Výpis systémových zpráv

Komunitní centrum SENÍK, Hrádek nad Nisou

Datum uveřejnění 06.03.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.03.2020
Označení verze Aktuální  (21.04.2021 14:01:54)
Systémové číslo P20V00001665
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Komunitní centrum SENÍK, Hrádek nad Nisou
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové budovy komunitního centra. Komunitní centrum je jednopodlažní objekt, jehož vstup je orientován ze západu kolmo od ul. Komenského. Konstrukčně je budova řešena jako zděná stavba, která bude vystavěna převážně na stávajících základech. Půdorysné rozměry objektu jsou 8,8 m x 15,26 m (vyšší část – klubovna), 9,83 m x 12,82 m (nižší část). Výška objektu dosahuje od upraveného terénu výšky 5,30 m (vyšší část) a 4,4 m (nižší část).
V rámci přípravy bude zdemolován současný objekt od úrovně základů výše. Demolice postihnou i západní část oplocení do ulice Komenského a zbytky plotu podél severní fasády objektu. Navrhovaný záměr vyžaduje také kácení stromů a křovin. Stropní konstrukce budou na nižší části objektu tvořeny stropními dutinovými panely a na vyšší části objektu dřevěným krovem. Fasáda objektu bude na nižší části tvořena KZS se strukturální omítkou pastelové barvy, na vyšší části bude dřevěný fasádní obklad z modřínových prken. Příčky jsou navrženy jako vyzdívky z pórobetonových tvárnic doplněné na toaletách o instalační SDK předstěny. Střecha bude plochá zelená - extenzivní. Výplně otvorů a prosklené stěny budou provedeny jako hliníkové, tmavě šedé. Domovní rozvod plynu navazuje na stávající Hlavní uzávěr plynu.
Součástí plnění veřejné zakázky je také vybudování nového oplocení a výměna stávajícího, a vybudování zpevněné plochy – dlážděné piazzetty před vchodem do objektu. Taktéž bude provedena revize víka septiku tak, aby byl zabezpečen a výškově vhodně upraven. V rámci sadových úprav budou vysazeny především křoviny a popínavé rostliny podél plotu. Celá plocha bude po dokončení stavebních prací výškově srovnána a bude doplněna výsevem travního semena. Součástí rekonstrukce zahrady je i biotop – malé jezírko oživující prostor zahrady s vodními rostlinami. Směrem od terasy komunitního centra povede k jezírku mlatová pěšina, která zajistí bezbariérový přístup.
Stavba se člení na tyto stavební objekty:
SO 501 – Domovní rozvod plynu
SO 701 – Komunitní centrum
SO 801a – Komunikace a zpevněné plochy, prvky drobné architektury
SO 801b – Oplocení
SO 802a – Demolice stávajícího objektu
SO 802b - Kácení
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 919 648,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2020-022311
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
  • Výstavba společenských, správních a kulturních center
  • Instalace a montáž oplocení
Datum ukončení příjmu nabídek 24.04.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Komunitní centrum SENÍK, Hrádek nad Nisou
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hrádek nad Nisou
IČO 00262854
Adresa
Horní náměstí 73
46334 Hrádek nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060715

Nahoru