Výpis systémových zpráv

Okna – odkanalizování obce a ČOV

Datum uveřejnění 12.10.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.10.2020
Označení verze Aktuální  (31.05.2021 21:04:56)
Systémové číslo P20V00008523
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Okna – odkanalizování obce a ČOV
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce.

Výstavba systému tlakové kanalizace s jednotlivými domovními čerpacími jímkami a vybudování obecní čistírny odpadních vod.

Stavba je členěna na objekty a technická a technologická zařízení:
- SO 01 ČOV
- SO 02 Provozní budova, oplocení, zpevněné plochy, vodovodní přípojka
- PS 00 Technologie ČOV a PS 11 elektročást ČOV
- PS 01 Elektropřípojka a elektrorozvody provozní budovy
- IO 01 Tlakové kanalizační stoky
- IO 02 Tlakové přípojky a DČJ

SO 01 ČOV
Čistírna odpadních vod je navržena jako podzemní objekt. Je složena z jednotlivých betonových nádrží s vestavěnou technologií. Čistírna odpadních vod bude založena v otevřeném výkopu po úroveň hladiny spodní vody. Dále bude provedeno odvodnění základové spáry, a to buď čerpacími jímkami nebo otevřenou rýhou do vodoteče. Poté bude hloubeno do požadované hloubky. Předpokládá se naražení pískovcového skalního bloku. Přesný způsob zakládání stavby
bude řešen realizační nebo dílenskou dokumentací zhotovitelem a bude investorem odsouhlasen vždy v předstihu před zahájením stavebních prací.

SO 02 Provozní budova, oplocení, zpevněné plochy, vodovodní přípojka
Provozní budova je navržena jako jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysného tvaru 4,76 m x 5,51 m. V objektu bude umístěn řídící panel technologie, dmychadla a sociální zařízení pro obsluhu. Vodovodní přípojka bude napojena ze stávajícího vodovodu. Zpevněné plochy budou
provedeny z betonové zámkové dlažby v ploše 165 m2. Oplocení bude drátěné, sloupky a pletiva kovové s plastovým potahem, zelené barvy.

PS 00 Technologie ČOV a PS 11 elektročást ČOV
Odpadní voda natéká tlakovou kanalizací na mechanické předčištění a odtud mechanicky předčištěná odpadní voda natéká na technologickou linku ČOV. Čistírna je koncipována jako jednolinka (denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž) a s celkovou kapacitou 350 EO.

PS 01 Elektropřípojka a elektrorozvody provozní budovy
Elektropřípojka NN v délce 138,20 m bude vedena v souběhu s kmenovou stokou. Jedná se o podzemní kabelové vedení kabel AYKY 4x35mm2. Elektročást PS 11 obsahuje vnitřní rozvody elektro v provozní budově.

IO 01 Tlakové kanalizační stoky
Kanalizační tlakové stoky budou provedeny v souladu s Technickými standardy provádění kanalizací. Stoky budou provedeny z tlakového PE určeného pro bezvýkopovou pokládku, spojovaného elektrotvarovkami. Potrubí bude zatahováno metodou řízeného podvrtu. Společně s potrubím bude zatahován vytyčovací vodič. Startovací jámy budou prováděny v co největší míře v zeleném pásu a v nezpevněné části krajnice vozovky. Na potrubích hlavních stok budou
umístěny potřebné uzavírací, odvzdušňovací a odkalovací armatury dle kladečského schema, které je zpracováno v části D projektu.

IO 02 Kanalizační přípojky tlakové a domovní čerpací jímky
Kanalizační tlakové přípojky budou provedeny z tlakového PE, spojovaného elektrotvarovkami. Potrubí bude zatahováno metodou řízeného podvrtu. Společně s potrubím bude zatahován vytyčovací vodič. Potrubí bude vedeno ve větší části po soukromých pozemcích, napojení na stoku bude provedeno v pozemku veřejném. Potrubí bude vedeno z domovní čerpací jímky. Domovní čerpací jímky se navrhují o průměru DN 1000 mm, v plastovém provedení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 34 685 079,67 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Stavební práce pro elektrické vedení
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Čistírny odpadních vod
  • Výstavba vodních děl
  • Výstavba čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 24.11.2020 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Okna – odkanalizování obce a ČOV
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Okna
IČO 00673412
Adresa
Okna 40
47162 Okna
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru