Výpis systémových zpráv

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO ZRUŠENÍM - Paměť v krajině Trojzemí - Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 05.01.2017  
Datum zrušení 14.03.2017
Datum zahájení zadávacího řízení 04.01.2017
Označení verze Aktuální  (17.05.2017 17:19:53)
Systémové číslo P17V00000061
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO ZRUŠENÍM - Paměť v krajině Trojzemí - Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je obnova a rekonstrukce objektu kapličky v Uhelné. Jedná se o provedení oprav v následujícím rozsahu:

 Svislé nosné konstrukce
Obvodové zdivo kaple bude po odstranění zbytků omítek vč. proškrabání spár do hloubky min. 2 cm v cihelných partiích vyspraveno tak, že budou odsekány nesoudržné a zvětralé části cihel a tyto doplněny na maltu vápennou nastavenou. Římsa na podélných stěnách lodě kaple byla tvořena třemi vrstvami vyložených plných cihel sesekaných pod úhlem cca 45 stupňů, tyto jsou vlivem povětrnosti silně zvětralé, částečně i chybí. Jejich doplnění a nahrazení bude provedeno z cihel plných na vápenocementovou maltu, veškeré nesoudržné a zvětralé části cihel i celé cihly budou pečlivě odstraněny a následně doplněny. Profilace římsy v omítce se nezachovala a je navržena z tvaru dochovaného cihelného podkladu dle dobových zvyklostí. Podstatně lépe se dochovalo zdivo, včetně zbytků omítek s profilací římsy a obloučkového vlysu pod ní. Zde dodavatel před odstraňováním zbytků omítek dle dochovaných částí vyrobí šablony pro štukatérské práce. Obdobně bude postupováno i u říms nad hlavním vstupem a na věžové nadstavbě nad vstupem.

 Apsida
Bude po odstranění vnitřních omítek třeba vyspravení spárování jak z vnitřní, tak především z rubové strany a klenba bude případně vyklínována dubovými kolíky. Z rubové strany je třeba počítat s vyspravením samotného cihelného zdiva vysekáním narušených cihel a jejich dozdění. Po revizi stavu klenby bude provedena sanace dle rozsahu poničení.
Krov a střešní plášť
Bude proveden nový krov, jehož konstrukce bude nad lodí kaple viditelná z interiéru kaple, smrkové (jedlové) řezivo zde bude ručně hoblované. Konstrukce bude spočívat na třech vazných trámech, na něž budou položeny pozednice a 9 párů krokví s čepovanými hambálky, čepy budou zajištěny dubovými kolíky. Krov nad zaklenutou apsidou bude jednoduchý, bez vazného trámu pod vrcholem půl jehlanové střechy, na pozednici ve tvaru půlkruhu, tvořenou krátkými trámky spojovanými na plátování bude nejdříve položena krokev půdorysně rovnoběžná s hlavní osou kapličky, která bude zazděna do kapsy ve štítovém zdivu, k ní budou ve vrcholu na tupo uchyceny další krokve. Tento krov nebude z interiéru viditelný a bude použito běžné řezivo. Konstrukce střešního pláště nad lodí bude provedena na záklop na horní hraně krokví z hoblovaných širokých smrkových či jedlových prken v tl. 25 mm o nestejné šířce 250 – 400 mm. Na záklop bude provedeno laťování z latí 30/50 mm, dále folie LUPOTHERM v tl. 8 mm, kontra latě, pojistná izolace a husté laťování 30/50 mm pro krytinu z bobrovek (na husté laťování). Konstrukce střešního pláště nad apsidou bude provedena bez tepelné izolace takto: na horní hranu krokví bude upevněna pojistná izolace, kontra latě a bude provedeno husté laťování 30/50 mm pro krytinu z bobrovek (na husté laťování)

 Galerie
Konstrukce galerie a přístupového jednoramenného schodiště bude dřevěná trámová, s použitím ručně hoblovaného smrkového (jedlového) řeziva. Na dva primární trámy (280/220mm), osazené do kapes v obvodovém zdivu, bude shora položeno 8 stropních trámů (140/100mm). Podlaha bude tvořena jednoduchým horním záklopem z širokých smrkových či jedlových fošen v tloušťce 40 mm, ručně hoblovaných na volná pera do oboustranných drážek. Šířky fošen budou různé od min. 250 do cca 500 – 600 mm.
 Schodiště
Konstrukce schodiště o šířce 900 mm bude tvořena dvěma trámovými schodnicemi (200/120mm) kotvenými na ocelové trny k podlaze přízemí a na čepy k primárnímu trámu konstrukce stropu. Stupnice budou z širokých smrkových či jedlových fošen (320/45 mm) osazených do mělké drážky ve schodnicích, přičemž 2 prostřední stupnice budou zajištěny proti vybočení schodnic rybinovým spojem či dubovým kolíkem krytým sešroubováním. V místě uložení schodnic na podlahu přízemí bude pod podlahou přízemí proveden základový pas z prostého betonu v šířce 600 a délce 1100 mm do hloubky 600 mm pod úroveň čisté podlahy. Do něj budou zakotveny na chemickou maltu 2 ocelové trny pro ukotvení schodnic. Nad tímto základovým pasem bude dlažba položena do betonu.

 Podlaha v přízemí
Podlaha přízemí bude provedena optimálně z historické recyklované deskové ručně vyráběné kamenné dlažby, nebo alternativně z historické či nově vyrobené cihelné dlažby v obou případech uložené do vrstvy vápenné nastavené malty, spárování bude probarveno do tónu barvy dlažby. Pod takto provedenou dlažbu bude provedena vrstva hutněného drceného kameniva ukončená geotextílií.

 Okna a dveře
Výplně dvou malých kruhových okének ve štítech – nad vstupem ocelové, nad apsidou litinové budou repasovány, povrchově upraveny uhlíkovou barvou a zaskleny. Vstupní dveře budou provedené z masivu s půlkruhovým nadsvětlíkem.

 Kanalizační připojení
Stavba nebude napojena na kanalizaci.

 Vodovodní připojení
Stavba nebude napojena na vodovod
 Vnitřní kanalizace a vodovod
Stavba nebude vybavena vnitřní kanalizací a vodovodem

 Připojení na nn, vnitřní elektroinstalace, uzemnění a hromosvod
Připojení na nn bude řešeno na základě požadavku investora samostatně a není součástí tohoto projektu. Předpokládáme, že bude posouzena možnost využití stávajícího napojení (v severovýchodním koutě mezi obvodovými stěnami lodě a apsidy se nachází zděný pilířek původního nn rozvaděče) nebo bude navržena nová přípojka nn ukončená v novém elektroměrovém rozvaděči, který bude umístěn v samostatné skříni v nice v obvodovém zdivu kapličky zvenku. Tento by měl být osazen hlavním jističem min. 1 x 20A a prvním stupněm přepěťové ochrany.
Projektová dokumentace řeší pouze vnitřní elektroinstalace za elektroměrovým rozvaděčem. Hlavní přívod od elektroměrového rozvaděče do podružného rozvaděče umístěného ve skříni v nice zdiva vlevo za vstupem do kapličky bude kabelem CYKY 3x4 mm2. Podružný pětimodulový rozvaděč bude osazen jednofázovým proudovým chráničem a dvěma jednofázovými jističi pro světelný a zásuvkový rozvod.
Rozvody za podružným rozvaděčem budou kabely CYKY 3x1,5 mm2 pro světla a CYKY 3x2,5 mm2 pro zásuvky
Rozvodná soustava:
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: ČSN 33 2000-4-41, TN-S; 3+N+PE; 230/400V – AC/50Hz
- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí – oddíl číslo 412
- izolací živých částí – článek 412.1
- krytem nebo přepážkami – článek 412.2
- doplňková – proudovým chráničem – článek číslo 412.5
- ochrana před dotykem nebezpečným dotykem neživých částí – oddíl 413
- samočinným odpojením vadné části od zdroje – článek číslo 413.1
- doplňujícím pospojováním – článek číslo 413.1.2.2
Vnější vlivy – vnitřní prostory: prostory normální
Zásuvkový rozvod: 4 x dvoj zásuvka v přízemí + 2 x dvoj zásuvka v patře
Světelný rozvod: hlavní osvětlení – atypická světelná rampa tvořená korpusem tvaru podélného hranolu z ocel plechu tl. 1,5 mm povrch. úprava tmavě šedý komaxit, stínidlo tvořící spodní plochu hranolu - plexi opál tl. 4 mm - dl. 7200 mm, profil cca 80/80 mm osazená zářivkami na celou délku (svítidlo bude osazeno na spodní hranu vazných trámů krovu v ose hřebene střechy a bude svítit dolů do prostoru kaple)
5 x nástěnný žárovkový reflektor kruhového průřezu, průměr cca 70 mm, délka cca 200 mm s oboustranným osvětlením – nahoru i dolů, povrchová úprava tmavě šedý
4 x nástěnný žárovkový reflektor shodného designu s jednostranným osvětlením – dolů (pod galerií)

