radonovému riziku se střední plynopropustností podloží!!! – viz skladba „A“. Dále je nutné dodržet neporušenost základové spáry, plynotěsnost hydroizolace a řádné utěsnění instalačních prostupů. Plynotěsná hydroizolace musí být certifikovaná na ochranu proti pronikání radonu na střední radonové riziko.
Ve střeše je vložena systémová difuzní fólie plnící funkci pojistné hydroizolace – viz skladba „C“. Finální vrstvu střechy tvoří hydroizolační střešní fólie z měkčeného PVC, na které je položena vrstva kameniva vhodného pro ploché střechy – také viz skladba „C“.
V podlahách na sociálních zařízeních je použita hydroizolační stěrka. Jedná se o podlahy, které jsou v tabulce místností, sloupec „Podlaha“ označeny jako (1H nebo 1HK) – odkaz na tabulku podlah na str. 6, výk. č. 16 Skladby konstrukcí a tabulka podlah.
Kročejová izolace
Ve všech podlahách 1. NP bude vložena kročejová izolace z minerální vlny tl. 30 mm (viz skladba „A“). Jako variantní řešení připouští projektant provedení kročejové izolace z podlahového polystyrenu vhodného pro požadovaný kročejový útlum.

2.12. Dilatace
Objektová dilatace bude provedena mezi stravovacím pavilonem a spojovacím krčkem. Další objektová dilatace bude mezi spojovacím krčkem a stávající tělocvičnou. Dilatace je v obou případech navržena z EPS tl. 50 mm a překryty dilatačními lištami popřípadě klempířskými prvky. Vše vyznačeno v PD.
Další dilatace bude provedena v místech stávajících a nových otvorů mezi I. a II. etapou.
Všechny viditelné dilatace, které mají plnit pohledovou funkci, budou navíc zakryty dilatačními lištami (vyznačeno v PD v půdorysech a řezu). Samostatný výpis dilatačních lišt viz výk. č. 26 Výpis dilatačních lišt.

2.13. Šikmá schodišťová plošina
Trubky dráhy plošiny lze připevnit na stěnu nebo na sloupky dodávané s dráhou. Lze instalovat bez stavebních úprav. Montáž bude provedena na stěně sousedící se sociálním zázemím.
Vhodné použití do všech druhů obytných budov, do obchodních domů, škol, nemocnic, divadel, na nádraží a ostatní druhy veřejných budov. Možnost použití ve vnitřních i venkovních prostorách.
Dráhu tvoří dvě trubky, v nichž je vedeno tažné lano. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny v horní zastávce (nepohybují se na plošině), což umožňuje navržení velmi lehké a vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry a může zatáčet na malém rádiusu. Ovládání (přivolání a odeslání plošiny) je pomocí ovládacích panelů v jednotlivých zastávkách a dále ovládání na plošině nebo ovládání do ruky.
Plošina bude vybavena plně automatickým sklápěním a rozvíráním podlahy, nájezdů a bariér plošiny. Dodávka včetně všech kotvících prvků.

Technické údaje:
· Minimální prostor pro dojezd plošiny 1081 mm.
· Maximální úhel stoupání 60°.
· Minimální šířka uzavřené plošiny 273 mm.
· Maximální nosnost 300 kg.
· Rychlost jízdy plošiny 6,3 m/min.

2.14. Klempířské prvky
Nové klempířské výrobky budou z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, odstín bude upřesněn při realizaci. Nosné klempířské plechy budou z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1,5 mm.
Všechny nové klempířské výrobky jsou detailně vypsané ve výpisu klempířských výrobků, č. výk. 22.
Výpis klempířských výrobků nenahrazuje výrobní dokumentaci !!! Veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na místě !!! Až na základě skutečně změřených výměr na stavbě je možné klempířské prvky vyrábět !!!
Zámečnické práce a ostatní výrobky
Budou provedeny nová madla u nových ramp, revizní dvířka do instalačních šachet, bezpečnostní tabulky a značky, nové žebříky na střechu, vybavení sociálních zařízení, nová zábradlí, nové venkovní žaluzie, příslušenství výtahu, přechodové lišty.
Zámečnické a ostatní výrobky jsou detailně vypsány v samostatném výpisu zámečnických a ostatních výrobků, č. výk. 23.
Výpis zámečnických a ostatních výrobků nenahrazuje výrobní dokumentaci! Veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na místě a zpracovat výrobní dokumentaci!!! Zámečnické a ostatní výrobky lze objednávat a vyrábět až na základě schválené výrobní / dílenské dokumentace, kterou vypracuje dodavatel stavby v rámci své dodávky!!!

2.15. Oplocení
Stávající oplocení v přední části školy bude kompletně zdemontováno a celý prostor před školou bude otevřen – bourání oplocení je vyznačeno v situaci stavby, část C2 a C3. Stávající oplocení je z ocelového pletiva a ocelových sloupků s podhrabovými deskami, celková výška stávajícího oplocení je proměnlivá dle terénu, průměrně vychází na cca 1,5 m.
Nové oplocení bude posunuto až na úroveň učebního pavilonu, délka nového oplocení bude 18 m, výška 1,5 m. Nové oplocení bude napojeno na stávající.
Nové oplocení je navrženo ze svařovaných panelů provedení s prolisem Ø drátu 5 mm, šířka panelů 2 500 mm, úprava Zn + PVC barva zelená, obdélníková oka velikosti 50 × 200 mm, výška pletiva 1,2 m. Sloupky jsou navrženy: Sloupek ZN + povrchová úprava 2 x nátěr, rozměry 1650/48/1,5 mm (v/Ø/tl.) včetně zelené čepičky včetně spojovacího materiálu. Součástí sloupku jsou nalisované matky M6 a černá PVC čepička, barva zelená. Podezdívka plotu bude provedena z betonových podhrabových desek dl. 2,5m, š. 50mm, v. 300mm. Celková výška plotu tak bude 1,5 m.

2.16. Venkovní plochy a terénní úpravy
V rámci projektu budou kompletně obnoveny stávající zpevněné plochy, které jsou dnes dožilé. Jedná se především o výměnu kompletních zpevněných ploch v areálu ZŠ, oprava bude provedena v největší míře z betonové dlažby. Oproti stávajícímu stavu bude doplněn chodník š. 1,6 m z přední i zadní strany stravovacího pavilonu a dále bude rozšířen stávající vstupní prostor před budovou ZŠ, který bude sloužit i pro konání společenských akcí. Ostatní zpevněné plochy rozměrově beze změn.
Jako nejdůležitějším prvkem pro návrh je docílit reprezentativnějšího vstupu a proto zde byl použit větší formát dlažby 400/400/40 mm, povrch tryskaný šedé barvy, přímo navazující na ŽB pískovaný schod. Přesná skladba vstupu - viz skladba „F“. Stejným způsobem bude proveden i zadní vstup do školy – vše vyznačeno v situaci stavby C2, C3.
Jako hlavní shromažďovací prostor před budovou školy bude provedena barevná betonová dlažba s logem školy (barevná dlažba standardních barev). Přesně označeno v situaci stavby C2, C3 – viz skladba „E“. Ostatní zpevněné plochy budou provedeny také z betonové dlažby 60/100/200 mm, rovněž skladba „E“. Stejným způsobem bude provedena i nakládací rampa u stravovacího pavilonu – vše vyznačeno v situaci stavby C2, C3.
Oprava povrchu účelové komunikace bude provedena z asfaltového betonu, přesná skladba „G“.
Všechny vnější povrchy jsou vyznačeny včetně výměr a skladeb v situaci stavby, část C2, C3.
Terén po dokončení všech přípojek inženýrských sítí bude upraven na původní niveletu.
Po provedení stavebních prací bude provedena obnova zeleně (trávníku) v místech, která byla poničená stavbou – předpoklad všechny plochy oploceného staveniště, vyznačeno v situaci stavby, část C3 (zelená barva – plocha).


Součástí plnění předmětu díla je dále:
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků
- zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů, včetně atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě), revizí a revizních zpráv
všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
Zadavatel upozorňuje účastníka, že Zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se účastník při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

Další sdělení zadavatele :
Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení nebo ohlášení stavby a všech vyjádření od dotčených orgánů a organizací.
Při realizaci předmětu díla budou použity jen materiály, které splňují ustanovení vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci stavby budou dodrženy všechny platné normy a předpisy V ČR a to jak pro provádění prací, osazování jednotlivých částí stavby, tak pro použité materiály. Před zahájením prací (7 dnů předem) předloží zhotovitel technickému dozoru investora podrobný postup prací a použité materiály vč. platných certifikátů. TDI provede do třech dnů vyjádření a seznámí zhotovitele, který musí vyjádření respektovat.
Plochy pozemku, které bude zhotovitel stavby užívat ke skladování stavebního materiálu budou uvedeny k termínu dokončení díla do původního stavu.
Povinnost dodržovat vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Povinnost dodržovat zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a zdraví při práci
Povinnost dodržovat zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Povinnost dodržovat zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Povinnost dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Povinnost dodržet veškeré „Zvláštní podmínky ke smlouvě o dílo číslo …………..“, které předepisují požadavky Objednatele jako zadavatele předmětné veřejné zakázky, které vychází ze zásad uvedených v § 6 odst. 4 ZZVZ (odpovědné veřejné zadávání z pohledu předmětu plnění), metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále MPSV), která formuluje naplnění těchto zásad v rámci zadávací dokumentace a smluvních podmínek s dodavatelem.

Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU .
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 72 900 041,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2021-012449
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 27' 23.8780" N, 12° 48' 33.6557" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 31.05.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.obecpostrekov.cz/index.php/cs/
Smlouva Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti ZŠ Postřekov
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Postřekov
IČO 00253685
Adresa
Postřekov 270
34535 Postřekov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 359217

Nahoru