Výpis systémových zpráv

„Revitalizace intravilánové zeleně v obci Ledčice“

Datum uveřejnění 23.02.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.02.2021
Označení verze Aktuální  (23.02.2021 22:09:29)
Systémové číslo P21V00001085
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Revitalizace intravilánové zeleně v obci Ledčice“
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem projektu je komplexní revitalizace veřejné zeleně v intravilánu obce Ledčice. Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti pro provedení stavby. Projekt se dále zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v urbanizovaném prostředí. Doprovodná vegetace ve venkovských sídlech zajišťují útočiště různým živočišným druhům, přispívají včelařům, vytváří specifické biotopy, příznivě ovlivňují místní mikroklima – mimo jiné také poskytují stín, stromy poslouží jako větrolamy, přispívají k orientaci v sídle i krajině a k vytváření pohledových horizontů v obci. Obnovou této vegetace dojde k výraznému zvýšení biodiverzity na řešených lokalitách a částečně i k návratu k historické struktuře lokalit. Cílem návrhu je mimo jiné regenerace zeleně především z hlediska provozní bezpečnosti a také estetiky, kdy se návrh snaží pracovat s kompozičním tvaroslovím, které svým charakterem odpovídá venkovskému sídelnímu prostoru středočeské vsi. Důraz je kladen primárně na funkčnost prostoru a zvýraznění atraktivních motivů v území. Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace – probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. a s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh druhového složení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Obnoveny budou také travo-bylinné porosty. Lokálně jsou pro posílení reprezentativního venkovského charakteru použity výsadby cibulovin. Byly vybírány klasické druhy, které svým použitím a vzhledem odpovídají českému venkovu. Lokálně návrh počítá s doplněním mobiliáře pro zobytnění prostoru. Návrh respektuje stávající ÚPD. Všechny parcely řešeného území jsou v majetku obce. Celkem bude v Ledčicích vysazeno 137ks stromů (z toho 27ks ovocných a 110 ks listnatých stromů), 18 listnatých keřů, 1150 ks cibulovin a založeno 2392 m2 travo-bylinných porostů. Lokálně dojde k instalaci mobiliáře pro zobytnění veřejných prostranství.
 HŘBITOV A PŘEDPOLÍ
48 ks listnatých stromů, 267 m2 travo-bylinných porostů. Dojde k odstranění 4 ks stávajících laviček a instalaci 4 ks laviček nových na kamenné podestě. Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem: 6 500 m2.
 NÁVES
6 ks stromů (1 ks ovocných, 5 ks listnatých), 500 ks cibulovin, 198 m2 travo-bylinných porostů. Dojde k odstranění stávajícího mobiliáře – 4 ks laviček, 2 ks odpadkových košů. Je navrženo umístění nového mobiliáře – 2 ks piknikový set na kamenné podestě, 5 ks laviček, tři na kamenné podestě, 2 ks odpadkový koš a 1ks houpací lavice. Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem: 5 300 m2.
 PARČÍK U HŘIŠTĚ
8 ks listnatých stromů, 18 ks listnatých keřů, 104 m2 travo-bylinných porostů. Dojde k odstranění stávajícího odpadkového koše a nahrazením novým. Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem: 3 500 m2.
 OKOLÍ RYBNÍKU
37 ks stromů (20 ks ovocných, 17 ks listnatých), 1584 m2 travo-bylinných porostů. Dojde k umístění mobiliáře – 2 ks piknikový set a 2ks laviček na kamenné podestě, 2 ks odpadkových košů. Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem: 4550 m2
 SAD
5 ks ovocných stromů, 200 ks cibulovin, 105 m2 travo-bylinných porostů. Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem: 250 m2
 ULICE S ALEJÍ
33 ks stromů (1 ks ovocných, 32 ks listnatých), 450 ks cibulovin, 134 m2 travo-bylinných porostů. Dojde k umístění mobiliáře – 1 ks laviček na kamenné podestě, 1 ks odpadkového koše. Velikost zelených ploch ovlivněných zásahem: 3450 m2
Bližší specifikace předmětu plnění, včetně seznamu dotčených pozemků místa plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 200 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 20' 35.0226" N, 14° 17' 51.4886" E
Předmět CPV
  • Krajinné úpravy
  • Kácení stromů
  • Vysazování stromů
  • Služby při údržbě pozemků
  • Vysazování
Datum ukončení příjmu nabídek 15.03.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Ledčice
IČO 00236993
Adresa
Ledčice 45
27708 Ledčice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 636499

Nahoru