Výpis systémových zpráv

Horšovský Týn, rekonstrukce ulice U garáží

Datum uveřejnění 30.08.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.08.2018
Označení verze Aktuální  (02.10.2018 11:12:38)
Systémové číslo P18V00007090
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Horšovský Týn, rekonstrukce ulice U garáží
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis a) SO 001 - Bourací a přípravné práce
Dojde k vytýčení stavby a obvodu staveniště. Po té dojde k osazení přechodného dopravního značení dle PD ZOV a DIO.
Dále je nutné vytýčit podzemní inženýrské sítě a pomocí kopaných sond ověřit jejich polohu.
Dojde k odfrézování plochy vozovky a vybourání stávajících částí komunikací pro provedení rozsahu stavby a k zafrézování povrchu v prostoru napojení stavby na AB povrch stávajících komunikací.
b) Zemní práce
Trasa je výškově navržena s ohledem na stávající niveletu. Míra zhutnění zemní zbylé pláně se bude řídit dle této PD.
Je nutné počítat, že se lokálně bude muset použít hloubková sanace podloží pomocí lomového kamene s vsypem z SD 0-63 (odhad 5% plochy)
Výkopek bude odvezen na skládku, kterou si zhotovitel zajistí sám. Pro stanovení kalkulace lze uvažovat o skládce do 10 km. Asfalty a betony na skládku rovněž dle dohody s investorem.
Zhotovitel si v předstihu zajistí možnosti ukládání odpadů.
c) Uliční vpusti
Umístění uličních vpustí, řeší tato část PD.
Napojení uličních vpustí je řešeno v PD, část C1 6,0 - Systém odvodnění, pomocí obetonovaných trub KG 150 (SN = 8 kN/m). Vpusti budou opatřeny sifonem.
Budou použity vtokové mříže: Typ 1: BEGU 500 x 500 D 400
Umístění šachet přizpůsobit linii obruby a parametrům poklopů !!!
Šachty kanalizace budou výškově upraveny. Další dle PD
d) Chodníkový žlab
Pro odvodnění části chodníku spádovaného od vozovky bude použit betonový žlab š. cca 0,25 m uložený do betonu X0 C12/15 z doplněním mezery k plotu betonovou dlažbou, rovněž do betonu X0 C12/15. Tento žlábek bude sveden do originální vpusti UV 9.
e) Podsyp komunikace
Na upravenou a zhutněnou zemní pláň bude proveden podsyp ze štěrko-drti 0-32 v tloušťce po zhutnění a šířce dle PD. Míra zhutnění dle PD.
f) Obrubníky, obrubníčky
Na zhutněný podsyp budou osazeny obrubníky 150/250 do betonového lože s opěrou z betonu X0 C12/15. Obruby mají jednotný nášlap 120 mm.
Přechody nášlapných výšek budou provedeny postupně na délce min. 1 m.
Chodník částečně lemuje obrubník 80/250 do betonového lože s opěrou z betonu X0 C12/15. Obruby mají jednotný nášlap 60 mm.
g) Chodník
Stavebním objektem prochází pěší trasa. Chodník bude proveden z asfalto-betonu 2×30 mm (lze položit i najednou), s doplněním hmatové kontrastní dlažby, zařízlé do povrchu dle PD.
h) Podklad komunikace
Na upravený a zhutněný podsyp bude proveden podklad z ŠDA 0-32, v tloušťce po zhutnění a zhutnění dle PD. V místech, kam se nedostane hutnící technika, bude rýha vyplněna pod vrstvy AB betonem C 30/37 XF1.
Podklad chodníku tvoří vrstva ŠDB 0-32, v místě vjezdů bude vrstva zesílena na tl.350 mm.
Tloušťky po zhutnění a zhutnění dle PD.
9
i) Kryt komunikace
Na upravený a zhutněný podklad bude položena v prostoru komunikace větve „A“ vrstva z ACP 16 + [ABH I] v tl. po zhutnění dle PD a obrusná vrstva z ACO 11 S [ABS I] v tloušťkách po zhutnění dle PD .
Vrstvy asfaltobetonu budou v napojení krytu provedeny terasovitým napojením cca 250 mm na stávající povrchy.
Na odfrézovanou a očištěnou plochu vozovky aplikovat spojovací postřik z asfaltové emulze PS, AR.
Na chodníky bude použita vrstva z asfalto-betonu 2×30 mm (lze položit i najednou). Varovný, signální a hmatný pás bude z dlažby pro nevidomé kontrastně odlišné barvy v šířkách dle TP a bude proveden u všech snížení obrub.
Přejezdové prahy budou provedeny tak, že na rampové plochy bude použita žulová dlažba tl.:100 mm do lože z betonu C30/37 XF1 tl.:40 mm, na KSC I ∅ tl. dle PD. Na zvýšenou plochu bude použita betonová dlažba tl.:80 mm přírodní barvy do lože z HDK 4-8 tl.: 40 mm na KSC I tl dle PD. Do soupisu prací uvažovat dlažbu 100/200.
Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy vztahujícími se na tento druh stavby. Stavba obsahuje s ohledem na vyhlášku 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) vodící prvky a signální pásy. Jako vodící linii slouží obrubníčky s nášlapem nad 60 mm a stávající hradby. Stavba je opatřena varovnými pásy z hmatové, barevné dlažby pro nevidomé. Trasa pro pěší má při křížení s komunikací v celé úpravě nášlap 20 mm. V místech snížení obrub (vjezdy) pod 80 mm je rovněž při pěší trase osazen varovný pás z barevné hmatové dlažby. Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04., -.06
j) Inženýrské sítě
V prostoru stavby byly zjištěny a zakresleny podzemní inženýrské sítě dle podkladů získaných od jejich správců a subdodávek PD pro územní řízení celé zóny. Tyto jsou jen orientační!!! Je nutné před zahájením jakýchkoliv zemních prací prověřit jejich stav s vytýčením a řídit se požadavky vyplývajícími z dokladové části.
k) Terénní úpravy
Po dokončení komunikace dojde ke zpětnému ohumusování okolního terénu a k celkové regeneraci zbylých ploch vč. osetí travním semenem. Je nutno počítat s nákupem ornice pro rekultivace ploch. Ohumusování a zatravnění je součástí stavby.
Ostatní dle PD.
l) Dopravní značení
Tato dokumentace řeší stavební úpravu místních komunikací tak, aby technicky vyhovovala požadavku na zbezpečnění dopravy, s vyznačenými parkovacími plochami. S tím budou osazeny odpovídající dopravní značky, které budou splňovat podmínky dané v ČSN 73 7030 EN 12899-1. Velikost dopravní značky bude základní. Povrchové provedení dopravní značky reflexní folií.
Svislé DZ budou osazeny na sloupcích metalické barvy. Dopravní značka bude osazena tak, aby okraj značky byl od vnějšího kraje vozovky nebo krajnice ve vzdálenosti 50 – 200 cm. Ve výjimečných případech lze minimální vzdálenost snížit na 30 cm. Okraj spodní značky bude ve výši 220 cm nad vozovkou nebo chodníkem.
Na jednom sloupku nesmějí být umístěny více než dvě značky výstražné, zákazové nebo příkazové, mimo dodatkových a musí být stejné skupiny a velikosti.
Sloupek bude zabetonován v zemi přes bezpečnostní patku. Před zahájením prací je nutné prověřit stav ing. sítí.
Napojení okolních objektů a účelových komunikací bude provedeno pomocí snížené obruby.
Při návrhu se vycházelo z předpokladu, aby bylo šířkové uspořádání a připojení na ostatní silniční sítě přizpůsobené normám s co nejnižšími náklady na výstavbu. 10
Stavba vyvolá uzavírky úseků ve výstavbě s předčasným užíváním hotových úseků do konečného spuštění provozu. Objízdné trasy nejsou řešeny vzhledem k rozsahu stavby. Přechodné dopravní značení je řešeno v části „E“ (Zásady organizace výstavby) této PD.
m) Sadové úpravy
Ze stavebně-technického důvodu nedojde k výsadbě jen k osetí revitalizovaných ploch.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 31' 48.6692" N, 12° 56' 39.9368" E
Předmět CPV
  • Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje)
Datum ukončení příjmu nabídek 07.09.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Horšovský Týn, rekonstrukce ulice U garáží
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Horšovský Týn
IČO 00253383
Adresa
náměstí Republiky 52
34601 Horšovský Týn
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60064082

Nahoru