Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce mostu na místní komunikaci v ul. Sokolovská

Datum uveřejnění 28.12.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.12.2017
Označení verze Aktuální  (18.12.2018 08:40:45)
Systémové číslo P17V00009397
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce mostu na místní komunikaci v ul. Sokolovská
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o stavební práce na rekonstrukci stávajícího mostního objektu přes řeku Ploučnici v Benešově nad Ploučnicí.
Stávající mostní objekt slouží k převedení silniční dopravy v intravilánu města Benešov nad Ploučnicí pres vodoteč Ploučnice. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku. Při provádění rekonstrukce mostu nedojde ke zmenšení průtočného profilu, práce budou provedeny v období nízkého stavu vody.
Most se nachází v intravilánu města Benešov nad Ploučnicí v okrese Děčín. Most převádí místní komunikaci pres vodoteč Ploučnice. Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Rekonstrukcí mostu nedojde k novým trvalým záborům. Celou stavbu lze provést na stávajících pozemcích včetně prostoru pro zařízení staveniště. Stávající most je tvořen nosnou konstrukcí z ocelových hlavních nýtovaných nosníku ( 6ks), dvojicí ocelových nosníku pod chodníky s příčným ztužením (zavětrováním). Nad nosníky je vybetonována spřahující železobetonová deska. Rekonstrukci mostu je nutné provést z důvodu jeho velmi špatného stavebního stavu. Stávající konstrukce mostu nevyhovuje svým stavebním stavem a zatížitelností. Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno. Pod nosnou konstrukcí mostu se nachází nadzemní vedení nadzemní cizí sdělovací kabely ve správě Telefónica O2, nadzemní vedení VO v majetku města Benešov nad Ploučnicí, nadzemní vedení NN v majetku CEZ, podzemní vedení STL plynovodu v majetku RWE a nadzemní vedení vodovodu v majetku SčVK. Veškeré inženýrské sítě budou při výstavbě respektovány a budou dodržena jejich ochranná pásma v rámci možností stavby. Všechny inženýrské sítě budou zajištěny po dobu výstavby provizorním podepřením, ocelovými nosníky, které zůstanou pod nosnou konstrukcí mostu jako definitivní po dokončení výstavby.
Stávající chránička vodovodu DN bude v rámci rekonstrukce mostu nahrazena novou o stejném rozměru a v nové trase s průchodem v nových závěrných zídkách mostu. Vodovod bude provedený pres bypass, aby i během stavby bylo zásobování vodou, přičemž během výstavby nedojde k přerušení dodávek vody, podrobně viz. SO 301 – VODOHOSPODÁRSKÉ OBJEKTY – PRELOŽKA VODOVODU. Postup technologie výstavby včetně řešení stávajících inženýrských sítí viz. oddíl 5.Výstavba mostu projektové dokumentace.
Stávající skladba vozovky včetně nosné konstrukce, chodníku, zábradlí, říms bude snesena. Část pilířů a oper bude ubouráno v dřících v rozsahu nutném pro realizaci nových úložných prahu a úložných prahu se závěrnými zídkami s ohledem na postup a technologii výstavby. Zděná konstrukce spodní stavby a přilehlých křídel včetně spodní stavby bude pouze očištěna vodním paprskem. Na úložné prahy bude realizována trámová mostovka ze železobetonových předpjatých nosníků, spřažených se železobetonovou monolitickou deskou. Na železobetonové monolitické desce bude provedena hydroizolace a chodníky se zábradlím s osvětlením chodníku pomocí osvětlovacích modulů z LED pásku, umístěných v horním madle zábradlí. Dno toku nebude dotčeno změnou. Stavební a bourací práce budou probíhat dle stanoveného postupu a technologie mostu včetně zajištění stávajících inženýrských sítí po dobu výstavby i po dokončení výstavby.
Součástí projektu bude i realizace provizorní lávky k převedení pěší dopravy v intravilánu města Benešov nad Ploučnicí přes vodoteč Ploučnice. Jedná se o silniční otevřený, prozatímní most o třech polích přes stálou vodoteč.
Nosná konstrukce je navržena z typizovaného mostního provizoria MMS, které je tvořeno rozebíratelnou ocelovou mostní konstrukcí sestavovanou z dílů. Jejich vzájemným spojením bude sestaven provizorní most o 3 prostých polích s maximální modulovou délkou 1. pole a 3. pole 14,47 m a 2.pole 12,12 m. Mostní provizorium je navrženo bez chodníků. Celková šířka nosné konstrukce bez chodníků je 5,20 m. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubníky na mostě je 4,0 m, volná šířka mezi hlavními nosníky MMS je 4,52 m. Nosná konstrukce je tvořena vždy 2 hlavními ocelovými příhradovými nosníky a mostovkovým panelem. Mostovkový panel je ortotropní deskou, kde plech mostovky tl. 12 mm je vyztužen podélnými trapézovými výztuhami příčníků. Příčníky jsou svařované I profily se stojinou vylehčenou kruhovými otvory. Vnitřní příčník je v místě napojení na příhradovinu hlavního nosníku proveden jako dvoustěnný. Přesah plechu mostovky přes krajní příčník dílu je pak vyztužen výztuhami svislými. Celý plech mostovky je po obvodu opatřen obvodovým plechem.
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Projektová dokumentace pro provádění stavby pro most a provizorní lávku).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 556 273,92 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 18.01.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce mostu na místní komunikaci v ul. Sokolovská
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Benešov nad Ploučnicí
IČO 00261181
Adresa
náměstí Míru 1
40722 Benešov nad Ploučnicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60059081

Nahoru