Výpis systémových zpráv

„KODUS – č.p. 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - SO 2 – Snížení energetické náročnosti budovy – zateplení objektu“

Datum uveřejnění 25.04.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.04.2016
Označení verze Aktuální  (16.02.2018 12:49:40)
Systémové číslo P16V00004334
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „KODUS – č.p. 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - SO 2 – Snížení energetické náročnosti budovy – zateplení objektu“
Druh Stavební práce
Popis Na stavebním pozemku č. 883 v k.ú Horní Slavkov je vystavěna budova, která sloužila jako Dětský domov a nyní bude přestavěna na Komunitní centrum pro seniory. Předmětem realizace je snížení energetické náročnosti budovy bývalého Dětského domova v Horním Slavkově č.p. 658 v Zahradní ulici. Jedná se o stavbu postavenou ve stylu socialistického realismu okolo roku 1955.
Stávající výplně otvorů jsou plastové pravděpodobně s U = 1,7 W/m2.K. Tyto stávající výplně otvorů budou vyměněny za plastové s U = 0,9 W/m2.K. Ve schodišťovém traktu jsou instalovány prosvětlené luxferové stěny, které budou vybourány a nahrazeny plastovými prvky – otvíravé prosklené stěny z důvodu provětrání únikové cesty. Veškeré výplně otvorů budou po dobu výstavby chráněny např. Pe fólií, tuto odstraní zhotovitel po dokončení veškerých stavebních prací před předáním dokončeného díla objednateli. Splnění technických parametrů otvorových výplní uvede uchazeč v příloze č. 9 ZD.
Je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož tl. tepelné izolace. Stávající hromosvody budou odstraněny a po dokončení zateplovacích prací budou provedeny nové včetně jejich revize.
Stávající hromosvody budou odstraněny a po dokončení zateplovacích prací budou provedeny nové včetně jejich revize.
Obvodové stěny suterénu budou zateplovány stejným systémem, pouze budou použity desky z tvrzeného polystyrenu EPS 100 S tl. 160 mm. Povrchová úprava soklu bude tvořena marmolitovou omítkou.
Podlaha půdního prostoru bude zateplena tepelnou izolací z rohoží z minerálních vláken celkové tl. 320 mm. Tepelná izolace bude na podlahu kladena ve dvou vrstvách (tl. 160 + 160 mm). Na tyto rohože budou položeny dřevoštěpkové desky tl. 18 mm. Kladení tepelné izolace bude provedeno kolmo na sebe, tak aby byly překryty veškeré spáry. Tvrzené desky tepelné izolace budou přetaženy 500 mm na stávající obvodové stěny.
Svislé konstrukce - desky z minerálních vláken tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z minerálních vláken tl. 30 mm (sokl –EPS 100 S tl. 100 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS 100 S tl. 30 mm).
Hlavní plochy fasády budou zatepleny izolantem tl. 160 mm s lambdou 0,036.
Sokl bude zateplen izolantem tl. 160 mm s lambdou 0,037.
Podlaha půdního prostoru – tepelná izolace z rohoží z minerálních vláken celkové tl. 320 mm. Kladení tepelné izolace bude provedeno ve dvou vrstvách tl. 160+160 mm. Nášlapná vrstva bude tvořena z dřevoštěpkových desek tl. 18 mm.
Podlaha půdy bude zateplena izolantem celk. tloušťky 320 mm s lambdou 0,036.
Podrobná specifikace stavebních prací a technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby vyhotovené společností CENTRA-Stav, s.r.o., Horní Slavkov, zodp. projektant Ing. Ledvina Leoš, č. zakázky 31/2015. Dále pak v opatřeních místně příslušného stavebního úřadu. Dále ve výkazu výměr.
Součástí předmětu díla bude i provedení souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
Stavba je členěna na objekty a technická a technologická zařízení

SO 1 - 17 bezbariérových bytových jednotek– NENÍ PŘEDMĚTEM ZŘ
SO 2 – Snížení energetické náročnosti budovy – zateplení objektu
SO 3 – Parkovací plochy a chodníky - NENÍ PŘEDMĚTEM ZŘ

Návrh obchodního harmonogramu prací, předloží uchazeč jako součást nabídky. Časový harmonogram postupu prací a rozložení finančních prostředků v čase bude respektovat realizaci výměny výplní otvorů od 1.9-30.9.2016, zateplení obvodových konstrukcí pak v období 04-05/2017. Požadavek na harmonogram a přerušení prací v období od 1.10.2016 do 31.3.2017 je vznese s ohledem na nutnost koordinace prací a na spolupůsobení zhotovitelů na staveništi a plynulé návaznosti prací realizovaných v rámci SO 01 a SO 03, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení.
Realizace veřejné zakázky je financována prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z OPŽP, prioritní osy 5.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 044 097,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 638550
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Tepelné izolace
  • Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
Datum ukončení příjmu nabídek 23.05.2016 10:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „KODUS – č.p. 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - SO 2 – Snížení energetické náročnosti budovy – zateplení objektu“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Horní Slavkov
IČO 00259322
Adresa
Dlouhá 634
35731 Horní Slavkov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60056287

Nahoru