Výpis systémových zpráv

Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko

Datum uveřejnění 21.08.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.08.2018
Označení verze Aktuální  (27.03.2019 18:38:18)
Systémové číslo P18V00006872
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů výhradně pro úředníky a volené zástupce členů obcí a měst v rámci Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko v prostorách určených zadavatelem, a to v oblasti:

KA1 - Finanční a účetní agenda
Daňové a účetní předpisy
Mzdové předpisy
Majetek a odpisy, nejčastější chyby při odpisování
Nákup a prodej obecního majetku, přijímání darů
Finanční řízení obce
Finanční plánování a rozpočtování
Finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. a Vnitřní kontrolní systém (VKS)

KA2 - Investiční a stavební agenda
Veřejné zakázky, výběrová řízení, zákon o veřejných zakázkách
Projektové řízení
Dotační management
Rozpočty a kalkulace investic, Finanční plánování investic
Stavební legislativa, Správní procesy ve stavebnictví
Zákon o pozemních komunikacích, správa inženýrských sítí a komunikací
Zákonná úprava katastru nemovitostí/GIS
Územní plánování (územní a regulační plány, územní studie)
Smlouva o dílo, stavba jako předmět díla
Průběh výstavby, kontrola stavby, ukončení výstavby

KA3 - Životní prostředí
Předpisy v oblasti životního prostředí
Identifikace, hodnocení a prevence rizik v oblasti ŽP

KA4 - Správní agenda, provoz úřadu
Správní právo, správní řád
Úředník obce – jeho pracovní poměr, jeho práva a povinnosti a jeho odpovědnost
Archivace a zákon o archivnictví
Spisová služba
eGovernment

KA5 - Občanskoprávní vztahy v obcích; správa majetku obce
Zákonná povinnost péče řádného hospodáře
Smlouva kupní, směnná, darovací, smlouva o výpůjčce a výprose

KA6 - Vzdělávání volených zástupců obcí / měst v mikroregionu
Zákonná úprava obecního zřízení – působnost a pravomoc orgánů obcí
Zákonné povinnosti starosty obce členů a rad a zastupitelstev
Zákonné vymezení pravomoci výborů zastupitelstva výbor kontrolní a finanční
Zákonná odpovědnost obce a členů jejich orgánů
Krizové řízení obce (povodně a jiné kalamity)

KA7 - Výjezdní kurzy
Finanční řízení obce
Finanční kontrolling a reporting

Rozsah předmětu plnění je uveden v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu zakázky.
Realizace kurzů bude probíhat v prostorách určených zadavatelem na území Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko s výjimkou výjezdních kurzů, které se mohou uskutečnit na území ČR a SR.

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:
• Realizace kurzů budou splňovat podmínku zákona č. 312 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů akreditované od MV ČR
• Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.
• U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.
• Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu pro jednotlivé účastníky dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost
• Výukové hodiny jsou myšleny v délce 45 minut u všech plánovaných kurzů.
• Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných, specializovaných a akreditovaných osob, při čemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci, specializaci či akreditaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci, specializaci či akreditaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.
• Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Součástí realizace každého kurzu vedle samotné realizace výuky jako takové dále převážně jsou:
• kompletní příprava všech kurzů,
• zajištění veškerých potřebných školících materiálů individuálně připravovaných pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ,
• zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek,
• příprava a předání certifikátu o absolvování kurzu každému účastníkovi zpracované v souladu s pravidly publicity OPZ

Není přípustné nabídnout školení pouze pro některou vzdělávací oblast této výzvy. Nabídka dodavatele musí vždy obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu v rámci daných vzdělávacích oblastí.
Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 944 628,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Školení
Datum ukončení příjmu nabídek 03.09.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz
Smlouva Rozvoj a profesionalizace Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti
IČO 70926140
Adresa
náměstí Míru 667
69801 Veselí nad Moravou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 357346

Nahoru