Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

KLADRUBY – MODERNIZACE HAL PRO CHOV PRASAT

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 13.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.12.2018
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 10:40:39)
Systémové číslo P18V00009562
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky KLADRUBY – MODERNIZACE HAL PRO CHOV PRASAT
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je modernizace hal pro chov prasat a dodávka nové technologie krmení. Zakázka je rozdělena na dvě etapy, dle roku realizace. Součástí první etapy je také zakázky na opravu plotu farmy.
Etapa č. 1 - realizace 2019
(SO-04 stáj výkrmu prasat č. 4, SO-05 stáj výkrmu prasat č. 5, technologie krmení areálu - okruh A a B)
SO-04 stáj výkrmu prasat č. 4
V rámci bouracích prací budou v jižní manipulační chodbě určené pro instalaci míchárny krmiv (kuchyně) demontovány výplně otvorů, vybourán zvětšený otvor pro nová vrata v nové poloze
a částečně vybourána bet. podlaha pro zřízení záchytné jímky. Nosné konstrukce (základy, zdivo
a střešní vazníky) zůstanou zachovány.
Míchárna
Nosný svislý systém, střešní a stěnové opláštění stavby zůstanou zachovány. Budou provedeny dozdívky štítového zdiva z cihelných bloků. Překlady nového otvoru budou tvořeny oc. válc. I profily. Omítky dozdívek a zapravení špalet budou provedeny jako vápenocementové štukové opatřené malbou kompatibilní se stávajícím nátěrem.
Nově budou v prostoru jižní manipulační chodby provedeny obklady zděných stěn mrazuvzdorným ker. obkladem do výšky 2,5 m. Lignátové stěny a podhledy budou obloženy PIR panelem tl. 60 mm s certifikací třídy reakce na oheň min. Ds2d0. Vybetonována bude záchytná vana s jímkou pro instalaci dvojice mixérů. Podlaha bude opatřena keramickou slinutou dlažbou do flex. tmelu. Vana bude izolována 1x natavovacím asfaltový izolační pás (NAIP) s výztuží ze skleněných vláken, při aplikaci 1xALP- penetračního nátěru na beton. Pro oddělení prostoru od zbytku chodby bude provedena plastová stěna komorového profilu tl. 50 mm s plastovými dveřmi do oc. nerez zárubně (dodávka technologie) a osazeny nové výplně otvorů ve zděných konstrukcích.
Nové výplně vstupních vrtat rozměru 2200/2200 mm budou oc. zámečnické konstrukce s výplní tvořenou Pir panelem tl. 60 mm, zámek + kování s vložkou Fab +pákový uzávěr. Zárubeň ocelová úhelníková. Dveře z míchárny do stájového prostoru rozměru 800/1900 budou osazeny z PVC 5-ti komorových profilů, plné do PVC zárubně, kování standard, zámek dozický. Nově bude v místnosti osazena technologie míchárny krmiv s elektroinstalací. V hale samotné budou vyměněny rozvody mokrého krmení. ŽB Základová deska pod sila pro okruh B, bude provedena tl. 400 mm z betonu C25/30, ocel 10425.
SO-05 STÁJ VÝKRMU PRASAT č. 5
V rámci bouracích prací bude demontováno veškeré střešní opláštění objektu a podhledy, včetně nevyužitých ventilačních šachet, osvětlovacích těles a souvisejících elektroinstalací.
Ostatní bourací práce:
Demontována bude plechová trapéz KOB krytina včetně přístaveb elektrorozvoden a soc. zázemí s místností nádrže na syrovátku. V prostoru přístavby určeném pro zřízení nové míchárny krmiv bude vybourána stropní konstrukce tvořená deskami Hurdis do oc. válc. nosníků. Dále bude v této části demontována střešní konstrukce tvořená dřevěnými vaznicemi. V celém půdorysu stáje bude demontován Lignátový podhled. Budou rozšířeny určené dveřní otvory ve zděných stěnách. Viz. výkresová část. Stávající obnažená příhradová konstrukce vazníků bude vizuelně prohlédnuta a místně vyspravena tam kde bude dřevěná konstrukce narušena (mechanicky, plísní, hnilobou atd.). Budou demontovány výplně otvorů a oklepány odpouklé a nesoudržné části vnitřních i vnějších omítek stěn. Nosné konstrukce (základy, zdivo a střešní vazníky) zůstanou zachovány.
Nové zděné konstrukce a dozdívky stávajícího zdiva budou provedeny z ker. cihelných bloků na MVC. Stávající obnažená příhradová konstrukce dřevěných sbíjených vazníků bude vizuelně prohlédnuta
a místně vyspravena tam kde bude dřevěná konstrukce narušena (mechanicky, plísní, hnilobou atd.) Vyspravená dřevěná konstrukce bude ošetřena fungicidním napouštědlem. Podhledy ve stáji jsou řešeny PIR panelem tl. 100 mm kotveným ze spodu na stávající dřev. příhradovou konstrukci. Zvětšení stávajících otvorů a zřízení nových ve zděných stěnách - použity oc. válcované I profily.
V podlahách budou plastové rošty kejdového kanálu nahrazeny betonovými tl. 70 mm. Střešní krytina stáje bude provedena z trapézového plechu RAL T 50 o výšce vlny 50 mm a tl. plechu 0,7 mm.
V rovině střešního pláště budou plechovány stávající využité ventilační šachty pozink. barveným plechem. Krytina z trapézové ho plechu RAL T 50 tl. 07 mm bude provedena i na přístavbách elektrorozvoden a části přístavby soc. zázemí. Zastřešení nadstavby míchárny krmiv je navrženo z PIR panelů tl. 100 mm. Střešní krytina bude provedena včetně všech doplňků a příslušenství daného systému (lemování, kotvení atd.).
Nové výplně vstupních dveří budou plastové do PVC zárubní se zámkem a vložkou fab. Vnitřní dveře pak plastové plné do ocelových zárubní, zárubní (zámek dozický). Nově osazená vrata do míchárny krmiv budou oc. zámečnické konstrukce s PIR panelovou výplní tl. 60 mm zámek + kování s vložkou Fab +pákový uzávěr. Zárubeň ocelová úhelníková. Nová okna budou provedeny z plastových profilů. Zasklení izolačními dvojskly. Nové Zámečnické konstrukce žárově zinkovány a opatřeny dvojnásobným reaktivním nátěrem. Stávající zámečnické konstrukce budou zbaveny starých nátěrů a opatřeny 1x základním a 2x finálním syntetickým nátěrem. Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm. Pomocný materiál (háky, zděře apod.) bude pozinkovaný, popř. s jinou nekorodující úpravou. Nové i stávající vnitřní zdivo bude opatřeno novými cementovými omítkami + malba. Stávající venkovní omítky cihelného zdiva budou rekonstruovány a opatřeny vápenno cementovým štukem + silikátový nátěr. Nové budou provedeny jako vápenocementové štukové + silikátový nátěr. Úpravy vnitřních i vnějších omítek se týkají i spojovacího krčku mezi halami 5 a 6. Povrchová úprava vnitřních omítek stájových prostor bude provedena vápnem na bílení. Nátěr fasády bude proveden silikátovou fasádní barvou. Nátěr kovových konstrukcí bude proveden na řádně připravený podklad barvou syntetickou základní antikorozní a dvojnásobným emailem syntetickým. ŽB Základová deska pod sila pro okruh A, bude provedena tl. 400 mm z betonu C25/30, ocel 10425. Bude provedená opěrná zídka řešící rozdílnou výškovou úroveň, chybějící přídlažba z bet. dlaždic do betonu podél východní bočních strany stáje. Okolo betonového základu pro silo bude provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby.
TECHNOLOGIE KRMENÍ AREÁLU – okruh A a B
Stávající systém mokrého krmení je na konci své životnosti a bude nahrazen novou instalací
Technologie mokrého krmení areálu je ve stávajícím i novém stavu rozdělena na 2 okruhy (A a B)
z nichž každý funguje samostatně s vlastní přípravnou krmiv (kuchyní) a skladovacími zásobníky suchých krmných směsí.
Okruh A – pro haly 1, 5, 6
- Objem mixéru a = 5000 l, objem mixéru b = 3000 l
- Zásobníky krmných směsí (sila) 8x 15,6 t u haly č.5.
- Zastavěná plocha základových konstrukcí sil 72 m2
Okruh B – pro haly 2, 3, 4
- Objem mixéru a = 5000 l, objem mixéru b = 3000 l
- Zásobníky krmných směsí (sila) 8x 15,6 t u haly č.4.
- Zastavěná plocha základových konstrukcí sil 72 m2
Venkovní vedení rozvodů mokrého krmení bude vedeno v technologickém PVC potrubí, ostatní ve spojovacím krčku.
Provádění montáže nových rozvodů a mícháren bude probíhat za provozu stávajícího systému krmení. Nové rozvody budou instalovány v souběhu se stávajícími. Pozice nových přípraven krmiv proto není shodná s pozicí stávajících. Teprve po uvedení do provozu nového systému budou stávající zařízení v rámci kompletního okruhu (A nebo B) odstavena a demontována. Demontovány budou: Zařízení stávající míchárny krmiv, Rozvody mokrého krmení po halách, Stávající sila.
REKONSTRUKCE OPLOCENÍ FARMY
Stávající oplocení je z ocelového pozinkovaného pletiva na betonových sloupcích. Oplocení je ve špatném stavebně-technickém stavu – sloupky jsou popraskané, odchýlené od svislice, pletivo zrezivělé a hrozí vniknutí zvěře do prostor areálu a tím narušení biosecurity a infikování chovu. Jedná se o úseky 80,50m + 19m = celkem 99,50m. Stávající pletivo bude zdemontováno a sloupky odstraněné vč. betonových patek. Nový stav – je navržené systémové oplocení z poplastovaných sloupků ø 48 mm a vzpěr ø 38 (každých 25mmm, nároží, začátek a konec oplocení) zelené barvy. Celková výška sloupků (při 0,5 m zabetonování do patek) je 2,4 m. Poplastované pletivo (v = 1,6 m) bude přichyceno k dvěma řadám napínacích drátů (min. tl. 2,2 mm – poplastovaný drát). Na sloupky budou osazené Bavolety mezi které bude natažen 2x ostnatý drát. Betonové podhrabové desky (v = 20 cm) budou uchyceny držáky podhrabových desek, které budou nasunuty na sloupcích. Mezi pletivem a podhrabovou deskou bude mezera max. 5 cm. Jednotlivé sloupky oplocení budou osazeny do bet. patek z C 16/20 X0 v osové vzdálenosti 2,5m. Vzpěry sloupků budou kotveny do těchto bet. podhrabových desek.
Etapa č. 2 - realizace 2020
(SO-01 STÁJ VÝKRMU PRASAT č. 1, SO-02 STÁJ VÝKRMU PRASAT č. 2, SO-03 STÁJ VÝKRMU PRASAT
č. 3, SO-06 STÁJ VÝKRMU PRASAT č. 6)
SO-01 STÁJ VÝKRMU PRASAT č. 1
V rámci bouracích prací bude demontováno střešní opláštění objektu včetně konstrukce stávající vrcholové větrací štěrbiny. Dále budou demontovány výplně otvorů a oklepány odpouklé vně i vnitř omítky stěn. Ve středové přístavbě bude demontován stávající podhled v 2.N.P. V sekcích B.1 a B.2 bude demontováno veškeré hrazení kotců. Bude vybouráno stávající oc. vystrojení propadel kejdového kanálu, včetně vodících oc. profilů v celé délce kejd. kanálů a odstraněno stávající degradované zastropení kejdové jímky v jižním štítu stáje. Budou rozšířeny určené dveřní otvory ve zděných stěnách. Nosné konstrukce (základy, zdivo a střešní vazníky) zůstanou zachovány. Stávající obnažená příhradová konstrukce rámů bude před provedením nových nátěrů a opětovným zakrytím zbavena koroze a zbytků stávajících nátěrů tryskáním. Materiály obsahující azbest budou předány k likvidaci oprávněnému subjektu. Nosný svislý systém stavby zůstane zachován. Na obvodových i vnitřních zděných stěnách budou opraveny omítky a nátěry. Budou provedeny dozdívky po rušených ventilačních, dveřních a okenních otvorech dle výkresové části PD. Nosný vodorovný systém stavby zůstane zachován. Stávající obnažená příhradová konstrukce rámů bude místně vyspravena vyvařením případných defektů jednotlivých a sanována. V podlahách budou plastové rošty kejdového kanálu nahrazeny betonovými dl.1100/š. 500/ tl.70 mm. Kejdové kanály ve stáji budou vyčištěny tlakovou vodou a vyspraveny. Jako stavební příprava pro osazení shrnovacích lopat bude provedena výměna stávajících vodících L profilů za nové profily v celé délce kanálu, kotvené do stávajícího dna přes chemické kotvy se zabroušením na povrchu L profilu. Střešní krytina bude provedena z PIR panelů tl. 100 mm. Nově budou pro kotvení PIR panelů provedeny ocelové pozinkované Z vazničky 180/2 mm pnuté mezi jednotlivé rámy příhradové konstrukce jako prosté nosníky. Z vaznice budou nadstandardně opatřeny dvojnásobným syntetickým reaktivním nátěrem. Střešní krytina bude provedena včetně všech doplňků a příslušenství daného systému.
V hřebeni stáje bude osazena typová regulovatelná větrací štěrbina. Nové výplně vstupních dveří budou plastové do PVC zárubní. Vnitřní dveře pak plastové do oc. zárubní. Vrata z PUR panelů na oc. rám. Nová okno budou provedeny z plastových profilů. Zasklení izolačními dvojskly. Jako stavební příprava pro montáž pohonů shrnovacích kejdových lopat bude provedeno oc. vystrojení stávajících propadel kejdového kanálu. Střešní žlaby, odpadní trouby a parapetní desky oken budou provedeny z aluzinkového plechu. Ostatní klempířské prvky, lemování okapnice atd. budou provedeny v systému střešního pláště. Budou provedeny úpravy vnitřních omítek a maleb, úprava vnějších povrchů. Stávající sokl bude vyspraven a bude provedena sanace betonových konstrukcí. Povrchová úprava vnitřních omítek stájových prostor bude proveden vápnem na bílení. Nátěr fasády bude proveden silikátovou fasádní barvou. Nátěr kovových konstrukcí bude proveden na řádně připravený podklad barvou syntetickou základní antikorozní a dvojnásobným emailem syntetickým. Aluzinkové konstrukce zůstanou bez nátěru. Budou provedeny nové keramické obklady stěn a dlažby podlah sociálního zázemí. Stávající obklady kabřincovými obkladačkami ve stájích a středových chodbách budou očištěny od nátěrů. Bude provedeno nové zakrytí stávající kejdové jímky v jižním štítu. Bude provedena a opravena přídlažba z bet. dlaždic a žlabovek do betonu po obvodu stáje.
SO-02 STÁJ VÝKRMU PRASAT č. 2
V rámci bouracích prací budou demontovány stávající stěnové ventilační klapky a vzduchové koridory.
Budou odříznuty ventilační šachty ve střešním plášti, ve stávajícím opláštění PUR panely budou vyřezány otvory pro nové klapky a ventilační komíny a demontovány výplně otvorů a oklepány odpouklé a nesoudržné části vnitřních i vnějších omítek stěn. Demontována bude krytina přístaveb elektrorozvoden z vlnitého sklolaminátu. Ve štítech budou odbourány přístavby po demontovaných ventilátorech původního systému větrání. Demontovány budou středové dělící stěny z KOB plechů na nosný rastr z oc. profilů. Bude vybouráno stávající oc. vystrojení propadel kejdového kanálu, včetně vodících oc. profilů v celé délce kejd. kanálů. Budou rozšířeny určené dveřní otvory ve zděných stěnách. Viz. výkresová část.
Nosné konstrukce (základy, zdivo a střešní vazníky) zůstanou zachovány. Stávající obnažená příhradová konstrukce rámů bude před provedením nových nátěrů a opětovným zakrytím zbavena koroze a zbytků stávajících nátěrů tryskáním. Nosný svislý systém stavby zůstane zachován. Na obvodových i vnitřních zděných stěnách budou opraveny omítky a nátěry. Ve stěnovém opláštění panely budou zabedněny otvory po stávajících ventilačních otvorech a provedena provětrávající předstěna v míchárně krmiv pomocí PiR panelů. Dodávka prací na zabednění bude provedena včetně pomocných oc. konstrukcí pro uchycení jednotlivých segmentů PIR panelů. V rámci dodávky technologie budou provedeny dělící konstrukce jednotlivých sekcí ze systému plastových panelů tl. 5 cm včetně nezbytně nutných demontáží a zpětných montáží navazujícího hrazení. Budou provedeny dozdívky po rušených dveřních otvorech dle výkresové části PD. Nosný vodorovný systém stavby zůstane zachován. Stávající obnažená příhradová konstrukce rámů bude místně vyspravena vyvařením případných defektů jednotlivých styčníků a sanována. Překlady do rozšiřovaných nebo vybourávaných otvorů ve zdivu jsou řešeny jako betonové prefabrikované RZP a z oc. válcovaných profilů viz. PD. V podlahách budou plastové rošty kejdového kanálu nahrazeny betonovými dl.1100/š. 500/ tl.70 mm. Kejdové kanály ve stáji budou vyčištěny tlakovou vodou a vyspraveny. Jako stavební příprava pro osazení shrnovacích lopat bude provedena výměna stávajících vodících L profilů za nové profily v celé délce kanálu. Střešní krytina hlavního stájového objektu je z PUR panelů. V této budou provedeny prostupy pro nové kruhové ventilační šachty.
Střešní krytina bude z exteriérové strany očištěna mechanicky dále budou překontrolovány klempířské spoje a kl. konstrukce ve střešním plášti s případnou opravou defektů. Z interiérové strany bude střešní krytina očištěna a omyta tlakovou vodou. Na přístavbách elektrorozvoden bude nově provedena střecha výměnou stávajícího vlnitého sklolaminátu za trapézový plech o výšce vlny 50 mm a tl. plechu 0,7 mm.
Původní zachované dřevěné vaznice budou vizuelně prohlédnuté, v případě zjištění degradace budou nevyhovující prvky vyměněny a jako celek budou znovu zakryté dřevěné konstrukce opatřeny fungicidním napoušťědlem. Střešní krytina přístaveb bude provedena včetně všech doplňků a příslušenství daného systému. Nové výplně vstupních dveří budou plastové do PVC zárubní. Vnitřní dveře pak plastové do oc. zárubní. Nová okno budou provedeny z plastových profilů. Zasklení izolačními dvojskly. Jako stavební příprava pro montáž pohonů shrnovacích kejdových lopat bude provedeno oc. vystrojení stávajících propadel kejdového kanálu. Střešní žlaby a odpadní trouby nebudou osazovány. Parapetní desky, lemování, okapnice atd. budou provedeny z aluzinkového plechu tl. 0,63 mm. Budou provedeny úpravy vnitřních omítek a maleb, úprava vnějších povrchů, úprava povrchů betonových konstrukcí a úprava st. soklu. Povrchová úprava vnitřních omítek stájových prostor bude provedena vápnem na bílení. Nátěr fasády bude proveden silikátovou fasádní barvou. Nátěr kovových konstrukcí bude proveden na řádně připravený podklad barvou syntetickou základní antikorozní a dvojnásobným emailem syntetickým. Stávající obklady kabřincovými obkladačkami ve stájích a středových chodbách budou očištěny. Bude provedena a opravena přídlažba z bet. dlaždic a žlabovek do betonu po obvodu stáje.
SO-03 STÁJ VÝKRMU PRASAT č. 3
V rámci bouracích prací bude demontováno veškeré opláštění objektu , veškeré ventilační prvky a osvětlovací tělesa včetně souvisejících elektroinstalací. Budou demontovány výplně otvorů a oklepány odpouklé a nesoudržné části vnitřních i vnějších omítek stěn. Bude vybouráno stávající oc. vystrojení propadel kejdového kanálu, včetně vodících oc. profilů v celé délce kejd. kanálů. Demontována bude krytina přístaveb elektrorozvoden z vlnitého sklolaminátu. Demontovány budou středové dělící stěny z KOB plechů na nosný rastr z oc. profilů. Budou rozšířeny určené dveřní otvory ve zděných stěnách. Viz. výkresová část. Stávající obnažená příhradová konstrukce rámů bude před provedením nových nátěrů a opětovným zakrytím zbavena koroze a zbytků stávajících nátěrů tryskáním. Nosné konstrukce (základy, zdivo a střešní vazníky) zůstanou zachovány. Stávající příhradová konstrukce rámů bude sanována.
Na obvodových i vnitřních zděných stěnách budou opraveny omítky a nátěry. Obvodové boční stěny budou do výšky 1,1 m vyzděny broušenými cihelnými bloky. Cihelné bloky budou doplněné o vyzdívky v příhradové konstrukci rámu cihlami plnými. Stěnové opláštění nad vyzděný sokl bude provedeno z PIR stěnových panelů tl. 100 mm. Vystupující svislá část příhradové konstrukce nad úroveň zděného soklu v interiéru bude opláštěna PIR panelem tl 60 mm. V rámci dodávky technologie budou provedeny dělící konstrukce jednotlivých sekcí a středové chodby ze systému plastových panelů tl. 5 cm včetně nutných demontáží a zpětných montáží. Budou provedeny dozdívky po rušených dveřních otvorech. Nosný vodorovný systém stavby zůstane zachován. Stávající příhradová konstrukce rámů bude sanována. Podhledy ve stáji jsou řešeny PIR podhledovým panelem tl. 100 mm. Podhledové PIR panely budou kotveny v modulu 3,0 m ze spodu na stávající příhradovou konstrukci. Dodávka prací na podhledovém opláštění PIR panely bude provedena včetně pomocných oc. Konstrukcí. Pro zvětšení stávajících otvorů ve štítových stěnách budou použity RZP bet. prefa překlady. Stávající obnažená příhradová konstrukce rámů bude místně vyspravena vyvařením případných defektů jednotlivých styčníků a sanována. V podlahách budou plastové rošty kejdového kanálu nahrazeny betonovými dl.1100/š. 500/ tl.70 mm. Kejdové kanály ve stáji budou vyčištěny tlakovou vodou a vyspraveny. Jako stavební příprava pro osazení shrnovacích lopat bude provedena výměna stávajících vodících L profilů za nové profily celé délce kanálu. Střešní krytina bude provedena z trapézového plechu T50 RAL o výšce vlny 50 mm a tl. plechu 0,7 mm kotveným do stávajících sanovaných trubkových oc. vazniček doplněných o hřebenový pár vazniček. V rovině střešního pláště budou osazeny odtahy ventilátorů odvětrání. Dodávka prací střešního opláštění bude provedena včetně pomocných oc. konstrukcí pro uchycení nových hřebenových jacklů k hlavní nosné konstrukci. Na přístavbách elektrorozvoden bude nově provedena střecha výměnou stávajícího vlnitého sklolaminátu za trapézový plech o výšce vlny 50 mm a tl. plechu 0,7 mm.
Původní zachované dřevěné vaznice budou vizuelně prohlédnuté, v případě zjištění degradace budou nevyhovující prvky vyměněny a jako celek budou znovu zakryté dřevěné konstrukce opatřeny fungicidním napoušťědlem. Střešní krytina bude provedena včetně všech doplňků a příslušenství daného systému (lemování, kotvení atd.). Nové výplně vstupních dveří budou plastové do PVC zárubní. Vnitřní dveře pak plastové do oc. zárubní. Nová okna budou provedeny z plastových profilů. Zasklení izolačními dvojskly. Jako stavební příprava pro montáž pohonů shrnovacích kejdových lopat bude provedeno oc. vystrojení stávajících propadel kejdového kanálu. Veškeré pomocné kc. z válcované oceli budou opatřeny základním a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem. Střešní žlaby a odpadní trouby nebudou osazovány. Parapetní desky, lemování, okapnice atd. budou provedeny z aluzinkového plechu tl. 0,63 mm a v systému opláštění PIR panely. Nové i stávající vnitřní zdivo bude opatřeno novými cementovými omítkami + malba. Nově vyzděný sokl obvodového zdiva bude opatřen obkladem ze sklolaminátové desky tl. 1 mm. Stávající venkovní omítky cihelného zdiva budou rekonstruovány a opatřeny vápenno cementovým štukem + silikátový nátěr. Nové budou provedeny jako vápenocementové štukové + silikátový nátěr. Boční Sokl bude opatřen zateplovacím systémem ETICS. Budou provedeny úpravy vnitřních omítek a maleb, úprava vnějších povrchů, úprava povrchů betonových konstrukcí a úprava st. soklu.
Povrchová úprava vnitřních omítek stájových prostor bude provedena vápnem na bílení. Nátěr fasády bude proveden silikátovou fasádní barvou. Nátěr kovových konstrukcí bude proveden na řádně připravený podklad barvou syntetickou základní antikorozní a dvojnásobným emailem syntetickým. Bude provedeno zastřešení nákladové rampy ocelovou konstrukcí. Oc. konstrukce bude žárově zinkována a opatřena dvojnásobným reaktivním nátěrem.
SO-06 STÁJ VÝKRMU PRASAT č. 6
V rámci bouracích prací bude demontováno veškeré střešní opláštění objektu a podhledy, včetně nevyužitých ventilačních šachet, osvětlovacích těles a souvisejících elektroinstalací. Demontována bude plechová trapéz KOB krytina včetně přístaveb elektrorozvoden. V celém půdorysu stáje bude demontován Lignátový podhled. Budou rozšířeny určené dveřní otvory ve zděných stěnách. Viz. výkresová část. Stávající obnažená příhradová konstrukce vazníků bude vizuelně prohlédnuta a místně vyspravena tam kde bude dřevěná konstrukce narušena (mechanicky, plísní, hnilobou atd.). Budou demontovány výplně otvorů a oklepány odpouklé a nesoudržné části vnitřních i vnějších omítek stěn. Nosné konstrukce (základy, zdivo a střešní vazníky) zůstanou zachovány. Dozdívky stávajícího zdiva budou provedeny z ker. cihelných bloků na MVC. Stávající obnažená příhradová konstrukce dřevěných sbíjených vazníků bude vizuelně prohlédnuta a místně vyspravena tam kde bude dřevěná konstrukce narušena. Vyspravená dřevěná konstrukce bude ošetřena fungicidním napouštědlem. Podhledy ve stáji jsou řešeny PIR panelem tl. 100 mm. Pro zvětšení stávajících otvorů a zřízení nových ve zděných stěnách budou použity oc. válcované I profily. V podlahách budou plastové rošty kejdového kanálu nahrazeny betonovými tl. 70 mm.
