Výpis systémových zpráv

Oprava terenního schodiště a cesty, Zámecký park v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 25.03.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.03.2019
Označení verze Aktuální  (09.09.2019 08:13:34)
Systémové číslo P19V00002250
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava terenního schodiště a cesty, Zámecký park v Klášterci nad Ohří
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění stavební zakázky je oprava stávajícího, západního a východního, terénního schodiště a parkové cesty v zámeckém parku, která obě schodiště spojuje. Schodiště je dlážděné. Tyto dlážděné plochy budou obnoveny do původního stavu tzn. vydlážděny divokou mozaikou ze stávajících kamenů, tyto dlážděné plochy schodišt budou vždy lemovány ocelovým plechem tl. 5mm, výšky 150mm, stávající kamenné stupně budou demontovány a znovu uloženy do betonových prahů. Nové kamenné prvky (chybějící stupeň a stupně před zastaveními) budou provedeny z odolného pískovce (např. božanovský nebo libnavský pískovec), stupně budou osazovány do betonových patek z betonu prostého do štěrkového lože, stupně u zastavení na probetonované základy ze ztraceného bednění, které bude vyztuženo podélnou výztuží z oceli 2x DN 10mm. Dále bude obnoveno lemování chodníků mezi kamennými stupni z mozaiky z bílých křemenů. Pro případné doplňování kamenů budou použity stejné druhy kamene. Bude provedeno odkopání svahů podél schodišť a chodníků tak, aby byla obnovena jejich původní průchozí šířka, dále výkopy pro vytvoření nových konstrukčních vrstev chodníků a schodiště a výkopy pro osazování zákl. konstrukcí – výkopové práce budou prováděny obezřetně a manuálně. Pro pokládku mlatové plochy bude provedena směs viz. PD, popř. bude ještě upřesněna před realizací. Celková délka schodišť je 54m a mlatová cesta 101m. Podrobně je rozsah stavebních prací uveden v PD a výkazu výměr.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností :
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* zajištění vydání zvláštního užívání komunikace ( DIO ) pro provedení stavby u speciálního stavebního úřadu v Kadani ( odbor dopravy ).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby.
* jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor pozemní stavby.
* zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby k vydání kolaudačního souhlasu, likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 700 912,89 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 09.04.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Oprava terenního schodiště a cesty, Zámecký park v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru