Výpis systémových zpráv

Obnova zeleně v Trhovém Štěpánově

Datum uveřejnění 22.01.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.10.2014
Označení verze Aktuální  (23.05.2019 17:07:10)
Systémové číslo P15V00000359
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova zeleně v Trhovém Štěpánově
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je regenerace zeleně v k.ú. Trhový Štěpánov, Dalkovice, Střechov nad Sázavou, Sedmpány a Dubějovice, v jejímž rámci bude provedeno kácení dřevin, ošetření dřevin, výsadba dřevin a založení trávníků na území města Trhový Štěpánov.

Realizace veřejné zakázky proběhne na městských pozemcích parc.č.:
- k.ú. Dubějovice: 501/1, 85/1, 85/2,
- k.ú. Sedmpány: 1195/1, 1195/25, st.65,
- k.ú. Trhový Štěpánov: 5, 7, 856/1, 1067/7, 1069/2, 1080, 1082/1, 24, 17, 6, 8, 30, 32, 66, 656/1, 613/4, 1069/3, 1069/9, 1069/8, 1069/6, 1069/4, 1069/1, 335, 1708, 33/1, 445/1,1618/1,
- k.ú. Střechov nad Sázavou: 2043/2, 2043/1,
- k.ú. Dalkovice: 1843, 2128/1, 1679/1.

Předpokládaný rozsah realizace veřejné zakázky bude spočívat v založení a regeneraci sídelní zeleně na celkové ploše 2.166 ha a dále v založení a regeneraci stromořadí o celkové délce 940 m. V rámci realizace veřejné zakázky bude vysazeno 727 ks dřevin a ošetřeno bude 147 ks dřevin.

Bližší specifikace a rozsah zakázky je specifikován v projektové dokumentaci zpracované Ing. Lukášem Kaprálem, Prokopova 1590, 25801 Vlašim (dále jen „PD“), a ve výkazu výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

V případě, že se v PD a výkazu výměr objevuje konkrétní označení výrobků, popř. výrobce, jedná se pouze o bližší určení požadovaného standartu, který zadavatel požaduje dodat v rámci dodávky, a dodavatel může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané PD. Zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, než jsou uvedena v PD, pokud PD obsahuje označení konkrétních materiálů, prvků, výrobků nebo označení konkrétních výrobců. Dodavatel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v PD.

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných prací, dodávek a služeb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž veškeré související a doplňkové služby, které nejsou výslovně uvedeny v projektové dokumentaci a o kterých uchazeč ví či při své odbornosti vědět má, že jsou třeba k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

Související a doplňkové služby jsou předmětem plnění veřejné zakázky a jako takové musí být zahrnuty do nabídkové ceny, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkaze výměr samostatnými položkami. Dodavatel zahrne ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen výkazu výměr. Zadavatel předpokládá, že provedení souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek výkazu výměr.

Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů EU v rámci operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), na základě rozhodnutí č. 14190056-SFŽP ze dne 20.6.2014. Zadavatel si vyhrazuje při respektování ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků. V případě, že zadavatel neobdrží dotaci na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky vůbec, nebude schopen předmět plnění realizovat a smlouva uzavřená s vítězným uchazečem nenabude účinnosti. Dodavatel podáním nabídky souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takový případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění a nemůže zadavateli účtovat jakékoliv sankce z toho plynoucí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 879 306,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Kácení stromů
  • Zahradnické služby
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
  • Vysazování
  • Prořezávání stromů
Datum ukončení příjmu nabídek 17.10.2014 15:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Obnova zeleně v Trhovém Štěpánově
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Trhový Štěpánov
IČO 00232874
Adresa
Dubějovická 269
25763 Trhový Štěpánov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 239221

Nahoru