Výpis systémových zpráv

Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek

Datum uveřejnění 05.05.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.03.2017
Označení verze Aktuální  (10.10.2018 15:56:23)
Systémové číslo P17V00002818
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky spojené s provedením zakázky Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek“, a to v souladu s touto výzvou a projektovými dokumentacemi. Jedná se o stavební a technické úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 26 v obci Kalek, s cílem snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů. Konkrétně dojde k zateplení obvodového pláště budovy, k výměně otvorových výplní, k výměně zdroje tepla pro vytápění a k výměně soustavy vytápění.

V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o kompletní provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.). Zakázka bude dodavatelem zabezpečena v celém rozsahu.

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací zakázky, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- zajistit úklid stanoviště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zaškolení obsluhy;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy, zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty materiálů a výrobků, revize, prohlášení o shodách podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 2x v digitální podobě, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím).

Podrobný popis a rozsah všech stavebních, řemeslných a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení požadovaných standardů je řešen v projektových dokumentací a v soupisech stavebních prací dodávek a služeb. V případě nesrovnalostí mezi projektovými dokumentacemi a soupisy stavebních prací dodávek a služeb jsou pro zpracování nabídky směrodatné údaje uvedené v soupisech stavebních prací dodávek a služeb.

Projektové dokumentace zpracoval:
Projektovou dokumentaci s názvem Stavební úpravy a zateplení objektu občanského vybavení č.p. 26, Kalek - Jiří Zavadil, ČKAIT 0301313, Kotvina 6 , 431 51 Klášterec nad Ohří.
Projektovou dokumentaci s názvem Změna zdroje tepla – Ing. Robert Karlík, projektant v oboru vytápění, Kalek 11, 431 32 Kalek, IČ: 67215181.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 017 860,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy domů
Datum ukončení příjmu nabídek 31.03.2017 14:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Kalek
IČO 00261921
Adresa
Kalek 26
43132 Kalek
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru