Výpis systémových zpráv

Rybníky - TDI a koordinátor BOZP

Datum uveřejnění 11.05.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.02.2017
Označení verze Aktuální  (13.11.2019 17:40:30)
Systémové číslo P17V00002951
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rybníky - TDI a koordinátor BOZP
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby na činnosti technického dozoru investora v rozsahu a v podrobnostech Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA.

Technický dozor investora zahrnuje všechny potřebné činnosti, které je povinen dodavatel zajistit k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky na základě dokumentace pro projekty:

Název akce: “SPLASKOVA KANALIZACE A ČOV RYBNIKY“
Stručná definice akce: výstavba systému tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 3.489 bm, nové čistírny odpadních vod pro 450 EO vč. provedení lokálních terénních úprav, oplocení a nové příjezdové komunikace
Stavební povolení č.j.: MDOD 5565/2012/Bín a MDOB 4240/2016/Ská
Místo stavby: k.ú. Rybníky
Projektant: Ing. Václav Ureš, projekty vodohospodářských staveb a inženýrských sítí, Hlinomazova 670, Příbram II, 261 01 Příbram, tel.: 318 633 038, 605 180 514, e-mail: v.ures@volny.cz, IČO 40897656
Předpokládaná hodnota zakázky: 34.341.289,- Kč bez DPH

Název akce: “RYBNÍKY - INTENZIFIKACE VODOVODU“
Stručná definice akce: intenzifikace stávajících páteřních vodovodních řadů v obci Rybníky formou výměna za nový o větší dimenzi, celková délka realizovaných řadů 898 m
Stavební povolení: rekonstrukce formou intenzifikace dle §15, odst. 2, z.č. 254/2001 Sb. v platném znění
Místo stavby: k.ú. Rybníky
Projektant: Ing. Václav Ureš, projekty vodohospodářských staveb a inženýrských sítí, Hlinomazova 670, Příbram II, 261 01 Příbram, tel.: 318 633 038, 605 180 514, e-mail: v.ures@volny.cz, IČO 40897656
Předpokládaná hodnota zakázky: 6.325.647,- Kč bez DPH

Název akce: “RYBNÍKY – PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A VODOVODU“
Stručná definice akce: vybudování veřejné části přípojek splaškové kanalizace a vodovodu v rámci výše uvedených akcí
Místo stavby: k.ú. Rybníky
Předpokládaná hodnota zakázky: 8.500.000-,- Kč bez DPH

Technický dozor investora (TDI):
- dbát na dodržování postupu stavby s projektovou dokumentací zpracovanou pro stavební povolení, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo,
- plán BOZP dle nařízení vlády č. 591/2006 v aktuálním znění a zákona č. 309/2006
- v případě potřeby požadovat systematické doplňování a dopracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu, shodě a se souhlasem projektanta,
- seznamovat zadavatele předem s veškerými změnami, doplňky dokumentace, jejichž potřeba v průběhu stavby nastane,
- provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předávat mandantovi k likvidaci,
- provádět kontrolu těch částí stavebních dodávek, které budou dalším postupem zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a to formou zápisu do stavebního deníku,
- podílet se na stavební připravenosti pro poddodavatele k jejich navazujícím činnostem,
- spolupracovat s projektantem popř. jeho autorským dozorem při zajišťování souladu dodávek s projektem či při odstraňování zjištěných závad projektu
- provádět kontrolu správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a vyžadování dokladů o kvalitě (doklad o schválení výrobku, certifikát, atest, prohlášení o shodě, atd.),
- sledovat a kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků poddodavatelů na stavbě,
- kontrolovat postup prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu a uzavřených smluv, včetně povinnosti včas mandantovi avizovat prodlení zhotovitele a připravovat podklady pro uplatnění sankcí za prodlení,
- účastnit se kontrolních dnů na stavbě,
- navrhovat ve prospěch zadavatele hospodárná opatření k odstranění či omezení hrozících škod
- připravit podklady pro odevzdání a převzetí stavby a účastnit se přejímacího řízení a kolaudace,
- kontrolovat včasné vyklizení staveniště zhotovitelem
- provádět průběžně zápisy ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro způsob provádění stavby a kontrolovat vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhlášky
- závazek dodavatele z této smlouvy je splněn dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a zadavatelem jakožto objednatelem a zároveň investorem
- spolupráce při zkušebním provozu na vyzvání zadavatelem
- provádět fotografické / geodetické pasportizace objektů, jejíchž stavebně / konstrukční prvky jsou staticky ohroženy realizací projektu - instalace a zaměření kontrolních nivelačních bodů
- administrace změnových řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- zpracování průběžných hlášení o postupu provádění díla pro Příkazce a poskytovatele dotační podpory

Koordinátor BOZP:
- návrh a vedení dokumentace spojené s bezpečností na pracovišti
- prevence úrazu a rizik spojené s prováděním stavebních prací
- průběžný dohled na dodržování pravidel na BOZP
- určování a následné kontrola k zajištění BOZP
- účast na veškerých jednáních a místních šetřeních vedených s IBP

Klasifikace předmětu zakázky (CPV):
71315400-3 Stavební dozor
71317200-5 Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební dozor
  • Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Datum ukončení příjmu nabídek
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rybníky - TDI a koordinátor BOZP
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Rybníky
IČO 00875899
Adresa
Rybníky 32
26301 Rybníky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 570732

Nahoru