Výpis systémových zpráv

Snížení energetické náročnosti BD Větrná

Datum uveřejnění 24.05.2018  
Označení verze Aktuální  (06.06.2018 09:38:18)
Systémové číslo P18V00003608
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Snížení energetické náročnosti BD Větrná
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o zateplení bytového domu s obchodními plochami v přízemí. Stavba je členěna na tři části. Dva
sedmipodlažní bytové domy s pronajímatelným přízemím jsou propojené hmotou hromadných
garáží v přízemí. V řešené části objektu se nachází celkem 30 bytů a obchodní prostory, které
jsou orientované do Větrné ulice.
Je navrženo komplexní zateplení objektu, které se kromě stěn týká soklu a střechy. Budou vyměněna všechna okna a vstupní dveře, včetně všech střešních oken.
Před zateplením soklu budou rozebrány zpevněné plochy kolem domu a odtěžen terén v těsné blízkosti objektu. Stěny na jižní a východní straně domu budou v ploše soklu sanovány proti vlhkosti a základy domu potom budou tepelně zaizolovány pomocí nenasákavého izolantu hloubky 600 mm pod terén.
Střecha bude dodatečně zaizolována nadkrokevní izolací. Ze střechy bude opatrně demontována tašková krytina a ostatní prvky a konstrukce. Stávající tepelná izolace bude odstraněna až po parozábranu, která v konstrukci střechy zůstane.
Na krokve bude položeno pobití v podobě desek o tl. 18 mm. Na pobytí bude položena tepelná izolace a krytina. Z interiéru domu budou vyměněna střešní okna.
Zadlážděná terasa 6. NP prošla nedávno generální opravou, kdy dostatečně netěsnila a proto se do terasy zasahovat nebude. Nutné, ale bude vyřešit způsob oplechování přesahu
přidané tepelné izolace a terasy. Je možné, že navázaní plochy terasy a oplechování vyvolá částečné odkrytí opravených dlažeb na terase.
Vzhledem k rozsahu oprav budou na domě vyměněny klempířské prvků svodů a okapů ačkoli ještě nejsou zcela zničené.
Vstupy do domu budou opatřeny novými krycími stříškami uchycených na konzole. Skleněná deska z tvrzeného skla bude opatřena integrovanou odtokovou lištou.
Zámečnické výrobky většiny zábradlí bude nutné demontovat. Zpětná montáž je poměrně složitá a zábradlí by musela projít finančně náročnou úpravou. Bude jednodušší prvky vyrobit a osadit jako nové. Nové zábradlí bude nutné osadit na lodžiích.
Nástupní rampy do pronajímatelných prostor bytového domu budou rozebrány. jednak bude nutné získat prostor kolem domu pro osazení soklové tepelné izolace a zároveň zvětšit manipulační prostor před dveřmi, tak aby vyhovoval manipulaci s vozíkem tělesně postiženým. Zábradlí nástupních ramp bude demontováno a zpětně osazeno.
Na jižní straně domu bude místo dlažby osazen okapný chodníček vyplněný kačírkem. Na ostatní plochy bude vrácena dlažba. Beton na severozápadní a severní stěně bude 50 cm od domu odřezán po celé ploše
Podrobnosti jsou zřejmé z výkresové projektové dokumentace

Další sdělení zadavatele :
Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení nebo ohlášení stavby a všech vyjádření od dotčených orgánů a organizací.
Při realizaci předmětu díla budou použity jen materiály, které splňují ustanovení vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci stavby budou dodrženy všechny platné normy a předpisy V ČR a to jak pro provádění prací, osazování jednotlivých částí stavby, tak pro použité materiály. Před zahájením prací (7 dnů předem) předloží dodavatel technickému dozoru investora podrobný postup prací a použité materiály vč. platných certifikátů.
TDI provede do třech dnů vyjádření a seznámí dodavatele, který musí vyjádření respektovat.
Plochy pozemku, které bude zhotovitel stavby užívat ke skladování stavebního materiálu budou uvedeny k termínu dokončení díla do původního stavu
Povinnost dodržovat vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Povinnost dodržovat zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a zdraví při práci
Povinnost dodržovat zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Povinnost dodržovat zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Povinnost dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU .
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 11 250 190,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 24.05.2018 11:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Společenství vlastníků jednotek Větrná 1467/72a
IČO 26055325
Adresa
Větrná 1467/72a
37005 České Budějovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru