Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce komunikace v ulici Dobrovolného v...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.07.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.07.2019
Označení verze Aktuální  (10.12.2020 12:02:01)
Systémové číslo P19V00005993
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce komunikace v ulici Dobrovolného v Roztokách u Prahy
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních prací v rámci kompletní rekonstrukce povrchů komunikace v ulici Dobrovolného v Roztokách u Prahy, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Masarykova na jihozápadním konci a 17. listopadu na severovýchodním konci. Součástí je i přilehlý severní úsek ulice Braunerovy v délce 83 m a úsek ulice 17. listopadu jižně od křižovatky s Dobrovolného v délce 45 m. Dále rekonstrukce zahrnuje zpevnění povrchu pěšího průchodu mez i ulicí Dobrovolného a Obránců míru. Jedná se o rekonstrukci komunikací v celkové délce cca 470 m. Předmětem stavebních úprav bude vlastní těleso komunikace, vybudování systému odvodnění povrchů a obnova veřejného osvětlení. Vlastní rekonstrukce tělesa komunikace bude provedena odstraněním stávajících konstrukčních vrstev do předepsané hloubky a položením nových. Vlastní povrchy vozovek budou provedeny betonové dlažbě tl. 80 mm, stejně jako vjezdy na pozemky. Parkovací stání budou provedena ze zatravňovací dlažby s výplní otvorů drobným štěrkem a konstrukce chodníků z betonové dlažby tl. 60 mm se slepeckými prvky. Odvod a likvidace srážkových vod jsou zajištěny uličními vpustmi, zaústěnými do podélného drenážního retenčního a zasakovacího systému. Systém je zakončen redukovanými přepady do splaškové kanalizace. Revitalizace veřejného osvětlení zahrnuje demontáž stávajících svítidel a kabelového vedení a zřízení nových osvětlovacích bodů (stožár, svítidlo, el. výzbroj, nové kabelové vedení a zřízení napojovacích bodů). V části ulice Braunerovy mezi Dobrovolného a Obránců míru bude zbudován čistě pěší zpevněný průchod. Vsak srážkových vod bude zajištěn povrchovým odvodem do okolních zatravněných ploch. V tomto úseku bude nově vybudováno veřejné osvětlení. Tento pěší průchod bude v blízkosti Obránců míru doplněn nově vydlážděnou plochou pro stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad. Bude se jednat o pojezdovou plochu s příjezdem z ulice Obránců míru. Jedná se o pravidelný průjezd nákladních vozů při vyprazdňování kontejnerů. Samotné stanoviště kontejnerů bude opatřeno zábranami, opticky izolujícími kontejnery od okolí. Součástí zakázky je i úprava zelené plochy v úhlu mezi ulicemi Braunerova a Dobrovolného, severně od ulice Dobrovolného. Tato plocha bude upravena jako relaxační a herní park, ve své první fázi s mírnou úpravou povrchu, ohumusováním a travním osevem. Na ploše budou zbudovány dlážděné parkové cesty. Podřazeným projektem a součástí zakázky je zbudování nové splaškové kanalizace v úseku od jihozápadního okraje ulice Masarykovy (pozemek parc. č. 810/12 k. ú. Roztoky) po napojení v ulici Bráfova. Projektována je i nová větev řadu v severní větvi ulice Braunerova v délce cca 50 m. Jedná se o řad KT DN 300 v celkové délce cca 380 m. Připojeno bude 13 nových a 7 stávajících přípojek PVC DN 150 v celkové délce 150 m. Stavba bude provedena způsobem a v rozsahu dle projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou přílohou a součástí této zadávací dokumentace (přílohy č. 4 a 5). Úsek kanalizačního řadu od jihozápadního okraje ulice Masarykovy (poz. Parc. č. 810/12) po koncovou kontrolní šachtu kanalizace v ulici Dobrovolného (hranice pozemků parc. č. 856/1 a 2449/309) v délce 26.46 m nemá ještě zcela dokončenou projektovou přípravu (příloha 4d je pouze předběžným projektem) a pro jeho zhotovení si zadavatel, ve smyslu § 100, odst. 3 ZZVZ, vyhrazuje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU) s vítězným účastníkem tohoto zadávacího řízení. Další součástí zakázky je realizace svislého a vodorovného dopravního značení dle projektové dokumentace. Součástí zakázky a nabídkové ceny musí být též odvoz a skládkování přebytečné, odkopané zeminy. Volba skládky je věcí zhotovitele stavby, nikoliv zadavatele, nicméně zadavatel předpokládá využití nejbližší skládky v obci Úholičky. Součástí zakázky jsou dále přesná vytyčení průběhu veškerých inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci před zahájením vlastní stavby a dále potřebné průzkumy, sondáže, zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby. Toto zakreslení skutečného provedení stavby bude dodáno i v elektronické podobě, ve formátu pdf i v otevřeném formátu. Případná dodavatelská (dílenská) dokumentace je též součástí zakázky a musí se promítnout do nabídkové ceny.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 14 600 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-031711
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
  • Stavební úpravy chodníků
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 05.08.2019 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce komunikace v ulici Dobrovolného v Roztokách u Prahy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru