Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Poskytování služeb v oblasti systému nakládání...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 24.11.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.11.2015
Označení verze Aktuální  (30.01.2019 13:11:29)
Systémové číslo P19V00000718
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Původní systémové číslo P15V00272015
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Poskytování služeb v oblasti systému nakládání s odpadem na území obce Háj ve Slezsku
Druh Služby
Popis Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Háj ve Slezsku. Veškeré činnosti při plnění předmětu této veřejné zakázky musí být zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všemi prováděcími vyhláškami a dalšími obecně závaznými předpisy.

Zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady zahrnuje:
• sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu ze svozových nádob (popelnic),
• sběr, svoz a využití či odstranění tříděného komunálního odpadu (papír – plasty – sklo),
• mobilní sběr, svoz a využití či odstranění nebezpečného odpadu,
• sběr, svoz a využití biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu z BIO-nádob,
• svoz a využití biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu z kontejnerů,
• svoz a odstranění velkoobjemových odpadů z kontejnerů,
• svoz a odstranění pneumatik.
Předpokládaná hodnota VZ bez opce: 10.000.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota VZ včetně opce: 13.000.000,- Kč bez DPH
Opční právo: 3.000.000,- Kč bez DPH

Doba plnění veřejné zakázky:
Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu 5-ti let s předpokládaným termínem zahájení plnění ke dni 1. 3. 2016.

Místo plnění veřejné zakázky:
Místem plnění veřejné zakázky je území obce Háj ve Slezsku, které tvoří místní části Chabičov, Smolkov, Jilešovice, Lhota a Háj, kde budou zajištěny služby v oblasti sytému nakládání s odpadem.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Kvalifikovaným pro plnění výše uvedené veřejné zakázky je uchazeč, který splní:

a) základní kvalifikační předpoklady,
b) profesní kvalifikační předpoklady a
c) technické kvalifikační předpoklady

v rozsahu stanoveném zadavatelem v odst. 3 až 5 tohoto článku zadávací dokumentace a který:

d) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Blíže viz Zadávací dokumentace.

Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky: Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení a zejména hodnocení rozumí nabídková cena za 5 let plnění veřejné zakázky stanovená v Kč bez DPH.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč na základě ocenění jednotlivých položek Cenového výkazu, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Oceněný Cenový výkaz vloží uchazeč do své nabídky jako přílohu č. 1 vzoru smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je povinen řádně ocenit všechny položky Cenového výkazu, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněn popis položek.

Požadavek na poskytnutí jistoty dle ust. § 67 ZVZ:
Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli zadavateli jistotu ve výši 150.000 Kč. Jistotu poskytnou uchazeči formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále také „peněžní jistota“), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky podle ust. § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu Obec Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku, Moravskoslezský kraj, nejpozději do 18. 1. 2016 do 10.00 hodin.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 522817
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Služby související s likvidací odpadů a odpady
Datum ukončení příjmu nabídek 18.01.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://hajveslezsku.ovanet.cz/detail/421
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Háj ve Slezsku
IČO 00300021
Adresa
Antonína Vaška 86
74792 Háj ve Slezsku
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-003455

Nahoru