 Hromosvod – na kapličce bude pro ochranu před bleskem a ostatními škodlivými účinky
atmosférické elektřiny provedena hromosvodná instalace ve smyslu požadavků Vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. § 36.
Jímací vedení vedené po hřebeni střechy bude svedeno třemi svody (2x na podélných obvodových stěnách, 1x ve vrcholu apsidy). K vedení bude svorkami připojeno oplechování dna výklenku věžové nástavby ve štítu a třívrstvý nerezový komín. Svody budou napojeny na 3 ks zemnících tyčí.
Hodnota zemního odporu musí být ve smyslu platných ČSN menší než 5 Ohmů.

 Zásady řešení z hlediska bezpečnosti práce a provozu:
Navržené elektrické zařízení odpovídá prostředí a kvalifikaci obsluhy. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je navržena podle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413 – samočinným odpojením vadné části od zdroje a pospojováním. Rozvody budou chráněné doplňkovou ochranou proudovým chráničem s vybavovacím poruchovým proudem 30 mA. Ochrana proti pulsnímu přepětí bude zajištěna dvěma stupni přepěťových ochran.
Celé elektrické zařízení bude možné vypnout vypínačem v podružném rozvaděči nebo hlavním jističem před elektroměrem.
Elektromontážní práce budou provedeny podle platných předpisů a norem. Práce budou provádět pracovníci s kvalifikací podle vyhlášky č. 50/78 Sb.
Před uvedením zařízení do provozu a předáním do užívání bude provedena výchozí revize podle ČSN 33 2000-6-61.

 Vytápění
V kapli budou instalována krbová kamna připojená na třívrstvý nerezový komín. Před uvedením do provozu a předáním do užívání bude provedena revize komína vč. připojení krbových kamen.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a požadavků zadavatele je uvedena v projektové dokumentaci ve stupni DSP vedenou pod názvem. „Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné“, zpracované v lednu 2013 Ing. arch. Tomášem Bartošem, požárně bezpečnostní řešení (dále jen PBŘ) zpracované Ing. Olgou Veselou která tvoří přílohu č. 5. této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Součástí projektové dokumentace jsou rovněž výkaz výměr a slepý rozpočet, který je uchazeč povinen ocenit.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 514 526,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZMR/2016/620
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 51' 55.7693" N, 14° 54' 5.9371" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek 23.01.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=69
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hrádek nad Nisou
IČO 00262854
Adresa
Horní náměstí 73
46334 Hrádek nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060715

Nahoru