Výpis systémových zpráv

Přístavba pavilonu 4 (dvě nové kmenové učebny)

Datum uveřejnění 14.04.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.04.2019
Označení verze Aktuální  (11.07.2019 13:13:07)
Systémové číslo P19V00002936
Stav zakázka neukončena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Přístavba pavilonu 4 (dvě nové kmenové učebny)
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Veřejnou zakázkou je řešena přístavba pavilonu 4 Základní a Mateřské školy v Malšicích se dvěmi novými kmenovými učebnami a zázemím a dále přístavba zpevněných ploch, přípojka kanalizace a přípojka teplovodu, z důvodu rozšíření kapacity, dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracované Ing. arch. Stanislavem Kotačkou, autorizovaným architektem v oboru A1, ČKA č.3675 (IČ: 65944712).
Stavba se skládá ze stavebního objektu: SO-03 Přístavba pavilonu 4 (dvě nové kmenové učebny) – jedná se trvalou stavbu, bez následného využití z demontovaných modulů. Jednotlivé moduly lze nahradit nosnou ocelovou konstrukcí s lehkým obvodovým pláštěm, při zachování minimálních vnitřních rozměrů místností a splnění tepelných a akustických vlastností (zhotovitel zpracuje změnu prováděcí dokumentace v rámci výrobní dokumentace včetně statického posouzení ocelové konstrukce).
Zhotovením veřejné zakázky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále všechny činnosti související s dodávkou stavebních a technologických prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru včetně protipožárních opatření a výkonu požárního dohledu po svařování; zajištění vytýčení objektu odborným geodetem; vytýčení, předání, převzetí a ochrany dotčených inženýrských sítí; zajištění služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; zajištění služeb související s ochranou životního prostředí; zajištění činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště; zajištění dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby včetně výpočtu tepelných a akustických vlastností konstrukcí, zajištění všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (zejména: revize elektroinstalace a hromosvodu, tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace, kamerové prohlídky kanalizace, topné a tlakové zkoušky topení, zkoušky funkčnosti VZT, měření radonu a intenzity osvětlení; tahové zkoušky hmoždinek , tahové zkoušky kotvení povlakové krytiny, zpracování kotevního plánu ETICS a střešní fólie včetně zajištění tahových zkoušek, měření prostorové akustiky (dozvuku) ve třídách, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě a vlastnostech); proškolení obsluhy, zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy; provádění průběžného úklidu staveniště, zajištění fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě; a zajištění dokumentace skutečného provedení v tištěné formě (2x) a digitální formě, zajištění geometrického zaměření dokončené stavby včetně zpracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí v digitální i tištěné podobě.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 514 912,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba základních škol
Datum ukončení příjmu nabídek 03.05.2019 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Malšice
IČO 00252522
Adresa
Malšice 131
39175 Malšice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60059489

Nahoru