Výpis systémových zpráv

Rychlá spojení - studie příležitostí

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 02.06.2014  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 30.05.2014
Označení verze Aktuální  (13.03.2015 09:21:46)
Systémové číslo P14V00002996
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rychlá spojení - studie příležitostí
Druh Služby
Popis Studie příležitostí je jedním ze základních vstupů pro rozhodovací proces Ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) v oblasti dopravní politiky státu (dopravní koncepce) a bude po jejím projednání a schválení na úrovni vlády ČR sloužit jako podklad pro další přípravu projektů tzv. rychlých spojení. Jejím smyslem je v kontextu evropské dopravní politiky i národních hospodářských a společenských potřeb a požadavků pojmenovat hlavní příležitosti, rizika a hrozby plynoucí z realizace, či případné nerealizace rychlých spojení, která si kladou za cíl dosažení efektivnějšího propojení důležitých center osídlení v České republice, případně těchto center se zahraničím a posílení pozice ČR v dopravních vztazích v rámci EU.
Studie příležitostí si klade za cíl popsat proces výběru nejvhodnějšího řešení a stanovení přínosů tohoto řešení včetně popsání zdrojů, jimiž bude tohoto řešení dosaženo s ohledem na dostupnost finančních prostředků, personálních kapacit, společenské poptávky apod. Je tedy klíčovým materiálem, který předchází dalším krokům předprojektové přípravy (studie proveditelnosti, projektový záměr atd.). Studie příležitostí bude také vstupem pro budoucí „master plan“ železnic na území ČR, který bude rovněž interaktivní s dokumentem Dopravní sektorové strategie, 2. fáze.
Úkolem zpracovatele Studie příležitostí rychlých spojení (RS) je na základě expertní analýzy s ohledem na dosud zpracované materiály k problematice vysokorychlostních tratí (VRT) i další dokumenty (např. Dopravní politika, DSS 2. fáze, hospodářské a energetické koncepce státu, dokumenty EU apod. – povinný seznam viz dále) a rovněž dle vlastního uvážení a zkušeností posoudit investiční příležitost vyplývající z realizace koncepce rychlých spojení v České republice pro možnost dosažení cílů definovaných v jednotlivých národních i evropských politikách.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 20 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 488915
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
  • Poradenství v oblasti dopravních systémů
  • Posouzení vlivu stavby na životní prostředí
  • Posouzení rizik u stavby
Datum ukončení příjmu nabídek 11.11.2014 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO 70994234
Adresa
Dlážděná 1003
11000 Praha 1, Nové Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053451

Nahoru