Střešní krytina stáje bude provedena z trapézového plechu RAL T 50 o výšce vlny 50 mm a tl. plechu 0,7 mm na stávající místně vyspravené dřevěné laťování a dřev. vazničky. Krytina z trapézové ho plechu RAL T 50 tl. 07 mm bude provedena i na přístavbách elektrorozvoden. Střešní krytina bude provedena včetně všech doplňků a příslušenství daného systému. Nové výplně vstupních dveří budou plastové do PVC zárubní. Vnitřní dveře pak plastové plné do ocelových zárubní. Nové Zámečnické konstrukce budou žárově zinkovány a opatřeny dvojnásobným reaktivním nátěrem. Stávající zámečnické konstrukce budou zbaveny starých nátěrů a opatřeny 1x základním a 2x finálním syntetickým nátěrem.
Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,63 mm. Nové i stávající vnitřní zdivo bude opatřeno novými cementovými omítkami + malba. Stávající venkovní omítky cihelného zdiva budou rekonstruovány a opatřeny vápenno cementovým štukem + silikátový nátěr. Nové budou provedeny jako vápenocementové štukové + silikátový nátěr. Úpravy vnitřních i vnějších omítek se týkají i spojovacího krčku mezi halami 5 a 6.
Budou provedeny úpravy vnitřních omítek a maleb, úprava vnějších povrchů, úprava povrchů betonových konstrukcí a úprava st. soklu.Povrchová úprava vnitřních omítek stájových prostor bude provedena vápnem na bílení. Nátěr fasády bude proveden silikátovou fasádní barvou. Nátěr kovových konstrukcí bude proveden na řádně připravený podklad barvou syntetickou základní antikorozní a dvojnásobným emailem syntetickým. Bude provedena chybějící přídlažba z bet. dlaždic do betonu podél východní bočních strany stáje. Bude provedeno zastřešení nákladové rampy ocelovou konstrukcí.
Další specifikace zakázky je uvedena v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
• Příloha č. 2 - Výkaz výměr
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/animo-zatec-a-s
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem předložena na celý rozsah předmětu zakázky.
6.2 Prohlídka staveniště
Prohlídka staveniště bude umožněna dne 18. 12. 2018 v 10.00 hodin nebo dne 19. 12. 2018 v 10:00 hodin na adrese: ANIMO Žatec, a.s., farma Kladruby, 387 16 Kladruby (okres Strakonice).
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby účastníci kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení poslali přihlášku s uvedením termínu prohlídky, obchodního jména účastníka a vzhledem k požadavkům na základní pravidla biosecurity také kontaktních údaje na všechny osoby účastníka (jméno, příjmení, telefon, e-mail), které se místního šetření zúčastní.
Přihlášku na prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději dva (2) pracovní dny před termínem konání prohlídky staveniště.
Kontaktní osoba zadavatele na základě přihlášky zašle účastníkovi formulář BIOSECURITY (dotazník
o návštěvě farmy Kladruby), který musí všechny osoby účastníka, kteří se prohlídky zúčastní vyplnit
a zaslat zpět kontaktní osobě zadavatele, a to nejpozději jeden (1) pracovní den před termínem konání prohlídky staveniště. Účastníci, kteří nezašlou vyplněný formulář BIOSECURITY nebudou vpuštěni na místo prohlídky staveniště!
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 87 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba zemědělských objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 14.01.2019 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ANIMO Žatec, a.s.
IČO 00044628
Adresa
Lišany 33
44001 Lišany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 524341

Nahoru